322 สถานีธรรมะ ร่วมตั้ง "สมาพันธ์คลื่นหลักพุทธศาสนา" เพื่อร้องทุกข์ต่อ คสช. ปัดไม่รับ "เงื่อนไขเหมาเข่ง" ของ กสทช. เพราะมีผลทำลายวิทยุเสียงธรรมกว่าครึ่ง
Posted Date : วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 20:39 น.

 

         ที่ประชุมสมาพันธ์ฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน ดังนี้

            ๑. ขอคัดค้านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตออกอากาศของ กสทช.ที่ กสทช. จะนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อ คสช.  ต่อไป อันเป็น “เงื่อนไขเหมาเข่ง” ที่ไม่เป็นธรรมของ กสทช.

          ๒. ขอให้ คสช. ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเหมาเข่งการอนุญาตออกอากาศของ กสทช. เพื่อให้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา สามารถออกอากาศกระจายเสียงได้ดังเดิม ดังเช่นที่ดำเนินการมาแล้วตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา

          ๓. ขอให้ คสช. พิจารณากำหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาสามารถออกอากาศกระจายเสียง โดยไม่ถูกจำกัดในเรื่องจำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียง และมาตรฐานทางเทคนิค เพื่อทำให้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาสามารถออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ

          ทั้งนี้ คสช. สามารถใช้มาตรการข้อยกเว้นตามข้อ ๘ วรรคท้าย แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๓)

          ๔. ขอให้ คสช. พิจารณาอนุญาตให้ผู้แทนของสมาพันธ์ฯ เข้ามีส่วนร่วมในการปฏิรูปสื่อวิทยุกระจายเสียง ให้เกิดความชอบธรรม และเป็นธรรมต่อไป

จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ขอโอกาสให้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปได้ดังเดิม โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องจำนวนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา และข้อจำกัดตามมาตรฐานทางเทคนิคใดๆ และเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสะท้อนต่อความเป็นจริง อาตมาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสมาพันธ์ฯ ทั้ง ๔ องค์กร พร้อมจะให้ความร่วมมือที่จะเข้าไปชี้แจงต่อ คสช. ได้โดยทันที ตามวันเวลาและสถานที่ท่านจะได้แจ้งต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากพระสงฆ์และประชาชนจำนวนหลายล้านคนที่เคยรับฟังและปฏิบัติธรรม โดยผ่านสื่อวิทยุพระศาสนา ซึ่งดำเนินการมายาวนานกว่า ๑๐ ปี ต่างต้องประสบกับความความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถรับฟังวิทยุพระศาสนาได้ ทำให้ไม่มีหลักยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางใจ อาตมาในฐานะตัวแทนของสมาพันธ์ฯ ทั้ง ๔ องค์กร ซึ่งต่างมีภารกิจและหน้าที่ทางสงฆ์ในการเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ ต่างเดือดร้อนและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวเพื่อให้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาสามารถทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปได้ ดั่งที่ครูบาอาจารย์ได้ดำเนินการไว้มากกว่า ๑๐ ปี

สมาพันธ์ฯ ทั้ง ๔ องค์กร หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี และเป็นกรณีเร่งด่วน   เพื่อช่วยจรรโลงให้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาได้ดำรงอยู่ต่อไป และขออนุโมทนาในบุญกุศลมา ณ โอกาสนี้ด้วย       ขออานุภาพ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงบันดาลให้ท่านพร้อมทั้งข้าราชการในหน่วยงานของท่านได้รับความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ เพื่อให้พระพุทธศาสนาบังเกิด ความไพบูลย์เป็นที่สถิตสถาพรคู่ประเทศไทยตลอดนานเท่านาน ขออนุโมทนาสาธุการขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

                     

                                                  ขอเจริญพร

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก