อริยสัจจริงอย่างนี้ผู้แต่ง : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

Publisher : ; ISBN : ; Pages : ; Year/Edition : /


1. ๑.ทนทุกข์เพื่อสุข (25พค.21) [ PDF ] [ doc ]
2. ๒.อริยสัจจริงอย่างนี้ (23มิย.21) [ PDF ] [ doc ]
3. ๓.รากแก้วของวัฏจักร (5กย.21) [ PDF ] [ doc ]
4. ๔.องครักษ์ของอวิชชา (10กย.21) [ PDF ] [ doc ]
5. ๕.ปัญญายอกย้อน (22กย.21) [ PDF ] [ doc ]
6. ๖.ฝึกจิตด้วยปฏิปทาที่ทรหด (2ตค.21) [ PDF ] [ doc ]
7. ๗.มหากษัตริย์วัฏจักร (13กค.27) [ PDF ] [ doc ]
8. ๘.ธรรมกระซิบ (14กย.39) [ PDF ] [ doc ]

<< BACK

หน้าแรก