ธรรมาวุธ

สุดยอดแห่งสัจธรรม ธรรมาวุธ อย่าฝืนความจริง อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์ จิตผ่องใสคืออวิชชา จิตบริสุทธิ์

ผู้แต่ง : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

Publisher : ; ISBN : ; Pages : ; Year/Edition : /


1. ธรรมาวุธ [ PDF ] [ doc ]

<< BACK

หน้าแรก