ขอเชิญร่วมบุญ “ยอดฉัตรทองคำ ผอบทองคำ” พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
Posted Date : วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 00:00 น.

 

 

ขอเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตา
ตลอดพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมมหากุศลกับวัดป่าบ้านตาด

เพื่อสร้าง “ยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์องค์หลวงตา”

 

มีเป้าหมายให้ได้ทองคำ ๙๙ กิโลกรัม

        ทั้งนี้เพื่อให้เกินกว่าอายุ ๙๘ ปีขององค์หลวงตาขณะถึงอนุปาทิเสสนิพพาน อันเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูกตเวทีเป็นการบูชาพระคุณอย่างสุดกำลังความสามารถและสุดหัวใจที่


                                                                                                                       
“ศิษย์จะพึงมีต่ออาจารย์” 
                                       “ชาวพุทธจะพึงกระทำต่อพระอรหันต์” 
                     และประการสำคัญ “ชาวไทยจะพึงกระทำต่อพระผู้กอบกู้แผ่นดิน”

 

        ทั้งนี้เนื่องจาก องค์หลวงตาได้ออกกอบกู้ชาติศาสนา โดยนำ “อำนาจทาน” แห่ง “ทองคำ” มาใช้เป็น           “ศาสตราวุธ”   เข้าปราบปราม “สงครามเศรษฐกิจ” ที่ชาติบ้านเมืองกำลังเผชิญอยู่ จนกระทั่งผ่านพ้นไปได้อย่างสงบราบคาบ ความสำเร็จนี้สัมฤทธิ์ผลลงได้ด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ ที่องค์หลวงตาเมตตา
พาก้าวเดินนั่นเอง

       ดังนั้น การที่พี่น้องไทยช่วยกันเสียสละ “ทองคำ” เพื่อนำมาประดับยอดเจดีย์ที่ใช้เพื่อการประดิษฐาน       “พระบรมสารีริกธาตุ” และ “พระธาตุขององค์หลวงตาผู้กอบกู้แผ่นดิน” ในที่แห่งเดียวกันนี้ จึงเป็นสิ่งสมควรแก่การบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ อย่างที่สุดกว่าวัสดุอันมีค่าใดๆในโลกนี้

       จึงขอเชิญชวนพี่น้องไทยทุกท่าน ร่วมมหากุศลในครั้งนี้ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยเทอญ 
ร่วมบุญได้ที่  “วัดป่าบ้านตาด” หรือบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี เลขที่ 510-438082-3 
ชื่อ “วัดป่าบ้านตาดเพื่อทำฉัตรยอดเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว”

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก