พสกนิกรผู้ฟังธรรมและปกป้องรักษา วิทยุเสียงธรรมหลวงตาพระมหาบัวฯ
Posted Date : วันที่ 27 ก.ค. 2559 เวลา 19:00 น.

 

Download เอกสาร

พสกนิกรผู้ฟังธรรมและปกป้องรักษา "วิทยุเสียงธรรมหลวงตาพระมหาบัวฯ"

จากทั่วทุกภูมิภาค ๕๐๐,๑๐๓ รายชื่อ

ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ “ถวายฎีกาครั้งประวัติศาสตร์”

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยดังนี้

() ขอเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ โปรดอำนวยผลให้นายกรัฐมนตรี และ กสทช. ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและสัตยาบันของตนอีกต่อไป และนำ “มติคณะทำงานฯ ๒๖ ม..๒๕๕๙ มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน” มาปฏิบัติต่อ “กลุ่มวิทยุศาสนาที่ไม่มีโฆษณา” โดยทันที

(๒) ขอเข้าพึ่งพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ โปรดอำนวยผลให้ “นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน” ลดละมิจฉาทิฏฐิและปรับปรุงตนเสียใหม่ให้เป็นผู้มีสัจจะ ขอจงเคารพกฎหมายอย่าฝ่าฝืน อย่าดื้อรั้นข้ามเกินในคำสั่งสอนของพระอรหันต์ขีณาสพผู้ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยจนรู้แจ้งเห็นจริงมีองค์หลวงตาพระมหาบัว เป็นต้น อย่าฝ่าฝืนพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ปกป้องบ้านเมืองมาด้วยความเหนื่อยยากเสียสละ อย่าเห็นผิดและทำผิดอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างที่ผ่านมาอีกต่อไป ขอจงเห็นแก่ “ธรรม” ยิ่งกว่า “ทุน” อย่าเห็นแก่ “บุคคล” ยิ่งกว่า “ธรรม”

หรือขอพระราชทาน “นายกรัฐมนตรีคนใหม่” ที่หัวใจเป็นสัมมาทิฏฐิ เคารพคำสัตย์ และปฏิบัติต่อพระศาสนาตามพระราชปณิธานพระมหากษัตริย์ไทยด้วยความเทิดทูนบูชาอย่างแท้จริง ประการสำคัญ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมดั่งที่องค์หลวงตาพระมหาบัวฯ เคยเทศนาธรรมไว้ การทำหน้าที่เสมือนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นทั้ง “ในหลวง” และทรงเป็นทั้ง “นายกรัฐมนตรี” ในขณะเดียวกัน

() ขอทรงพระกรุณาฯ ไม่โปรดเกล้าฯ พันเอกนที ศุกลรัตน์ ให้ดำรงตาแหน่งในการบริหารราชการแผ่นดินใดๆ อีกต่อไป

เนื่องจากเป็นบุคคลที่คณะสงฆ์กรรมฐานพิจารณาด้วยพระธรรมวินัย “สวดญัตติทุติยกรรมวาจาคว่ำบาตร” แล้วยังไม่สำนึกตนแม้จนกระทั่งบัดนี้

 

ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

-----------------------------------------

 
<< BACK

หน้าแรก