การอนุญาตออกอากาศในช่วงรักษาความสงบเรียบร้อย
Posted Date : วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 10:59 น.

      

          วันนี้ขณะที่โทรทัศน์หลวงตากำลังออกอากาศการแสดงธรรมของหลวงตาอยู่นั้น ปรากฏว่าในเวลา 10.15 น. เจ้าหน้าที่สถานีได้รับแจ้งจาก CAT ว่า ขอให้รับผิดชอบการออกอากาศเอง CAT ไม่เกี่ยวข้องและจะไม่บล็อคสัญญาณแม้ คสช. จะสั่งมิให้ออกอากาศ จากนั้นเพียง 10 นาที เวลา 10.25 น. โทรทัศน์หลวงตาก็ถูกตัดสัญญาณในทันทีแม้มูลนิธิเสียงธรรมฯ จะได้ทำหนังสือด่วนที่สุดขออนุญาตต่อ คสช. มาราว 1 สัปดาห์แล้วก็ตาม และได้รับการยืนยันว่าให้สามารถออกอากาศได้ทางโทรศัพท์จากนายทหารที่ประจำกองอำนวยการ คสช. จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า มีการกระทำการปิดกั้นการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาด้วยความจงใจ

 

"บูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ล้วนยอมสละชีวิตของพระองค์ได้ เพื่อมอบถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาปรารถนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจาย มีอาทิ

พระนเรศวรตอนกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าก็อธิษฐานต่อทวยเทพกระทำการเพื่อพุทธศาสนา

พระเจ้าตาก "ทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนา เพื่อถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชา..." เป็นต้น

 

          แม้กษัตริย์พระองค์อื่นก็ยอมสละชีวิตได้เฉกเช่นเดียวกัน เรียกว่าไม่เคยปรากฏว่ามีพระองค์ใดเป็นมิจฉาทิฏฐิปิดกั้นการประกาศศาสนาเผยแผ่ธรรม ทุกพระองค์ยอมเอาความเป็นกษัตริย์พลีชีวิตเข้าแลกได้เพื่อให้ศาสนาดำรงคงอยู่ ทรงเป็นนักรบใช้อาวุธเพื่อพิทักษ์รักษาธรรม ทรงเชิดชูธรรมสมดั่งพระพุทธพจน์ที่ว่า "พึงสละชีวิตได้เพื่อรักษาธรรม" อย่างแท้จริง

 

          ในขณะที่ คสช. และ กสทช. ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่เป็นทหารที่เคยถวายสัตย์ปฏิญาณต่อกษัตริย์มาแล้วว่า จะยอมตายได้เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งหากเป็นดั่งที่ถวายสัตย์ไว้จริง ย่อมจะต้องเคารพสักการะเทิดทูนพระราชปณิธานของบูรพกษัตริย์แบบสุดชีวิตด้วยการยอมสละชีวิตได้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามรอยพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในอดีต มิใช่ใช้อาวุธเข้ามาเพื่อปิดกั้นรังแกสื่อพระพุทธศาสนาเช่นที่กำลังกระทำอยู่นี้ จะขัดต่อพระราโชบายอย่างยิ่ง

 

          ยิ่ง คสช. และ กสทช. ปิดสื่อพุทธศาสนานานเท่าใด ก็จะยิ่งได้ชื่อว่า "เป็นผู้ทรยศ หักหลัง และเหยียบย่ำต่อพระราชปณิธานของบูรพกษัตริย์" อย่างไม่อาจให้อภัยได้มากเพียงนั้น และยังถือเป็นกรรมหนักที่สุดในพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนพญามารขวางพระพุทธองค์เลยทีเดียว การปิดสื่อธรรมะเช่นนี้ยังขัดแย้งต่อพระพุทธพจน์ชนิดสวนทางที่ว่า "บรรดาทานทั้งปวงไม่สู้การให้ธรรมะเป็นธรรมทาน" ฉันใด การปิดกั้นมิให้ใช้สื่อเพื่อธรรมทาน แต่กลับบีบบังคับให้ต้องเสียเงินค่าสมาชิกจึงจะรับธรรมะได้ก็หนักหนาสาหัสมากแล้ว มิหนำซ้ำ ขณะนี้ยังปิดกั้นสื่อธรรมะทั้งทางวิทยุและทีวีมานานหลายต่อหลายวันแล้วอีกด้วยเช่นนี้ กรรมที่มีเจตนาปิดกั้นแม้เพียงวินาทีเดียวผู้ออกคำสั่งก็ย่อมจะต้องได้รับผลกรรมที่หนักมาก หรืออาจกล่าวได้ว่า "บรรดากรรมทั้งปวงก็ย่อมไม่สู้การปิดกั้นธรรมะเป็นธรรมทาน" ฉันนั้น

 

          ขอให้ กสทช. และ คสช. โปรดกลับประพฤติตนเสียใหม่โดยเร็ว อย่าทำผิดต่อบูรพกษัตริย์และต่อบรรพชนยิ่งไปกว่านี้ด้วยท่านก็ได้สาปแช่งไว้ และอย่าสร้างกรรมหนักในพระพุทธศาสนาที่ได้ปิดกั้นสื่อธรรมะไปหลายล้านวินาทีนี้ให้ต้องสาหัสหนักหน่วงยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเลย

 

                                      บอกเตือนมาด้วยความรักจริง

 

                             ความจริงจากตัวแทนคณะผู้ชมผู้ฟังสื่อธรรมะ

                             ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

                             30 พฤษภาคม 2557 วันเปิดสามแดนโลกธาตุ

                     (วันเปิดสื่อธรรมะหลวงตา มิให้เหล่ามหามารมาปิดกั้น)

 

 

                                      =============================

 

 


<< BACK

หน้าแรก