คลิก ลงรายมือชื่อออนไลน์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มถวายคืนพระราชอำนาจ
Posted Date : วันที่ 15 ม.ค. 2559 เวลา 20:09 น.

คลิกร่วมลงชื่อออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก

 

หรือพิมพ์แบบฟอร์มข้างล่างนี้แล้วลงรายมือชื่อ และส่งกลับมาที่วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง อุดรธานี 41000

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมลงรายชื่อสนับสนุนการถวายคืนพระราชอำนาจแด่พระมหากษัตริย์ ในการสถาปนาและปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราช เพื่อการธำรงไว้ซึ่งหลักพระธรรมวินัยและโบราณราชพระเพณีอันดีงามสืบไป

 

ด้วยมีประชาชนจำนวนมากได้แจ้งความประสงค์ขอร่วมลงรายชื่อสมทบคณะศิษย์ฯ ๑.๗ ล้านคน เพื่อให้การสถาปนาและปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เท่านั้น มิให้ผู้ใดบังอาจเข้ามาทำลาย/แทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อีกต่อไป

 

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้เทศนาธรรมไว้ ดังนี้

 

"เขาก็เขียนถูกต้องหมดแล้ว เรื่องพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นหัวใจ เป็นพื้นฐานแห่งชาติไทยเราอยู่แล้ว ใครจะมาแตะต้องมาทำลายไม่ได้เด็ดขาดเลย พระราชอำนาจนี้เป็นพระราชอำนาจเฉพาะพระองค์ที่ได้รับจากประชาชนและพระทั่วประเทศไทยน้อมถวายท่าน ให้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่องค์ไหนๆ มาจนกระทั่งบัดนี้ นี้เป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ น้ำหนักเท่ากันกับเมืองไทยของเรา พื้นฐานคือประเพณีอันนี้ เป็นพื้นฐานอันหนักแน่นใหญ่โตเท่ากับประเทศไทยของเรา

 

ใครที่จะมายึดเอาอำนาจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นอำนาจของตน ซึ่งตัวเท่าอึ่งเท่าอ่างนี้มาครองแล้ว ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทำลายชาติ มหาโจรตัวยิ่งใหญ่ทีเดียว เพราะอันนี้เป็นประเพณีของชาติไทยที่ยอมรับกันมานมนานแล้ว ใครจะมาแตะต้องไม่ได้

 

กฎหมายใดก็ตาม ข้อกฎกติกาใดก็ตาม จะตั้งมาทำลายเมืองไทย ประเพณีของเมืองไทย ประเพณีกับเมืองไทยเป็นอันเดียวกัน น้ำหนักเท่ากัน นี้ไม่ได้ มีเท่านั้น ใครจะตั้งกฎกติกาบังคับบัญชามาแบบไหนก็ไม่มีความหมาย นอกจากนั้นยังจะจับหัวผู้ที่เป็นมหาโจรเข้ามาแทรกแซงมายึดอำนาจนี้อีก แต่นี้เมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีเมตตาจิต ไม่สนใจ มีแต่ปัดออกเท่านั้น เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้ ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้"

 

 

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

 

 


<< BACK

หน้าแรก