คณะสงฆ์ร่วมลงนามปกป้องสมบัติของสงฆ์ผ่านศาลปกครอง-มติสงฆ์ปกป้อง
Posted Date : วันที่ 27 ส.ค. 2557 เวลา 11:39 น.

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ที่ผ่านมา ครูบาอาจารย์จากทั่วประเทศ ได้ประชุมสงฆ์ร่วมปกป้อง "มรดกธรรม" ของพ่อแม่ครูบาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน โดยมติคณะสงฆ์ ข้อที่ ๔. ความว่า

" คสช. มีอำนาจอย่างเต็มที่ และยังกล้าใช้เพื่อสิ่งอื่นได้มากมาย แต่ยังมิได้ใช้โอกาสเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ด้วยการอุปถัมภ์ค้ำชูการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงให้กว้างขวางขจรขจายเฉกเช่น บูรพกษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ ที่แม้มีการศึกสงครามหนักหาสาหัส เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพียงใด พระองค์ก็ไม่เคยทอดทิ้งศาสนา ไม่ว่าจะในทางรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม  อย่างไรก็ดี คสช. ยังกรุณาแนะนำให้พระสงฆ์เข้าร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองก่อนคำพิพากษา

          ด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์จึงมีมติอนุญาตให้ พระเณรผู้เคยรับอุบายธรรมจากทางสถานีเข้าร่วมลงนามปกป้องสมบัติของสงฆ์ผ่านศาลปกครอง ได้ถือเป็นการยอมรับตามคำแนะนำของ คสช. ว่า แนวทางดังกล่าวจะเป็นทางออกที่ดีแก่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์เชื่อมั่นว่า ศาลปกครองจะเข้าใจกุศลเจตนาของ คสช."

         ด้วยเหตุจากมติสงฆ์ข้อนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน เวลา คณะศิษยานุศิษย์จึงได้ร่วมนำรายนามของครูบาอาจารย์ อาจารย์จำนวน ๑,๕๖๗ รายชื่อ เพื่อร้องต่อศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการร่วมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

                                                                    --------------------------------------------------

 

พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๗๐๐ รูปมีมติสงฆ์ในการประชุมปกป้อง “มรดกธรรม” สมบัติของสงฆ์

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ภาพบรรยากาศงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

                            ================================================================================== 

 

เขียนชื่อพระเณรผู้ร้องต่อศาล ลงในบรรทัดที่ขีดเส้นใต้ที่ระบุข้อความว่า "ผู้ฟ้องคดี"
จากนั้นให้เซ็นต์ชื่อเป็นผู้มอบฉันทะ/ผู้มอบอำนาจ
(พร้อมแนบสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว)

 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มร้องต่อศาล และเอกสารแนบ

 


<< BACK

หน้าแรก