กระทรวงการคลังประกาศให้ มูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ ๘๒๙
Posted Date : วันที่ 17 ก.ค. 2556 เวลา 18:18 น.

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ยื่นคำขอต่อกรมสรรพากร และกรมสรรพากรได้เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาจบแล้วเสร็จ จึงประกาศกำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่  ๘๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๔๗)ฯ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖


<< BACK

หน้าแรก