จิตตภาวนาหนทางสู่ความสงบเย็นใจ

แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๑

ผู้แต่ง : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

Publisher : ; ISBN : ; Pages : ; Year/Edition : /


1. จิตตภาวนา หนทางสู่ความสงบเย็นใจ [ PDF ] [ doc ]

<< BACK

หน้าแรก