แถลงการณ์ที่ ๒/๒๕๕๘ ชี้แจงความจริงเมื่อมีผู้แอบอ้าง กสทช.เขตอุบลฯ
Posted Date : วันที่ 24 ม.ค. 2558 เวลา 14:49 น.

แถลงการณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘

เรื่อง ชี้แจงความจริงกรณีมีผู้แอบอ้างชื่อก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ สนง.กสทช.เขตอุบลราชธานี

 

ตามที่คณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ สรุปความเป็นการสนับสนุนร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอล ๘ ฉบับของรัฐบาลให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เนื่องจากมีสาระสำคัญเป็นการลดทอนอำนาจของ กสทช. ลง เพื่อให้ กสทช. ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างรอบด้านสมบูรณ์ในทุกมิติ โดยเฉพาะในมิติทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยสืบมาช้านาน มิให้ใช้อำนาจแบบอิสระตามใจกิเลสอีกต่อไป ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของการเรียกร้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ มีเจ้าหน้าที่สนง.กสทช.เขตอุบลราชธานี จำนวนหนึ่ง ได้นำเครื่องมือเข้าตรวจสอบความสูงเสาอากาศของสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดป่าคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ซึ่งมีเสาอากาศสูง ๗๐ เมตร ก่อนที่จะมี กสทช. โดยในวันนั้นเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งให้ทางวัดลดเสาลงภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้น จะเพิกถอนใบอนุญาต รายละเอียดตามที่ทราบโดยทั่วกันแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้ประสานงานมูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้รับการติดต่อจากสนง.กสทช.เขตอุบลราชธานี เพื่อให้คำยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ทางสนง.กสทช.เขตอุบลราชธานี มิได้ส่งเจ้าหน้าที่คนใดไปตรวจพื้นที่ในวันเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงสอบถามไปยังพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอทราบรายละเอียดของบุคคลที่มาขอตรวจสอบดังกล่าวพบว่า ชายผู้แอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เดินทางมาด้วยรถฟอร์จูนเนอร์อายุราว 40 ปี สูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวดำแดง ใส่แว่น ก่อนจะไปยังแอบอ้างด้วยว่าจะมีหนังสือจากสนง.เขต.อุบลราชธานีส่งตามมาภายหลัง นั้น

คณะศิษยานุศิษย์ได้พิจารณาในข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้ว จึงขอแสดงความเห็น ดังนี้

๑. คณะศิษย์ฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงแก่สนง.กสทช.เขตอุบลราชธานีที่เกิดความเข้าใจผิด และขออนุโมทนาสาธุการที่เจ้าหน้าที่สนง.กสทช.เขตอุบลราชธานีทุกท่าน ยังมีความเคารพบูชาในพระพุทธศาสนาและซาบซึ้งในคุณความดีอย่างไม่มีประมาณของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระมหาเถระต้นแบบกรรมฐานสมัยปัจจุบันที่มีถิ่นกำเนิดจากจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสนง.กสทช.เขตอุบลราชธานี จึงเป็นไปไม่ได้ที่จักหลงผิดคิดก่อกรรมก่อเวรแก่พระศาสนาเช่นนั้น คณะศิษย์ฯ จึงขอได้รับการให้อภัยจากสนง.กสทช.เขตอุบลราชธานีมา ณ โอกาสนี้

๒. คณะศิษย์ฯ กำลังพิจารณาทางกฎหมายแก่บุคคลผู้กล่าว "มุสาวาท" ได้แม้กระทั่งต่อพระสงฆ์ พร้อมแอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ของสนง.กสทช.เขตอุบลราชธานีก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่วงราชการที่ย่อมต้องมีจิตสำนึกเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สูงยิ่งกว่าสามัญชนคนธรรมดา บุคคลผู้มีพฤติการณ์เช่นนี้นอกจากจะเป็นมหาภัยต่อพระศาสนาแล้ว ยังเป็นภัยต่อชาติด้วยเหตุที่ทำความเสื่อมเสียไปสู่วงราชการทำให้ประชาชนทั้งหลายขาดความเชื่อถือและเสื่อมสิ้นศรัทธาได้ในที่สุด บุคคลเช่นนี้จึงนับเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อส่วนรวม สมควรได้รับโทษความผิดเพื่อจะได้กลับประพฤติตนเสียใหม่ให้เป็นพลเมืองดีและเป็นลูกชาวพุทธที่ดีต่อไป

จึงแถลงการณ์มาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน

คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

จากทุกสารทิศร่วมจับมือเป็นหนึ่งเดียวตามปัจฉิมโอวาท

๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

 

=============================================

แถลงการณ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘

กรณี สำนักงาน กสทช.เขตอุบลราชธานี

ออกคำสั่งเทวทัต “บั่นเสาอากาศ” เสียงธรรม

 

ด้วยปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ สื่อมวลชนหลายแขนงได้ลงข่าวเกี่ยวกับการผ่านร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอล ๘ ฉบับของคณะรัฐมนตรี ที่มีสาระสำคัญเป็นการลดทอนอำนาจหน้าที่ของ กสทช. มิให้เป็นผู้กำหนดแนวนโยบายและมิให้ใช้เงินทุนได้อย่างอิสระตามอำเภอใจของตนอีกต่อไปได้ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันประสงค์ให้ กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวนโยบายของรัฐซึ่งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประเทศชาติและประชาชนพึงได้ในทุกมิติ ไม่ว่ามิติทางเศรษฐกิจ สังคม หรือกระทั่งมิติในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ อย่างไรก็ตาม มีเครือข่ายภาคประชาสังคมบางแห่งได้ออกมาคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว ด้วยเกรงว่าอำนาจของ กสทช. ที่เคยมีอย่างอิสระจากนี้ไปจะถูกรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงและครอบงำมากเกินไป

ประกอบกับ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.เขตอุบลราชธานี จำนวน ๔ คน ได้นำเครื่องมือเข้าตรวจสอบความสูงเสาอากาศของสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดป่าคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร พบว่าสถานีแห่งนี้ใช้เสาอากาศสูง ๗๐ เมตร ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขที่ กสทช. ได้กำหนดไว้ที่ ๖๐ เมตร เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งให้ทางวัดซึ่งดูแลสถานีแห่งนี้ให้ดำเนินการลดเสาลงภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้น จะเพิกถอนใบอนุญาต นั้น

คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้นำกรณีทั้งสองเข้าพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดถือพระธรรมวินัย ความมั่นคงในสถาบันหลักของชาติ และประโยชน์สูงสุดที่ประเทศชาติและประชาชนพึงได้เป็นหลักเกณฑ์ จึงขอแสดงความเห็นและขอเรียกร้อง ดังนี้

๑. ขอสนับสนุนร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอล ๘ ฉบับให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อปิดกั้นมิให้ กสทช.ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมอีกต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งที่มีผลเป็นการปิดกั้นหรือลิดรอนพื้นที่กระจายเสียงธรรมะให้คับแคบตีบตันลงไปทั้งๆ ที่ทราบดีว่าปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้มีแต่จะทวีความรุนแรงหนักยิ่งขึ้น ก็ในเมื่อ กสทช. ใช้ความเป็นอิสระที่มีอยู่เป็นไปด้วยมิจฉาทิฏฐิคิดประทุษร้ายได้แม้กระทั่ง “พระพุทธศาสนา” ก็ย่อมเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะถูกบั่นทอนอำนาจลง

๒. ในเมื่อคณะรัฐบาลภายใต้การปกครองประเทศของ คสช. ได้เห็นชอบในร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอล ๘ ฉบับซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการลดทอนอำนาจของ กสทช. ลง มีเจตนารมณ์เพื่อให้ กสทช. รู้จักคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างรอบด้านสมบูรณ์ในทุกมิติ โดยเฉพาะในมิติทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยสืบมาช้านานจนถึงทุกวันนี้

คณะศิษย์ฯ จึงขอเรียกร้องให้ กสทช. และเจ้าหน้าที่ กสทช. ทุกคน โปรดให้ความเคารพในมติคณะรัฐบาลดังกล่าว และขอให้เร่งทบทวนบทบาทอำนาจของตนเสียใหม่โดยเร็วที่สุด ขอได้โปรดอย่าใช้เงินภาษีอากรของประชาชนและอย่าใช้อำนาจรัฐ ที่ส่งผลร้ายเป็นการสังหารพระพุทธศาสนาเสียเองอย่างที่สำนักงาน กสทช. เขตอุบลราชธานีกำลังเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเสียงธรรมอยู่ในเวลานี้

๓. มติที่ประชุมคณะสงฆ์จากทั่วทุกสารทิศเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าบ้านตาด มีมติไม่ยอมรับคำสั่งของ กสทช. ที่มีผลเป็นการปิดกั้นหรือลิดรอนมาตรฐานเทคนิค พร้อมได้มอบอำนาจให้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้แทนคณะสงฆ์เข้าหารือกับ กสทช. จนในที่สุดมี "ข้อตกลงร่วมกัน" ให้สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาทุกแห่งที่ไม่มีโฆษณาแอบแฝง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลดความสูงเสา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแนวนโยบายแห่งรัฐ คณะศิษย์ฯ จึงขอเรียกร้องให้ กสทช. เร่งสั่งการไปยังสำนักงาน กสทช. เขตทุกแห่งในทันที

๔. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระมหาเถระผู้เป็นต้นแบบแห่งปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสมัยปัจจุบันที่ถอดแบบมาจากศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่มีผิดเพี้ยน หลวงปู่มั่นได้ถือกำเนิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี แทนที่สำนักงาน กสทช.เขตอุบลราชธานีจะทำหน้าที่อย่างภาคภูมิใจด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นให้มั่นคงสืบไป กลับกลายเป็นลูกหลานเนรคุณเข้ามาเหยียบย่ำทำร้ายพระมหาเถระรุ่นปู่ย่าตายายของตนเสียเอง คณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์รู้สึกสลดสังเวชใจในพฤติการณ์เช่นนี้อย่างยิ่ง

๕. ขอเรียกร้องให้ สำนักงาน กสทช.เขตอุบลราชธานี ยุติการก่อกรรมหนักที่สุดอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ขอได้โปรดอย่าปิดกั้นทำลายพื้นที่กระจายเสียงธรรมด้วยคำสั่ง “บั่นเสาอากาศ” คำสั่งประเภทนี้เป็นเพียง “คำสั่งของเทวทัต” ที่จะส่งผลร้ายย้อนมาสู่ตนซึ่งหากเมื่อเทียบกับพระคุณแห่งพระพุทธศาสนา ก็เปรียบได้ดั่ง “อึ่งอ่างกับวัว” ฉะนั้น

หากสำนักงาน กสทช. เขตอุบลราชธานี ยังลุแก่อำนาจยืนยันใน “คำสั่งเทวทัต” ดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ความสูงเสาอากาศธรรมะแห่งนี้ต้องพังพินาศลงไปแม้เพียง ๑ มิลลิเมตรเท่านั้น พวกเราคณะศิษย์ฯ จากทั่วทุกสารทิศ จะขอยอมพลีชีพ ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม

จึงแถลงการณ์มาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน

คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

จากทุกสารทิศร่วมจับมือเป็นหนึ่งเดียวตามปัจฉิมโอวาท

๑๗ มกราคม ๒๕๕๘


<< BACK

หน้าแรก