โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

1.ชื่อโครงการ

โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

2.หลักการและเหตุผล

ด้วยประเทศชาติกำลังประสบสภาวะวิกฤตการณ์เศรษฐกิจและสังคมตกต่ำ ทั้งทางธุรกิจ การงาน การเงิน และศีลธรรม อย่างร้ายแรง อย่างไม่เคยเป็นมาแต่กาลก่อน ประชาชนทั้งประเทศ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ไม่ว่าเศรษฐี คนมี คนจน ทุกอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า ข้าราชการ พนักงานรับจ้าง คนงาน เกษตรกรชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ทุกถิ่นฐาน ไม่ว่าจะเป็นคนในเมือง หรือในชนบท ต่างได้รับผลกระทบโดยถ้วนทั่วถึงกันทุกคน ประเทศชาติ ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้า ทุกผู้คนต่างมีจิตใจท้อถอย สลดหดหู่ มีข่าวผู้สิ้นหวังหาทางออกของชีวิตไม่ได้ ถึงกับต้องฆ่าตัวตาย มากขึ้น ร้ายแรงกว่านั้นก็ฆ่าตัวตายทั้งครอบครัว ในปัจจุบันดังเป็นที่ทราบกันอยู่

ภาครัฐ รัฐบาลมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณให้สมดุล ทั้งด้านงบประมาณรายรับ การจัดเก็บภาษีอากรอันเป็นรายได้หลักลดน้อยลงมาก ส่วนด้านงบประมาณรายจ่ายต้องถูกตัดทอน และชะลอลงอย่างมากมาย

ภาคเอกชน บริษัท ห้าง ร้าน ไม่สามารถจำหน่ายสินค้า ไม่มีงาน ขาดแคลนเงินทุนในการดำเนินการ หนี้สินพอกพูนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่กู้เงินต่างประเทศมาดำเนินงาน กิจการใหญ่ๆ โครงการเป็นร้อยเป็นพันล้านบาทต้องปิดตัวลง ถูกยึดกิจการ ขายทอดตลาด บางส่วนที่ยังพอดำเนินการต่อไปได้ ก็ต้องพยายามประคองตัวด้วยความยากลำบาก ฝ่ายเจ้าของกิจการ วิตกกังวลเรื่องการจะหางานมาป้อนกิจการ การจะหาตลาดระบายสินค้า เพื่อนำเงินมาต่อทุนดำเนินกิจการงาน และเลี้ยงพนักงาน คนงานของตน เมื่อไม่สามารถหาเงินหางานได้ ก็ต้องลดเงินเดือน ลดเวลาทำงาน ลดจำนวนบุคลากรลง ฝ่ายพนักงาน สภาวะจิตไม่ปกติเป็นกังวล ไม่ทราบชะตากรรมอนาคตของตน ว่าจะถูกลดเงินเดือน หรือปลดออกจากงานเมื่อใด การทำงานลดหย่อนขาดสมรรถภาพ

ภาคทั่วไป สิ่งของเครื่องใช้ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ที่มีความจำเป็นในการยังชีพ มีราคาสูงขึ้น สถิติคนว่างงานมีมากขึ้นอย่างน่าตระหนก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เล็งเห็นถึงสภาวะความเดือดร้อนของประเทศชาติ สังคม และประชาชนทั่วไปดังกล่าว เกิดเมตตาจิตคิดสงสาร พยายามคิดพิจารณาหาทางช่วย คิดพิจารณาไปเท่าไร ก็ตีบตัน เห็นอยู่หนทางเดียว จึงสละตัวออกมาเป็นผู้นำทำโครงการที่จะช่วยประเทศชาติประชาชน ให้ชื่อโครงการว่า "โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" เพื่อเชิญชวนประชาชนช่วยกันบริจาค ทองคำ เงินดอลลาร์ เงินสกุลต่างประเทศ และเงินบาท เพื่อนำเข้า "โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" ช่วยกอบกู้สถานภาพของประเทศไทย ที่กำลังประสบสภาวะเศรษฐกิจและสังคมตกต่ำในปัจจุบัน ให้ฟื้นฟู ผ่านพ้นไปด้วยดี โดยเริ่มต้นเปิดโครงการมาตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2541

3.วัตถุประสงค์

แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง โดยประการแรกจะมุ่งเน้นสร้างทางด้านจิตใจ ประการที่สองจะมุ่งทางด้านวัตถุ ข้าวของเงินทอง ดังนี้

ทางด้านจิตใจ

3.1 เพื่อเผยแพร่ธรรมะแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนไทย ให้เป็นขวัญ เป็นกำลังใจ นำไปประพฤติปฏิบัติ ขจัดความลุ่มหลง ฟุ้งเฟ้อ เห่อเหิม ให้รู้จักพอเพียง ก็จะมีหลักใจ มีคุณธรรม มีศีลธรรม ในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เป็นคนดี ละเว้นสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ให้มีความขยันขันแข็ง มีความเข้มแข็งอดทน มัธยัสถ์ ประหยัด อดออม สืบไป อันจะยังประโยชน์ตน และประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติก็จะรอดพ้นวิกฤตการณ์ไปได้

3.2 เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเราแต่ละกลุ่มละเหล่า หากได้ร่วมแรงร่วมใจพร้อมเพรียงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งชาติ เสียสละเพื่อบ้านเมืองของเรา จะ ปรากฎ เป็นความงดงาม สมัครสมานสามัคคี สร้างศักดิ์ศรีดีงามแก่ชาติบ้านเมือง ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ให้ชาติของเราหลุดเล็ดลอด เป็นอิสระ มีความคงเส้นคงวาแน่นหนามั่นคงดังเดิม สร้างความผาสุกร่มเย็นให้เกิดแก่คนในชาติเราตลอดไป

3.3 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทย เกิดความรักชาติ หวงแหนปกป้องในแผ่นดิน ทรัพยากรของชาติ ที่บรรพบุรุษกอบกู้รักษามาด้วยชีวิตและเลือดเนื้อ ให้ช่วยกันรักษาบ้านเมือง โดยสละทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม คนละเล็กคนละน้อยตามกำลังความสามารถ และประหยัด กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย ก็จะสามารถกอบกู้เศรษฐกิจ ประเทศไทยก็จะอยู่รอดปลอดภัย

3.4 เพื่อชี้นำให้เห็นความผิดพลาดที่ผ่านมา อันเนื่องมาจาก ความโลภ ความลุ่มหลง ฟุ้งเฟ้อ เห่อเหิม ไม่รู้จักพอ ให้เกิดความตื่นเนื้อตื่นตัว จะได้เป็นบทเรียนนำมาปรับปรุงแก้ไข เป็นแนวทางที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในกาลข้างหน้า ชาติบ้านเมืองก็จะไม่เป็นเช่นนี้อีก

3.5 เพื่อรักษาความมั่นคงของสถาบันที่เป็นหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์

ทางด้านวัตถุ สินทรัพย์เงินทอง

3.1 เพื่อนำ ทองคำ- เงินดอลลาร์-เงินสกุลต่างประเทศ เข้าท้องพระคลังหลวง บัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นทุนสำรอง เพื่อเพิ่มพูนพระคลังหลวงให้แน่นหนามั่นคงมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น เป็นศักดิ์ศรีและหลักประกันประเทศชาติ

3.2 เพื่อนำ เงินบาท ส่วนหนึ่งนำไปซื้อทองคำ-เงินดอลลาร์ เข้าท้องพระคลังหลวง บางส่วนนำไปช่วยประเทศชาติ ประชาชน ในส่วนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ส่วนใหญ่ของเงินบาท จะช่วยสงเคราะห์ตามที่เคยกระทำมาตั้งแต่ตั้งวัด คือโรงพยาบาล สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ คนทุกข์ คนจน ตามความจำเป็น ตามกำลังความสามารถทั่วประเทศ

4.แนวทางดำเนินงาน

ทางด้านจิตใจ

4.1 เทศนาอบรมธรรมะแก่ประชาชนทั่วไป เป็นประจำทุกวัน ที่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

4.2 เทศนาอบรมธรรมะแก่ประชาชนทั่วไป เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ทั่วประเทศ ตามโอกาสที่เหมาะสม

4.3 รับนิมนต์ไปเทศนาอบรมธรรมะแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนไทย ตามหน่วยราชการ จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม สถานศึกษา และหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ

4.4 เผยแพร่ธรรมะ โดยแจก เทป และหนังสือธรรมะ แก่ประชาชนทั่วไป ตามกำลังความสามารถ

ทางด้านวัตถุ ข้าวของเงินทอง

4.5 เปิดรับบริจาคเป็นทรัพย์สิน ๔ ประเภท ดังนี้ ทองคำ เงินดอลลาร์ เงินตราสกุลต่างประเทศอื่นๆ เงินบาทไทย

สถานที่รับบริจาค

- วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

- โอนเงินเข้า บ/ช ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี
"โครงการช่วย ชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" เลขที่ 510-2-83957-5

- โอนเงินเข้า บ/ช ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี
"โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" เลขที่ 110-2-77444-9

- โอนเงินเข้า บ/ช ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
"โครงการ ช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" เลขที่ 745-2- 12831-9

- โอนเงินดอลลาร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ บ/ช ดอลลาร์ "โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" เลขที่ 745-9-50029-9 US

- โอนเงินดอลลาร์ SAVING A/C THE SIAM COMMERCIAL BANK HO."WATPAKESORNSILAKUL" A/C 222042094022001 US

- โอนเงินเข้า บ/ช ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอุดรธานี
"โครงการ ช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" เลขที่ 284- 533999-9

- โอนเงินเข้า บ/ช ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่
"โครงการ ช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" เลขที่ 101-590444-2

IN ENGLISH

- Donate to Luangta's Helping the Thai Nation Project
The Thais and all nations of Buddhist religion may donate to Luangta's helping the Thai Nation Project with your personal check. Payable to: LUANGTA MAHABOOWA YANASAMPANNO

Send to: The Forest Temple of Baan Taad, Umpher Muang, Udon Thani 41000, Thailand
(postage: 80 cent satmp or two 37 cent stamps)

- In order to mail to a domestic address or receive more information, please contact,
Ichaya Danapong, 1552 Kalaepaa Drive, Honolulu, HI, 96819. Tel: (808)847-4858

4.6 รับนิมนต์ไปเทศนาอบรมธรรมะแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนไทย และรับผ้าป่าโครงการช่วยชาติ ตามหน่วยราชการ จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม สถานศึกษา และหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ

4.7 รับผ้าป่าโครงการช่วยชาติ ในวาระวันสำคัญต่างๆ ตามที่คณะศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปจัดขึ้น

5.คณะกรรมการโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

5.1 คณะกรรมการ "โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ประธานโครงการ
 1. คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
 2. คุณพิชิต คำแฝง
 3. คุณติรวัฒน์ สุจริตกุล
 4. คุณนิตย์ ศรียาภัย
 5. ดร.ศิริ การเจริญดี
 6. คุณผุสดี การเจริญดี
 7. คุณประพิณ นุตตระ
 8. คุณอรสา วีระประดิษฐ์
 9. ผศ.เนื้อโสม ติงสัญชลี
 10. รศ.นรีทิพย์ ทุ่งกาวี
 11. ผศ.สิริณภรณ์ เชฎฐากุล
 12. คุณวิไลลักษณ์ ชัยศิริ
 13. รศ.ยุพา กาญจนดุล
 14. คุณวนิดา ปิยะมาดา
 15. คุณชณิกา ศิลปอนันต์
 16. คุณธงชัย พรรณสวัสดิ์
 17. คุณอรพิน อาชีพสมุทร
 18. ม.ร.ว.ชยธวัช ศรีธวัช
 19. คุณเพ็ญสวัสดิ์ ลุศนันทน์
 20. คุณทวีวรรณ บุญญานุสาสน์
 21. พ.ต.อ.(พิเศษ)ทัศนัย ศิริสนธิ์
 22. นายสนธิ ลิ้มทองกุล
 23. ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม
 24. ดร.ธีรบูลย์ อินทรกำธรชัย
 25. พ.อ.สุธรรม ลิ้มยิ่งเจริญ
 26. พ.อ.เทอดศักดิ์ ชัยสิทธิ์
 27. คุณอิชยา ดานาพงศ์
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและประสานงานทั่วไป
กรรมการและประสานงานในสหรัฐอเมริกา

5.2 คณะกรรมการอำนวยการ

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ประธานอำนวยการ
 1. พ.ญ.อมรา มลิลา
 2. คุณเพ็ญสวัสดิ์ ลุศนันทน์
 3. คุณบรรยง ฉัตรอมร
 4. คุณกิตติพงศ์ กุฎีศรี
 5. คุณจันทรรัตน์ เสริมศิลป์
 6. คุณทองก้อน วงศ์สมุทร
 7. ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม
 8. คุณทวีวรรณ บุญญานุสาสน์
 9. พ.อ.สุธรรม ลิ้มยิ่งเจริญ
 10. พ.อ.เทอดศักดิ์ ชัยสิทธิ์
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและประสานงานทั่วไป

5.3 คณะกรรมการการเงิน (อุดรธานี)

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ประธานกรรมการ
 1. คุณศิริ คูสกุล
 2. พ.ต.ปัจจัย นารินทร์รักษ์
 3. คุณอนุตร นันทโพธิเดช
 4. คุณเหรียญ เชื้อกุลา
 5. คุณกิตติพงษ์ กุฎีศรี
 6. คุณอรนุช สินธวัฒน์
 7. คุณสุมาลี เสริฐพรรณนึก
 8. คุณจันทรรัตน์ เสริมศิลป์
 9. คุณบุญชู อุปชัย
 10. คุณสถาพร นามวิชัย
 11. พ.อ.เทอดศักดิ์ ชัยสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและประสานงานทั่วไป

5.4 คณะกรรมการเงิน (กรุงเทพฯ)

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ประธานกรรมการ
 1. คุณฐาวรา หวั่งหลี
 2. ม.ร.ว.ชยธวัช ศรีธวัช
 3. คุณประสิทธิ์ อาชีพสมุทร
 4. คุณเพ็ญสวัสดิ์ ลุศนันทน์
 5. คุณฉัตรชัย(เหลียง) อัศวรักษาวงศ์
 6. คุณสุทธิดา สมจิตรานุกิจ
 7. คุณพิสณห์ คูตระกูล
 8. ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม
 9. คุณทวีวรรณ บุญญานุสาสน์
 10. พ.อ.สุธรรม ลิ้มยิ่งเจริญ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและประสานงานทั่วไป

6.ผู้รับผิดชอบ โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี รับผิดชอบ โครงการ และสั่งการแต่เพียงผู้เดียว

7.ระยะเวลาของ โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

โครงการจะดำเนินการไปเรื่อยๆ จนกว่าประเทศชาติจะพ้นจากสภาวะวิกฤตการณ์เศรษฐกิจและสังคมตกต่ำ กลับคืนสู่สภาพปกติ หรือพิจารณาเห็นสมควรยุติ ตามความจำเป็นแล้วแต่เหตุการณ์ และสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น

8.ผลที่จะได้รับของ โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ประชาชนไทย จะมีหลักใจ มีคุณธรรม มีศีลธรรม ในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เป็นคนดี ละเว้นสิ่งไม่ดีทั้งหลาย เกิดความรักชาติ หวงแหนปกป้องในแผ่นดิน ทรัพยากรของชาติ ที่บรรพบุรุษกอบกู้รักษามาด้วยชีวิตและเลือดเนื้อ ช่วยกันรักษาบ้านเมือง ให้มีความขยัน ความเข้มแข็ง อดทน มัธยัสถ์ ประหยัด อดออม สืบไป อันจะยังประโยชน์ตน และประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติก็จะรอดพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ ชาติไทยของเราจะสถิตสถาพร มีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มเงา พระพุทธศาสนา และประสบความวัฒนาสถาพร ประชาชนอยู่ดี กินดี มีใช้ อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง ด้วยทรัพย์สินเงินทองตลอดกาลนาน


หน้าแรก