<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนธันวาคม 2541
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ธ.ค. 2541 09:30 ลานเอนกประสงค์ พลับพลารับเสด็จ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้ว่าฯ ข้าราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน องค์กรภาคเอกชน ประชาชน เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับ หลวงตาฯ
6 ธ.ค. 2541 14:00 พักวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตอนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ เดินทางไปกรุงเทพฯ โดยเครื่องบินบริษัทการบินไทย
7 ธ.ค. 2541 13:00 ตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร พระสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ร่วมกับหน่วยราชการกรุงเทพมหานคร รับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ (พักวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร)
  เงินบาท   1,539,080   บาท
  ดอลลาร์           4,031   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     6.979    กิโลกรัม
8 ธ.ค. 2541 14:00 ห้องประชุมพลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บอน.กรุงเทพฯ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ-คณะแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บอน. และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
9 ธ.ค. 2541 00:00 พำนักที่สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3
10 ธ.ค. 2541 17:00 บริเวณปะรำพิธีหน้าอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ คณะกรรมการวัดพระราม 9 กาญจนภิเษกและมูลนิธิสกุลสิงหเสนี ร.ร.บดินทรเดชา พร้อมกลุ่มเครือญาติ ตลอดถึงศรัทธาสาธุชน ประชาชนชุมชนพระราม 9  ตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท  919,639.25   บาท
  ดอลลาร์                522   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก       60.67   บาท
11 ธ.ค. 2541 00:00 พำนักที่สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3
14 ธ.ค. 2541 12:00 ลานตึกสูติกรรม ชั้น 5 วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการฯ-คณะแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่-ชมรมพุทธศาสตร์-ชมรมผู้สูงอายุ-วชิรพยาบาล และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติในโอกาสครบรอบ 86 ปีวชิรพยาบาล
15 ธ.ค. 2541 00:00 พำนักที่สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3
16 ธ.ค. 2541 13:00 ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพฯ ประธานกรรมการ-กรรมการ-ผู้บริหาร-พนักงาน บริษัท AIT-ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
13:00 ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (AIT.) พร้อมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบกิจการคอมพิวเตอร์ ลูกค้า พนักงาน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา รู้สึกเลื่อมใส มีความประสงค์ที่จะร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและสนับสนุนโครงการช่วยชาติ ของหลวงตามหาบัวฯ โดยจัดทอดผ้าป่า IT ช่วยชาติ 
17 ธ.ค. 2541 00:00 พำนักที่สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3
19 ธ.ค. 2541 16:00 บริเวณวังนารายณ์ราชนิเวช อ.เมือง จ.ลพบุรี ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ทหาร-สโมสรไลออนส์ วังนารายณ์ -พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
20 ธ.ค. 2541 00:00 พำนักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
22 ธ.ค. 2541 00:00 พำนักที่สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3
12:00 ชั้น 30 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) พร้อมกับบริษัทฯในเครือ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และบริษัท ร้านค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในย่านถนนสีลม มีความยินดี ประสงค์ที่จะร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและสนับสนุนโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัวฯ 
  เงินบาท  3,115,289.68   บาท
  ดอลลาร์          2,713     เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     45.88         บาท 
23 ธ.ค. 2541 00:00 พำนักที่สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3
24 ธ.ค. 2541 10:00 หอประชุมชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี รัฐมนตรีฯ-ปลัดฯ-ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข-ประชาชน-ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
25 ธ.ค. 2541 14:00 บริเวณศาลาไทย หน้าศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ทหาร-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา เจ้าคณะจังหวัด คณะสงฆ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
26 ธ.ค. 2541 10:00 เดินทางจากสวนแสงธรรม ไปพำนักที่วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
27 ธ.ค. 2541 14:00 ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมือง จ.ระยอง ผู้ว่าฯ-ข้าราชการ-ทหาร-พ่อค้า-ประชาชน-สถานศึกษา ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ วัดธรรมสถิต วัดมาบจันทร์ เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (เดินทางพักสวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3) 
28 ธ.ค. 2541 00:00 พำนักที่สวนแสงธรรม  พุทธมณฑลสาย 3
29 ธ.ค. 2541 13:30 หอประชุมใหญ่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ-กรรมการ-ผู้บริหาร-พนักงาน ปตท.พร้อมลูกค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.) ครบ 20 ปีในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2541 
30 ธ.ค. 2541 14:00 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดี-ผู้บริหาร-คณาจารย์-กรรมการ-เจ้าหน้าที่-สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ-ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯเป็นครั้งที่ 2 ในโอกาสใกล้วันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ครบรอบ 40 ปี 
  เงินบาท    2,161,816   บาท
  ดอลลาร์            5,386   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก         2.23   กิโลกรัม
31 ธ.ค. 2541 08:00 สวนแสงธรรม คณะศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าป่า 84000 กอง (ส่วนที่จองส่งเงินสิ้นปี) ช่วยชาติกับ หลวงตาฯ 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก