คำถาม 
โดย : พรพิมล เมื่อ วันที่ 14 พ.ค. 2548

การบอกบุญสถานีวิทยุเสียงธรรม

กราบนมัสการองค์หลวงตามาด้วยความเคารพอย่างสูง
     ขอกราบเรียนถามว่า  วัดป่า มีเจตนาเผยแพร่ธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์ ด้วยการติดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังธรรมะที่ถูกต้องของพ่อแม่ครูอาจารย์  จึงได้จัดตั้งกองผ้าป่าและบอกบุญไปยังญาติโยมพุทธศาสนิกชน
ให้ได้มีส่วนร่วมในการครั้งนี้
     การกระทำเช่นนี้จะทำให้ผิดจากข้อวัตรปฏิบัติและปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์หรือไม่อย่างไร
     ควรมิควรขอองค์หลวงตาได้โปรดพิจารณาชี้แนะและสั่งสอนด้วยเทอญ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 20 พ.ค. 2548

   หลวงตาได้เมตตาตอบคำถามของคุณดังนี้ค่ะ
...........นี่เขาถามมาก็เป็นการดีเหมือนกัน กราบเรียนถามว่า วัดป่ามีเจตนาเผยแพร่ธรรมของครูบาอาจารย์ เมตตาติดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังธรรมะที่ถูกต้องของครูบาอาจารย์ จึงได้จัดตั้งกองผ้าป่า และบอกบุญไปยังญาติโยมพุทธศาสนิกชน ให้ได้มีส่วนร่วมในการครั้งนี้ การกระทำเช่นนี้จะทำให้ผิดจากข้อวัตรปฏิบัติ และปฏิปทาของพ่อแม่ครูจารย์อย่างไรหรือไม่ สุดแท้แต่จะโปรด (จากพรพิมล)

การประกาศธรรมสอนโลกเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งแต่องค์ศาสดามา ไม่มีอะไรจะเป็นอัปมงคลแม้นิดเดียว การประกาศธรรมสอนโลก โลกได้ยินรู้สึกดีชั่ว บาปบุญ นรกสวรรค์ ตลอดมรรคผลนิพพาน จากพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่ง ที่เขาเกี่ยวข้องก็ว่า จึงได้ตั้งกองผ้าป่าและบอกบุญไปยังญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้ได้มีส่วนร่วมในการครั้งนี้ด้วย นี่ละข้อที่ว่าจะขัด ขัดตรงนี้ละ อันนี้เป็นเรื่องของประชาชนทั่วๆ ไปเราไม่ได้ว่าอะไร เราสอนไปแล้วก็แล้วไปเลยๆ เขาจะแยกจะแยะไปด้วยสติปัญญาของตนที่เป็นการกุศลก็แล้วแต่จะพิจารณา เพราะการประกาศให้ทราบทั่วถึงกันในเรื่องของอรรถของธรรมนี้มีน้อยมาก การประกาศเช่นนี้จึงไม่เห็นว่าขัดข้องแต่อย่างใด เพราะไม่มีการบังคับ เป็นแต่ประกาศให้ทราบข่าวศีลข่าวธรรม เราเห็นว่าไม่ขัดข้องแหละ
   จากกัณฑ์เทศน์ "การประกาศธรรมสอนโลกเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่ง"
             วันที่ 20 พ.ค.2548

<< BACK

 


หน้าแรก