“สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง”
วาจาอันเป็นสุภาษิต เป็นมงคลอันยิ่ง
ข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการใช้ห้องแชท
ห้องแชทนี้เป็นส่วนหนึ่งของ www.Luangta.com ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะขอความกรุณาทุกท่านที่เข้ามาสนทนาในห้องแชทนี้ กรุณาเอื้อเฟื้อตามข้อตกลงที่สมาชิกได้เสนอร่วมกันดังต่อไปนี้
 1. กรุณานำเสนอข้อความด้วยความสุภาพ เป็นไปเพื่อจรรโลงจิตใจ
 2. กรุณานำเสนอข้อความที่ไม่เป็นการกระทบกระเทือน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
 3. หากมีผู้เสนอข้อความโต้แย้งที่ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมกับเว็บธรรมะแห่งนี้ กรุณากล่าวตักเตือนผู้นั้นด้วยเมตตาธรรม
 4. ธรรมะขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ นักเรียน อาจารย์ ครอบครัว ชาติ บ้านเมือง ฯลฯ กระทั่งธรรมะขั้นสูงถึงวิมุตติหลุดพ้น สมาชิกขอแสดงความยินดี และอนุโมทนาทุกท่านที่กล่าวธรรมะตามเนื้อหาในแนวทางนี้
 5. ผู้สนทนาทุกท่านมีโอกาสพลาดพลั้งได้ โปรดให้อภัยซึ่งกันและกัน
 6. ห้องแชทนี้จะเปิดให้สนทนากันในช่วงเวลา 06.00 - 12.00 น. ( สามารถสอบถามเกี่ยวกับการรับชมสัญญาณถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา และ สอบถามเกี่ยวกับสัญญาณวิทยุออนไลน์ FM 103.25Mhz )
ยินดีต้อนรับทุกท่าน 
Salawatpa Chat Room
ชื่อ :
Chat Room Users Online
Users Online
Useronline Database CONNECT Error