Find in Page
Print
Print
Close
Close
:: บทเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต :: เพลงที่ 18 จาริกสู่ภาคเหนือ

                          ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๑๘
ทำนอง : แหล่

    จากเมืองกรุงมุ่งเชียงใหม่ โดยทางรถไฟไม่รอรี กับท่านเจ้าคุณพระอุบาลี
นานๆ สักทีจะได้นั่งรถไฟ พอรถถึงอุตรดิตถ์ ก็เข้าสมาธิจิตนั้นทันใด
โดยตั้งจิตไว้ก่อนภายใน ว่าถึงเมืองเชียงใหม่ ค่อยถอนออกมา
จากนั้นก็นิ่งจนสนิท สรรพสิ่งกายทุกชนิด ไม่มีมา
ปรากฏรบกวนในอุรา สิ่งต่างๆ นานา หายดับไป
จนกระทั่งถึงกำหนด ขบวนรถ จะถึงจุดหมาย
จิตถอนพลัน ในทันใด ถึงเมืองเชียงใหม่ดังใจปอง
-ดนตรี-

    พอรถจอดยังสถานี ผู้คนมากมี ต่างก็หันมอง
ทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟ ยิ้มแย้มแจ่มใส มาช่วยขนของ
ด้วยความเลื่อมใส จึงได้รับรอง บ้างถามไถ่ทำนองท่านอยู่วัดใด
ท่านเดินทางมาถึงนี่ แล้วต่อจากนี้ จะไปไหน
ท่านตอบเขาว่าเป็นพระป่าพงไพร วัดวาอาศัย ไม่ค่อยแน่นอน
ที่เดินทางมาแดนอันแสนไกล ก็หวังพงไพร ได้จาริกจร
เสาะหาวิเวกในพงดงดอน เขาถ้ำซับซ้อน ในถิ่นทั้งปวง
เสร็จแล้วเจ้าคุณพระอุบาลี พาท่านพักที่ วัดเจดีย์หลวง
สะดวกสบายทั้งกายทั้งทรวง ในสิ่งทั้งปวง ความเป็นไป
-ดนตรี- แล้วเปลี่ยนเป็นทำนอง --ไทยเดิม

    สาธุชนจิตแสนอุ่นรู้ว่าท่านเจ้าคุณมาแต่แดนไกล   จึงพากันมาไหว้กราบ
หวังสดับรับธรรมนำใส่ใจ   ท่านเจ้าคุณถือโอกาสนั้นนิมนต์พระอาจารย์มั่นเร็วไว  ให้ขึ้นแสดงธรรมทันใด
ท่านก็ขึ้นบรรยายในทันที
-ดนตรี-
แสดงธรรมอย่างเข้มข้น  ทั้งเบื้องต้น-เบื้องกลาง-ปลายทางก็ดี-ให้ตราตรึงซึ้งอุรา
อนุปุพพิกถานั้นตามวาที   ไพเราะเสนาะจับใจยิ่ง   โยมทั้งฝ่ายชายหญิงนั่งฟังวจี  พอจบลงแล้วในทันที
ทุกคนต่างก็มีความซึ้งใจ
-ดนตรี-
ไม่อยากให้ธรรมนั้นที่รับฟังกันนั้นจบลงง่ายๆ   ยิ่งฟังไปยิ่งซึ้งประทับ   ตราตรึงเหมือนหมดความหมองไหม้   พอเทศน์จบแล้วต่างเสียดาย   อยากฟังธรรมที่ท่านบรรยาย   นั้นอีกต่อไปด้วยความศรัทธา
-ดนตรี-

                                -พูด-  บรรยาย ประวัติหลวงปู่มั่น ตอนที่ ๑๘
    เมื่อพระอาจารย์มั่นเทศน์จบลงแล้ว ท่านก็ลงมากราบพระเถระ แล้วปลีกตัวไปพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ได้กล่าวชมเชยธรรมเทศนาของท่านในท่ามกลางบริษัทว่า
เจ้าคุณอุบาลีฯ: ท่านมั่นแสดงธรรมไพเราะมาก หาผู้เสมอเหมือนได้ยาก และแสดงธรรมเป็นมุตโตทัย
คือแดนแห่งความหลุดพ้น ที่ผู้ฟังไม่มีที่น่าเคลือบแคลงสงสัย นับว่าท่านแสดงได้อย่าง
ละเอียดลออดีมาก  ฟังแล้วทำให้ได้ข้อคิดและเพลินไปตาม ไม่มีเวลาอิ่มพอและเบื่อง่ายเลย
ท่านเทศน์มีบทหนักบทเบาและเน้นหนักลงเป็นตอนๆ พร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับ
ซับซ้อนแห่งเนื้อธรรมที่ลึกลับซึ่งพวกเราไม่อาจแสดงออกมาอย่างเปิดเผยได้ แต่ท่านสามารถ
แยกแยะธรรมนั้นๆ ออกมาชี้แจงให้เราฟังได้อย่างถึงใจโดยไม่มีปัญหาอะไรเลย  พระอย่าง
ท่านมั่นเป็นพระที่หาได้ยากยิ่ง  ท่านเป็นพระปฏิบัติจิรง และรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่ง
สอนไว้จริงๆ  อาตมาแม้จะเป็นผู้ใหญ่กว่าท่าน แต่ก็เคารพเลื่อมใสธรรมของท่านอยู่ภายใน 
เท่าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วรู้สึกได้ข้อคิดอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งใครๆ ไม่อาจพูดได้อย่าง
ท่าน  อาตมาเองเชื่อว่าท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมขั้น ๓ อย่างเต็มภูมิ  แม้ท่านจะไม่บอก
ภูมิที่บรรลุว่าภูมินั้นๆ แต่ก็ทราบได้อย่างไม่มีข้อสงสัย ท่านเองยิ่งมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตนต่ออาตมามากจนละอายท่านในบางคราว  ท่านไม่เคยแสดงอากัปกิริยากระด้างวาง
ตัวเย่อหยิ่งแต่อย่างใดให้เห็นเลย  นอกจากวางตัวแบบผ้าขี้ริ้ว ซึ่งเห็นแล้วอดเลื่อมใสอย่าง
จับใจไม่ได้ทุกๆ ครั้งไปเท่านั้น
    ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่วัดเจดีย์หลวงพอสมควรแล้ว ก็กราบลาท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ เพื่อออกแสวงหาที่วิเวกตามอำเภอต่างๆ ที่มีป่ามีเขามากในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านธุดงค์ไปของท่านเพียงองค์เดียว


Copyright © 2002 - 2003 วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
All Rights Reserved.