ชาวไทยในสหรัฐฯ ร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในสหรัฐอเมริกา
Posted Date : วันที่ 17 ก.ย. 2548 เวลา 20:00 น.

The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization

มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในสหรัฐอเมริกา (The BTFT.C.Org.)

P.O. BOX 4471, Honolulu, HI 96812

 

      มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด จดทะเบียนมูลนิธิ (Nonprofit corporation) ตามกฏหมายในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ และได้รับการอนุมัติให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษี จากกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยมีผลบังคับใช้จากวันที่จดทะเบียน

      มูลนิธิฯ มีนโยบายจะใช้เงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสนับสนุนส่งเสริมงานอนุเคราะห์ด้านต่างๆของวัดป่าบ้านตาด ตามแนวทางที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตาดำเนินงานมาตั้งแต่ก่อตั้งวัดป่าบ้านตาด ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ คือ

 

๑.  การสังคมสงเคราะห์

ก.  ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในด้าน ตึกโรงพยาบาล, ยา, อุปกรณ์ทางการรักษาพยาบาล เช่น ยา เตียงคนไข้

     เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ในการผ่าตัดรักษาตา รถพยาบาล เครื่อง ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด เป็นต้น

      ข.  ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยตามความจำเป็น

      ค.  ช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ในด้านเงินเดือนผู้ดูแล อาหาร ยา และอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งสถานสงเคราะห็สัตว์

      ง.  งานเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ

 

๒.      ด้านการศึกษา

สร้างตึกเรียน อาคารในโรงเรียนที่จำเป็น บริจาคอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ทุนการศึกษา ค่าเทอม และอื่นๆ

 

๓.      ด้านศาสนา

ให้ความสบับสนุนช่วยเหลือวัดที่อยู่ในเขตห่างไกลชุมชน  ในด้านอาหาร อาคาร และสาธารณูประโภคที่จำเป็น งานการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 

๔.      การสงเคราะห์อื่นๆ ตามความจำเป็น

     

๕.      มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในสหรัฐอเมริกา จัดส่งเงินบริจาคทั้งหมด พร้อมรายชื่อบัญชีผู้ร่วมบุญไปยังวัดป่าบ้านตาด จ. อุดรธานี เป็นประจำทุกเดือน

 

ความเป็นมาของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในสหรัฐอเมริกา มลรัฐฮาวาย

·          ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๖ กราบเรียนขอให้องค์หลวงตาพิจารณาการก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระอาจารย์

                      สมภพ อภิวัณโณ รับเรื่อง

·          ๒๒ ก.พ. ๒๕๔๖ หลวงตา อนุญาติให้คุณอิชยา ดานาพงศ์ ก่อตั้งมูลนิธิตามกฏหมาย และอนุมัติให้ใช้ชื่อว่า

                       “มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด”

·          ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๖ อดีตกงสุลกิติมศักดิ์คุณสุเนา มิยาบาร่า และกงสุลกิตติมศักดิ์คอลลิน มิยาบาร่า อนุมัติให้มูลนิธิฯ ร่วม   

                             ใช้สำนักงาน และดำเนินการจดทะเบีัยนมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในมลรัฐฮาวาย

·          ๒๒ เม.ย. ๒๕๔๖ หลวงตาประกาศเปิดปฐมฤกษ์การดำเนินงานของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ณ มลรัฐฮาวาย ที่สวนแสงธรรม

 

เหตุผลของการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ

๑. มูลนิธิฯ เป็นองค์กรการกุศลที่มีนโยบายชัดเจนในการร่วมดำเนินรอยตามองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด     

    จ.อุดรธานี ในงานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาได้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือ

    อนุเคราะห์ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนอย่างเต็มที่

๒. มูลนิธิฯ ได้รับอนุมัติยกเว้นภาษีรายได้เรียบร้อยแล้ว ผู้บริจาคสามารถใช้ใบเสร็จของมูลนิธิฯ ในการขอลดหย่อนภาษีรายได้ 

    ประจำปีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ (เอกสารจาก IRS: Oct. 9, 2003)

๓. เพื่อการส่งเงินไปประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินตามเช็คแต่ละ 

    ฉบับจากธนาคารทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เงินบริจาคได้รับประโยชน์สมตามเตนารมย์ของผู้บริจาคอย่างเต็มที่

๔. องค์การการกุศลอื่น อาจมีความไม่สะดวกในการออกใบเสร็จรับเงิน จากการรับบริจาคเพื่อส่งไปร่วมบุญกับหลวงตาใน  

     ประเทศไทย

 

วิธีบริจาค บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเชค เขียนสั่งจ่าย และ ส่งไปที่

      The Baan Tad Forest Temple Charitable Organization (The BTFT.C.ORG.)

            P.O BOX 4471

      Honolulu, HI 96812-4471

 

สอบถามเพิ่มเติมในสหรัฐฯ ได้ที่ คุณอิชยา ดานาพงศ์  (808) 949-9707, คุณสุริยา เรืองพัฒนา (765)471-1311, คุณดาวเด่น เหลาผา (808)944-6413

 

สอบถามเพิ่มเติมในประเทศไทยได้ที่ คุณบุณฑรี ชูชีพสกุล โทร 0-2-377-1599

 

 

                                                                                September 9, 2005


<< BACK

หน้าแรก