หนังสือ ๓ ฉบับถึง หัวหน้า คสช.
Posted Date : วันที่ 4 มิ.ย. 2557 เวลา 20:20 น.

 

 

 

 

 

 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย      ลำดับที่ (๑) สำเนาหนังสือมูลนิธิรัตนตรัย ฯ ที่ สพศ.๑๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ภาพออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ในเครือข่ายศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม

 

 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ (๒) สำเนาบันทึกข้อความ มูลนิธิเสียงธรรมฯ ที่ ๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กราบรายงานการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ (๓) สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร๐๕๐๕/๑๑๓๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ (๔)  สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด (SBT TV)

 

 

 

 

 

                                          ================================================

 

 

                              จดหมายส่งถึงหัวหน้าคสช. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557

 

 


<< BACK

หน้าแรก