กทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯทั่วประเทศมีสิทธิทดลองออกอากาศ..ตั้งแต่ ๑๑ส.ค.๕๒
Posted Date : วันที่ 18 ธ.ค. 2552 เวลา 12:50 น.

 

                 ---------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียด

บทเฉพาะกาล แห่งประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการชุมชนชั่วคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน)

ข้อ ๑๘ วรรคสอง  ==>  ผู้ที่แจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้

ภายในสามร้อยวันนับแต่วันที่แจ้งความประสงค์ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจกำหนดเวลาได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ถือว่าผู้ยื่นความประสงค์ดังกล่าวได้รับสิทธิในการทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว โดยคณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการอย่างใดๆ ก็ได้

                 ---------------------------------------------------------------------------------

 

ที่พิเศษ ๑๔๓/๒๕๕๒                                                 มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน   

                                                                            จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

เรื่อง       ยืนยันความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อขอรับใบอนุญาต

เจริญพร  ประธานคณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน

อ้างถึง    ๑. หนังสือพระธรรมวิสุทธิมงคล ที่พิเศษ ๐๔๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

๒. หนังสือมูลนิธิเสียงธรรมฯ ที่พิเศษ ๐๕๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

๓. หนังสือมูลนิธิเสียงธรรมฯ ด่วนมาก ที่พิเศษ ๑๓๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

             ๑. หนังสือนางอานิก อัมระนันทน์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ... ถึงประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มูลนิธิเสียงธรรมในฐานะวิทยุกระจายเสียงชุมชนลักษณะเฉพาะ

             ๒.  หนังสือสรุปความเห็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ เรื่อง “ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่..)” ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

             ๓.  ร่างแบบความประสงค์รับใบอนุญาตให้ดำเนินการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ชั่วคราว (ลักษณะเฉพาะ)

 

ตามที่มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ได้มอบหนังสือต่อท่านประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เพื่อแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะภาคประชาชน ระดับชาติ โดยนำเอกสารหลักฐานรายละเอียดต่างๆ พร้อมแผนที่ตั้งสถานีและภาพถ่ายสถานีของเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ทั้ง ๑๑๗ สถานี ซึ่งเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่ กทช. กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ใจว่า เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ทั้ง ๑๑๗ สถานีภายใต้การประกอบการของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ยินดีให้ความร่วมมือและมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต่อ กทช. แล้วภายในกำหนดเวลาที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ได้กำหนดไว้ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๑.

 

มูลนิธิเสียงธรรมฯ ขอเจริญพรให้ทราบและพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ในเบื้องต้นที่มิได้กรอกข้อมูลตามแบบ กทช.กจส.๐๐๑ (แผ่นเหลือง) เนื่องจากในเบื้องต้นมีความกังวลว่าแบบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงลักษณะการดำเนินการของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ในประเด็น คำว่า “ชุมชน” จะมีความหมายอย่างแคบเฉพาะในเชิงพื้นที่เท่านั้น แต่เมื่อได้เข้าหารือต่อผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมโดยยึดถือเจตนารมณ์แท้จริงของรัฐธรรมนูญเป็นหลักเกณฑ์ จึงได้ความชัดเจนว่า คำว่า “ชุมชน” มีความหมายอย่างกว้าง ครอบคลุมความหมายทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ทั้งนี้ ได้รับการรับรองทั้งทางกฎหมาย ทางวิชาการ และทางเทคนิค  นอกจากนี้ สภาทนายความและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนยังให้ความหมายของ “ชุมชน” ไว้อย่างกว้างเพื่อการพัฒนาโดยส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายระดับท้องถิ่น ภูมิภาค จนถึงระดับชาติอีกด้วย  ประการสำคัญ รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้เกิดการปฏิรูปสื่อ เพื่อให้ “ภาคประชาชน” เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ดังนั้น ภาคประชาชนจึงต้องมีสิทธิทัดเทียมกับภาคธุรกิจทั้งการประกอบกิจการได้ในระดับต่าง ๆ การมีพื้นที่ให้บริการอย่างเต็มที่ในแต่ละระดับ และการมีใบอนุญาตในแต่ละระดับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกัน หากกฎหมายฉบับใดมีบทบัญญัติที่จำกัดหรือลิดรอนสิทธิของภาคประชาชน กฎหมายฉบับนั้นก็ต้องกลายเป็นโมฆะเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ

๒. มูลนิธิเสียงธรรมฯ มีลักษณะประกอบกิจการกระจายเสียงเป็น “วิทยุภาคประชาชน” ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ “ระดับชาติ”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีชื่อเรียกว่า “วิทยุกระจายเสียงชุมชน” และเมื่อพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราวฯ การดำเนินการของมูลนิธิเสียงธรรมฯ สามารถเข้าข่ายการเป็น “สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ” ของประกาศดังกล่าวได้  ดังนั้น จึงได้ยื่นหนังสือขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒.  และเสนอขอให้แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ (...) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓.  ทั้งนี้ เพื่อขอให้คณะกรรมการฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้วิทยุภาคประชาชนสามารถดำเนินการได้ตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองสิทธิไว้

๓. แต่อย่างไรก็ดี เพื่อดำเนินการให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ เข้าสู่ขั้นตอนของกฎเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการฯ และมีสิทธิในการทดลองออกอากาศและได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนตามประกาศ กทช. ดังกล่าว จึงขอแจ้งยืนยันความประสงค์ในการลงทะเบียนตามประกาศ กทช. ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. ทั้งนี้ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนมูลนิธิเสียงธรรมฯ ยินดีจะส่งข้อมูลให้เพิ่มเติม และขอให้ กทช. พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ (...) เรื่อง หลักเกณฑ์วิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามที่มูลนิธิเสียงธรรมฯ เสนอมาตามหนังสือที่อ้างถึง ๓. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญโดยเร็วต่อไป

๔. มูลนิธิเสียงธรรมฯ ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้

§  หนังสือของนางอานิก อัมระนันทน์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ... ที่สนับสนุนให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ มีสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้อง โดยมีฐานะเป็นวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

§  ความเห็นของสภาทนายความที่สนับสนุนข้อเสนอของมูลนิธิเสียงธรรมฯ เกี่ยวกับร่างประกาศ กทช. ฉบับที่ (...) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

§  ร่างแบบความประสงค์รับใบอนุญาตให้ดำเนินการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนชั่วคราว (ลักษณะเฉพาะ) ตามข้อเสนอของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.          

จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการด้วย จักขอบคุณมาก  

                                                                ขอเจริญพรมาพร้อมนี้

(พระครูอรรถกิจนันทคุณ) 
                                       
กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมฯ ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ

 


<< BACK

หน้าแรก