คณะศิษย์เทิดทูนบูชาใน ๓ สถาบันหลักของชาติ เหนือชีวิต
Posted Date : วันที่ 29 พ.ย. 2558 เวลา 23:39 น.

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง คณะศิษย์เทิดทูนบูชาใน ๓ สถาบันหลักของชาติ เหนือชีวิต

 

ด้วยสภาพสังคมสมัยปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความฟุ้งเฟ้อ คำนึงถึงแต่ "วัตถุ" ยิ่งกว่า "ธรรม" และสื่อก็มีความหลากหลายสร้างความสับสนขัดแย้งแก่ผู้ไม่เท่าทันได้โดยง่าย    ตลอดถึงปัจจัยแวดล้อมรอบด้านก็ล้วนมีอิทธิพลชักจูงให้ชนในชาติหลงลืมถึงความสำคัญจำเป็นของ ๓ สถาบันหลักของชาติได้ นับเป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติไทยเราอย่างยิ่ง

เพื่อมีส่วนช่วยให้สังคมน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องในยุคสมัยที่หนทางข้างหน้ามีแต่จะแตกกระจายออกเป็นทางหลายแพร่ง คณะศิษย์จึงขอน้อมนำคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน มาเป็นเครื่องเตือนใจดังนี้

“พระมหากษัตริย์ท่านเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอันใหญ่หลวงครอบพวกเราอยู่ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย แล้วพี่น้องชาวไทยทั้งหลายจะปฏิบัติสนองพระเดชพระคุณท่านด้วยวิธีไหน ถ้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็ต้องด้วยวิธีดังที่อธิบายมานี้

เอ้า เข้มงวดกวดขัน สละเป็นสละตาย เพื่อทรัพย์สมบัติ และเพื่อเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ท่านทรงพอพระทัย สมกับว่าท่านมีน้ำพระทัยเมตตาต่อโลกสงสาร เฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราครอบไปหมด บุญญานุภาพของท่านปกครอง พวกเราอย่าให้ท่านเสียพระทัย ที่ท่านเมตตาพวกเราเต็มสัดเต็มส่วน ให้สนองพระเมตตาท่านเต็มสัดเต็มส่วน ด้วยการพลีชีพเข้าไปรักษาสมบัติของตน เอาชีวิตเข้าแลกเลย

ตั้งแต่วงใหญ่ลงมาจนกระทั่งตำรวจ ทหาร มีหน้าที่เข้มงวดกวดขันสละชีวิตเพื่อสมบัติและชาติของตนเสมอกันหมด ทหาร ตำรวจ เป็นอันดับหนึ่งที่จะต้องออกแนวรบ ป้องกันรักษาสมบัติเหล่านี้ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ”

ด้วยมโนปณิธานและคำสอนขององค์หลวงตาฯ ดังกล่าว และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะศิษย์จึงขอแถลงการณ์ให้สาธารณชนทราบ ดังนี้

๑. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ เป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่ามานานนับพันปี ทรงเป็นที่พึ่งอันทรงธรรมสูงสุดที่สามารถขจัดทุกข์ภัยอาณาประชาราษฎร์ได้จริง จึงขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องชาวไทย ตลอดจนชาติอาคันตุกะทั้งหลาย โปรดถวายความเคารพและปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยความรัก ความจริงใจและสนิทใจ ขออย่าให้พระองค์ต้องได้รับความกระทบกระเทือนจากความไม่เป็นธรรมทั้งของเราและของท่านแม้แต่น้อย ขอให้ต่างก็ยึดถือ "ธรรม" เป็นที่ตั้งแห่งการดำรงชีวิตและการดำเนินงานทั้งปวง

 

ทั้งนี้เพื่อจะได้ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน และขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โปรดน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทของพระองค์เข้ามาเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด ด้วยพระบารมีของพระองค์ จักนำมาซึ่งความผาสุก สงบเย็นใจไปสู่ตนเองและส่วนรวมอย่างไม่มีประมาณ

๒. เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะเป็นองค์ประมุขของสงฆ์ไทย เป็นพระผู้ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทรงเรียกขานว่า “พระอาจารย์” และเป็นพระผู้มุ่งเน้นการปฏิบัติจิตตภาวนาอย่างจริงจัง และสำหรับคณะศิษย์ พระองค์เป็นสหธรรมมิกผู้ครอง "ธรรม" อยู่ภายในใจที่ได้รับการยกย่องจากองค์หลวงตาฯ หลายต่อหลายวาระ

คณะศิษย์จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชโดยมีหมายกำหนดการ ดังนี้

๑๕ ธ.ค.๕๘ เชิญพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส
๑๖ ธ.ค.๕๘ พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทราวาส
๑๗ ธ.ค.๕๘ เก็บพระอัฐิ ไปยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 

 

จึงแถลงการณ์มาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน

                                    ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช
                 ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
                                        ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 


<< BACK

หน้าแรก