แถลงการณ์ ๕ การถวายคืนพระราชอำนาจสมเด็จพระสังฆราช / หนังสือถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
Posted Date : วันที่ 4 มี.ค. 2558 เวลา 10:29 น.

แถลงการณ์ฉบับที่ ๕ / ๒๕๕๘

 

เรื่อง สานต่อพระปณิธานองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และมติสงฆ์พระกรรมฐาน ในการถวายคืนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ในการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราช ในทุกกรณี

 

​​ด้วยในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศเรื่อยมา อาทิ ความประพฤติผิดของพระอลัชชี การสั่งสมทรัพย์สินที่ได้มาโดยขัดต่อสมณวิสัย การวิ่งเต้นขวนขวายซึ่งลาภสักการะและสมณศักดิ์ การเหยียบย่ำธรรมวินัยและโบราณราชประเพณีหวังขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช การทำลายศาสนาหวังแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ให้เกิด “ฆราวาสปกครองสงฆ์” รวมทั้งการยกพระหนุ่มขึ้นในชื่อ "มหาคณิสสร" ไปพร้อมๆ กับปลดพระมหาเถระผู้มีพรรษาสูง ซึ่งความวิปริตผิดธรรมเหล่านี้ ยังความวิตกกังวลและห่วงใยมาสู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ทุกภาคส่วนในขณะนี้จึงต่างเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งทำการปรับปรุงฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด

 

ทั้งนี้ข้อห่วงใยในวิกฤตการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั้งหลายที่กล่าวมานี้ องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในขณะยังทรงธาตุขันธ์อยู่ ก็ได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งยวดจนถึงกับได้เทศนาเตือนบรรดาผู้คิดกระทำการปฏิรูปพระศาสนาในครั้งนั้นไว้อย่างเด็ดขาดว่า

 

 “พวกนี้เป็นพวกมหาภัยจริงๆ ต่อจากนี้มันจะขึ้นเป็นสังฆเภทนะ เป็นสังฆเภทยุยงให้สงฆ์แตกจากกันทั่วประเทศไทย นี่จะเป็นกรรมหนักมาก รุนแรงมากพวกนี้”

 

องค์หลวงตาได้ตัดสินใจเสียสละออกมาเป็นผู้นำพระกรรมฐานในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และได้ประชุมหารือโดยยึดหลักพระธรรมวินัย โบราณราชประเพณี และกฎหมายบ้านเมือง เป็นสำคัญ  มีมติเป็นเอกฉันท์ขอให้ภาครัฐเร่งทำการแก้ไขหลายประการมาก่อนแล้ว ดังคำเทศนาขององค์หลวงตาในครั้งนั้นเกี่ยวกับการรวบรวมรายชื่อประชาชนถวายคืนพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ในการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชได้กว่า ๑.๗ ล้านคน ที่ว่า

 

 "รวบรวม(รายชื่อ)แล้วส่ง ส่งไปไหนก็ส่งได้เลย เรื่องพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นยอดหัวใจของชาติไทยเรา ซึ่งพี่น้องชาวไทยเราเทิดทูนอยู่ตลอดมานี้ จะปล่อยพระองค์ให้สิ่งเลวทรามทั้งหลายเข้าไปเหยียบย่ำทำลายนี้ ไม่สมควรแก่ชาติไทยเราอย่างยิ่ง ไอ้ผู้ที่มาบั่นทอนทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาด้วยวิธีการต่างๆ เรื่อยมาตั้งแต่ ๒๕๔๐ มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่มีพวกนี้ ก่อมาตลอด ใครเป็นคนก่อ พี่น้องทั้งหลายก็ทราบทั่วหน้ากัน เวลานี้ก็กำลังก่อจะบีบอำนาจตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมา ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงมีพระราชอำนาจเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระสังฆราชมาตลอดตั้งดึกดำบรรพ์มาแล้ว"

 

ด้วยความร้ายแรงของสภาพปัญหาข้างต้นนำมาพิจารณาประกอบพระธรรมเทศนาที่องค์หลวงตาเมตตากล่าวย้ำเตือนไว้นี้ ในโอกาสสำคัญเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ต่อพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป และในโอกาสครบรอบ ๔ ปี แห่งวันพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารขององค์หลวงตาฯ คณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาฯ จึงขอสานต่อพระปณิธานองค์หลวงตาและมติสงฆ์กรรมฐานดังกล่าวที่ได้เมตตาเริ่มต้นไว้ ด้วยการเรียกร้องภาครัฐให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในประการต่อไปนี้

 

๑. เร่งถวายคืนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาและปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราช ในทุกกรณี  และห้ามมิให้บุคคลหรือองค์กรใดเข้าแทรกแซงก้าวก่ายความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ สถาบันหลักนี้โดยเด็ดขาด

 

เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการนี้ คณะศิษย์จึงขอเรียกร้องตามประชามติของประชาชนกว่า ๑.๗ ล้านคนในครั้งนั้น ขอยืนยันตามมติดังกล่าว ให้ยกเลิกความตามมาตรา ๗ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันทิ้งไป และให้ใช้ความว่า "พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง” แทนข้อความเดิม

 

๒. เร่งการแสดงความเคารพต่อพระธรรมวินัยโดยให้ยึดถือหลักอาวุโสโดย "พรรษา" ให้ทรงคุณค่าเหนือกว่า "สมณศักดิ์" และให้ยึดถือหลัก "คุณธรรม" เหนือกว่า "พรรษา"

 

เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการนี้ คณะศิษย์จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกความ "โดยสมณศักดิ์" ตามมาตรา ๑๐ แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันทิ้งไป และให้ใช้ความว่า "โดยพรรษาและคุณธรรม” แทนข้อความเดิม

 

๓. เร่งการแสดงความเคารพต่อพระธรรมวินัย โดยห้ามมิให้ทุกภาคส่วนเข้าแทรกแซงหรือก้าวล่วงในสมบัติของสงฆ์ อย่างไรก็ตาม หากสงฆ์หมู่นั้นหรือภิกษุรูปนั้นได้กระทำผิดต่อพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ก็ต้องถูกดำเนินการตามพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองในทันที

 

จึงแถลงการณ์มาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน

 

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช

ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

๔ มีนาคม ๒๕๕๘ (วันมาฆบูชา)

 

===========================

 

 


<< BACK

หน้าแรก