การประชุมหารือของมูลนิธิเสียงธรรมฯ กับคณะอนุกรรมการของ กสทช. เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
Posted Date : วันที่ 17 ก.ย. 2556 เวลา 11:29 น.

จากที่มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ได้ยื่นหนังสือต่อ กสทช. เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อคัดค้านหลักเกณฑ์การแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ กสทช.กำหนดให้ “การยื่นความประสงค์ฯให้ยื่นหนึ่งกลุ่มคน/นิติบุคคลต่อหนึ่งสถานีเท่านั้น” ด้วยพิจารณาเห็นว่า ลักษณะของวิทยุชุมชนเชิงประเด็นนั้น ถือกำเนิดจากชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันที่อาจจะอยู่กระจายห่างกันทั่วประเทศ ดังนั้นบริบทของวิทยุชุมชนเชิงประเด็นจึงไม่สามารถจะมีสถานีเดียวได้ เนื่องจากลักษณะทางเทคนิคของวิทยุเอฟเอ็มนั้น เพียงสถานีเดียวไม่สามารถกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการกระจายเสียงได้เพียงแค่ขอบโลก ซึ่งแตกต่างจากดาวเทียมเพียง ๑ สถานีก็สามารถกระจายสัญญาณได้ทั่วประเทศ

          ดังนั้น เงื่อนไขที่กำหนดให้ ๑ นิติบุคคลต่อ ๑ สถานีจึงเป็นการขัดต่อการดำรงอยู่ของวิทยุชุมชนเชิงประเด็น และเป็นการปฏิเสธวิทยุชุมชนเชิงประเด็นอย่างสิ้นเชิง ทั้งยังขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ยอมรับวิทยุชุมชนเชิงประเด็นอย่างชัดเจน โดยได้มีการบันทึกถึงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนวิทยุชุมชนเชิงประเด็นเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารของสภาผู้แทนราษฎร

          จากหนังสือคัดค้านดังกล่าว สำนักงาน กสทช.จึงได้มีหนังสือเรียนเชิญผู้แทนของมูลนิธิเสียงธรรมฯ มาชี้แจงข้อคัดค้านต่อคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนและคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. มีรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดวิดีโอการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

 

คลิก ดาวน์โหลดวิดีโอส่วนที่ ๑

 

คลิก ดาวน์โหลดวิดีโอส่วนที่ ๒

 

คลิก ดาวน์โหลดวิดีโอส่วนที่ ๓

 

คลิก ดาวน์โหลดวิดีโอส่วนที่ ๔

 


<< BACK

หน้าแรก