ศาสนาเป็นตัวอย่างของโลก

ศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาที่เป็นตัวอย่างของโลก ให้ความร่มเย็นแก่โลกได้โดยสมบูรณ์ ถ้าใครมีศาสนาผู้นั้นก็มีความร่มเย็น สังคมใดมีศาสนาสังคมนั้นมีความร่มเย็น ครอบครัวใดมีศาสนาคือศีลธรรมประจำใจ ประจำความประพฤติ ครอบครัวนั้นย่อมมีความร่มเย็น จนกระทั่งวงงานต่างๆ ข้าราชการงานเมืองอะไร จะปราศจากศีลธรรมไปไม่ได้ ถ้าปราศจากศีลธรรมไปก็ขาดหลักเกณฑ์อันสำคัญในการปกครอง

ผู้แต่ง : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

Publisher : ; ISBN : ; Pages : ; Year/Edition : /


1. ๑.ชาติสุดท้าย (3มค.40) [ PDF ] [ doc ]
2. ๒.เปิดตาข่ายออก (4มค.40) [ PDF ] [ doc ]
3. ๓.ดูใจตัวเอง (17มค.40) [ PDF ] [ doc ]
4. ๓.ศาสนาเป็นตัวอย่างของโลก (19มค.40) [ PDF ] [ doc ]
5. ๕. ๔ ทัพใหญ่ทำลายศาสนา (20มค.40) [ PDF ] [ doc ]
6. ๖.เราสอนเรื่องกรรมฐานเรื่องภาวนาล้วนๆ(17มีนา40) [ PDF ] [ doc ]
7. ๗.นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว(22มีนา40) [ PDF ] [ doc ]
8. ๘.ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ (12เมษา30) [ PDF ] [ doc ]
9. ๙.จิตตภาวนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนา (29สค.29) [ PDF ] [ doc ]

<< BACK

หน้าแรก