กิเลสหลอกคน
วันที่ 30 มีนาคม 2538
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘

กิเลสหลอกคน

ใครจะมีความรู้อันกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีในโลกนี้ ว่าอย่างนั้นเลยนะ สามแดนโลกธาตุนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงโลกวิทู รู้แจ้งโลกนอกโลกใน ดังสัตว์ที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อ สัตว์หยาบ ๆ สัตว์บกก็เช่นช้าง สัตว์น้ำเช่นปลาตัวใหญ่ ๆ มาจนกระทั่งถึงมนุษย์ สัตว์เดรัจฉานประเภทต่าง ๆ ถึงเป็นพวกหมัดพวกเล็นต่าง ๆ มีเป็นประเภท ๆ ใหญ่โตเล็กน้อยจนกระทั่งถึงมองไม่เห็น เช่น เชื้อโรค ต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ มองดูเชื้อโรคชนิดละเอียดก็ต้องใช้เครื่องมืออันละเอียด

โลกอันนี้เราปฏิเสธได้ไหมว่าที่กล่าวมาเหล่านี้มีหรือไม่มี เราปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้ นับแต่สัตว์บกก็แต่ช้างลงมา สัตว์น้ำจากปลาลงมาจนกระทั่งเชื้อโรคตัวเล็ก ๆ ละเอียดลออพวกเอดส์พวกแอดเหล่านี้เห็นไหม ละเอียดไหมเชื้อโรคเอดส์ เขาค้นพบหมดพวกเรายังมั่วกันอยู่กับเอดส์ นี่ละมันทำให้ตายเพราะไม่เชื่อหมอ

คนเราตายเพราะไม่เชื่อหมอ โรคอหิวาต์ก็อยู่เต็มน้ำไป กินลงไปก็ตาย เชื้อโรคต่าง ๆ ไม่เชื่อหมอกินลงไปแล้วตาย ถ้าเชื่อหมอก็มีวัน เช่นอย่างเอดส์นี่แหละ มันไม่เชื่อหมอนะนี่ ตัวนี้ตัวรุนแรงตัวตาบอดหูหนวกอยู่ในนี้หมด มันไม่กลัวตายโรคอันนี้ แล้วเชื้อโรคอันนี้มีไหม สัตว์ตายเกลื่อนอยู่เวลานี้ เขากำลังประกาศลั่นโลกว่าเอดส์ ๆ นี่ละเชื้อโรคอันละเอียดก็อย่างนั้นแหละ หมอเขาเห็นเราไม่เห็น เขามีเครื่องขยายเครื่องส่องเห็น ปฏิเสธได้ยังไงว่าเชื้อโรคชนิดนี้ไม่มี นี่ละส่วนละเอียด

ทีนี้ธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน มนุษย์มนาตลอดเทวดาอินทร์พรหมเป็นชั้น ๆ ขึ้นไปมีเหมือนกันนี้ พระพุทธเจ้าทรงเล็งด้วยพระญาณหยั่งทราบ เลยกล้องจุลทรรศน์ไปอีกร้อยเท่า มองเห็นละเอียดลออมาก สัตว์เต็มอยู่บนฟ้าอากาศในน้ำบนบกมีเต็มไปหมด จิตวิญญาณของสัตว์ยั้วเยี้ย ๆ นี่พระพุทธเจ้ามองเห็นหมด พวกเราถ้าไม่โดนเอาหัวแตกมันไม่เห็น ตาก็บอดหูก็หนวก นั่นละต่างกันอย่างนี้พระพุทธเจ้ากับพวกเรา จึงได้มาสอนพวกเรา

มนุษย์มีไหมนี่เห็นอยู่นี่ สัตว์ประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาเหล่านี้มีไหมปฏิเสธได้ไหมอันนี้ฉันใด เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็ประกาศไว้อย่างนั้นเหมือนกัน ส่วนนี้เป็นส่วนหยาบก็ประกาศไว้เป็นความจริง ส่วนละเอียดพวกเทวบุตรเทวดาพวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารถึงอินทร์พรหมจนกระทั่งนิพพาน ละเอียดลออถึงหมด พระพุทธเจ้าทรงทราบโดยตลอดทั่วถึง พวกเราไม่เห็นไม่รู้ นี่ละธรรม จึงได้มาสอนพวกเราที่หูหนวกตาบอด

ใครจะเชื่อหมอคือพระพุทธเจ้าก็ให้เชื่อถ้าไม่อยากฉิบหาย นี่กิเลสมันปิดหมดนะ เห็นไหมกิเลสเก่งมาก ว่าบาปมีมันบอกไม่มี นั่นละกิเลสมันซ่อนเล็บ ๆ ซ่อนเงื่อนเข้าไปเรื่อย ๆ ว่าบุญมี กิเลสบอกว่าไม่มีไม่อยากทำบุญ บาปมี กิเลสบอกว่าไม่มีไม่กลัวบาป นรกมี มันบอกว่าไม่มีไม่กลัวนรก ทำแต่บาปแต่กรรมตายแล้วจมอยู่ในนรก ผู้ที่กล้า ๆ หาญ ๆ นั้นแหละพวกที่ไปจมอยู่ในนรก เหมือนอย่างพวกนักโทษในเรือนจำ พวกนี้พวกกล้าหาญต่อตะรางต่อเรือนจำ..คุก ไปเต็มอยู่ในนั้นพวกกล้าหาญ พวกกลัวไม่ไปไม่ค่อยติดแหละ พวกกล้าหาญแหละติด

อันนี้ก็พวกกล้าหาญต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายนั่นแหละ มันไปตกนรกหมกไหม้เต็มอยู่ เหมือนกันกับมนุษย์เรานี้ สัตว์ทั้งหลายเสวยกรรมต่าง ๆ กัน มนุษย์เรานี้ไม่ค่อยได้เสวยอะไรมากนักแหละ พออยู่พอเป็นพอไปพอดิ้นพอดีด มีความเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงหัวเราะร้องไห้สับปนกันไป นรกไม่มีคำว่าหัวเราะ ร้องไห้ก็เลยร้องไห้ไปแล้ว ไม่มีคำว่าร้องไห้เลยนั้นไปอีก ละเอียดเข้าไปกว่านั้น ทุกข์มากเข้าไปกว่านั้นเกินกว่าที่จะมาร้องไห้ได้

นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นะเราอย่าเห็นว่าเป็นของเล่น แต่พวกมารที่ว่าวัฏจักรน่ะซิมันครอบ ๆ มันปิด ๆ ธรรมสอนไว้ยังไงมันไม่ให้เป็นไปตามความจริง มันต้องเอาความปลอมเข้าไปปิด ๆ ๆ หมด โลกอันนี้จึงมีแต่โลกปลอม ๆ ทั้งนั้นหาความจริงไม่ได้ เหลาะ ๆ แหละ ๆ โลเลหาความจริงต่อกันก็ไม่ได้ ไว้ใจกันไม่ได้ อยู่กันไว้ใจกันไม่ได้เพราะของปลอมอยู่ด้วยกัน ถ้าเป็นของจริงอยู่ด้วยกันมีเท่าไรจริงหมด

เหมือนอย่างเงินสิบบาทจริงสิบบาท ร้อยบาทจริงร้อยบาท ใช้ได้ทั้งนั้น ๆ ถ้าเงินปลอมเข้ามามีเท่าไรปลอมหมด ๆ ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเกิดความเดือดร้อน ไปเที่ยวต้มเที่ยวตุ๋นคนอื่นด้วยเงินปลอมมีเยอะ นี่ละปลอมไปไหนเดือดร้อนที่นั่น คนปลอมก็เหมือนกันไปไหน ความจอมปลอมในความประพฤติของเราไม่ดีตรงไหนมันปลอมตรงนั้น ทำความเดือดร้อนแก่เราก็ตัวจอมปลอมนั่นแหละ คือความไม่ดีนั่น พากันระมัดระวังนะ

พระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านี้ ไม่มีพระองค์ใดแหละที่จะมาแก้คำพูดของพระพุทธเจ้าให้เป็นอื่นไป เราอย่ารออย่าคอยจะตายทิ้งเปล่า ๆ ว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสไว้อย่างนี้สอนไว้อย่างนี้ แล้วรอองค์อื่นจะมาสอนแก้คำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ไปให้เป็นอื่น เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้น พระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสก็ตรัสแบบเดียวกันนี้หมด เพราะของจริงมีอย่างนี้จะสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ ธรรมไม่โกหกหลอกลวง ตรงไปตรงมาก็คือธรรม หลอกลวงต้มตุ๋นก็คือกิเลส นี่ละมันเป็นคู่โลกคู่แข่งกันอยู่เวลานี้

ดังที่เคยพูดวัฏจักรธรรมจักร เมื่อสองสามวันนี้ก็เคยพูด วัฏจักรคือความหมุนของสัตว์ที่หลอกลวงสัตว์โลกให้จมอยู่ในวัฏวนกองทุกข์ทั้งหลาย ตั้งแต่นรกอเวจีขึ้นมาถึงพื้น จนกระทั่งมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมของเรา ขึ้นมาเป็นชั้น ๆ นี่เรียกว่าวัฏจักร ให้สัตว์หมุนอยู่อย่างนี้ไม่ให้ออกจากนี้ไปได้เลยนะ เป็นขอบข่ายของมันรอบไว้หมดในสามแดนโลกธาตุนี้ เป็นอำนาจของวัฏจักรที่หมุนสัตว์ทั้งหลายให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตาย สูง ๆ ต่ำ ๆ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ อยู่นี้ตลอดตั้งกัปตั้งกัลป์ไม่มีประมาณ ไม่มีต้นไม่มีปลายคือกิเลสหมุนสัตว์ให้เกิดตายนั้นแล

ทีนี้ธรรมจักรหมุนกลับ ธรรมจักรได้แก่การสร้างคุณงามความดี นี่เป็นคู่แข่งกัน ใครมีคุณงามความดีก็มีทางที่จะตัดได้ ถ้าสมมุติว่าถูกจับไปเป็นตัวประกันก็มีทางที่จะเล็ดลอดออกมาได้ไม่ตายทิ้งเปล่า ๆ บุญกรรมนั่นแหละที่เป็นตัวช่วยเหลือเรา เวลาจนตรอกจนมุมระลึกหาบุญหาคุณ ยกมือไหว้หาบุญหาคุณ บุญคุณไม่มีจะเอามาจากไหนถ้าเราไม่สร้างเอาไว้ ถ้าสร้างเอาไว้บุญทั้งหลายก็ต้องมาช่วยเรา เราต้องสร้างไว้ตั้งแต่บัดนี้

เราอย่าคอยพระพุทธเจ้าองค์ใด ที่จะมาตรัสแก้คำพูดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสอย่างเด็ดเดี่ยวแม่นยำนี้ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่มี เราอย่าไปหวัง แล้วกิเลสตัวไหนที่จะมาพูดความจริงให้เราฟังไม่มี มาเปิดเผยว่านรกมีนะอย่างนี้ กิเลสจะไม่พูด นรกอเวจีมีนะ สัตว์ทั้งหลายมีนะ พวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารมีนะ พวกบาปมีนะ บุญมีนะ เราอย่าเข้าใจว่าวัฏจักรนี้จะมาแก้ไขดัดแปลงคำพูดที่หลอกลวงนี้ ให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ไม่มีทาง เราอย่าไปคอยนะตายทิ้งเปล่า ๆ นะ ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสไว้นี้เป็นความจริงล้วน ๆ กิเลสมาลบล้างบอกว่าไม่มี ทีนี้มันจะมาแก้ไขใหม่ให้มีเราอย่าหวัง ไม่มีทาง

ให้รีบแก้ไขตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไป เราอย่าตายทิ้งเปล่า ๆ นะ ลมหายใจฝอด ๆ เท่านั้นละ จะมานับปีนับเดือนมืดแจ้งนับมันทำไม ดูลมหายใจเจ้าของนั่นซิ ลมหายใจขาดเท่านั้นใครอยู่ไหนตายหมดไม่มีเหลือแหละ เวลานี้ยังมีลมหายใจอยู่ให้รีบพากันขวนขวายเสีย พระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวสอนไว้อย่างจริงแม่นยำหมดแล้วให้เชื่อให้ตายใจ ถ้าไม่ตายใจไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เท่ากับคนดื้อด้านไม่เชื่อหมอนั่นแหละ จะตายจมไปหมด ใครไม่เชื่อหมอ...ตาย....จม ๆ เพราะคนหนึ่งเรียนมาคนหนึ่งรู้มา คนหนึ่งไม่ได้เรียนคนหนึ่งไม่รู้จะเอาความแม่นยำมาจากไหน ให้รีบแก้ไขดัดแปลงตนเสียตั้งแต่บัดนี้ เวลายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นี้

เราอย่าเข้าใจว่าสภาพความเป็นจริงนี้จะเปลี่ยนตัวไปเป็นอื่นไม่มีทาง เป็นจริงยังไงต้องเป็นจริงยังงั้น บาปมีฉันใดมีอยู่ฉันนั้นตลอดตั้งกัปตั้งกัลป์ บุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีอยู่นี้ตลอดตั้งกัปตั้งกัลป์ พระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้ก็จะมาแสดงสิ่งที่มีที่เป็นนี้ ไม่มีใครทำลายได้ธรรมชาติเหล่านี้ จะมาแสดงตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายนี้ เราต้องแก้ไขดัดแปลงตนเอง ตรงไหนไม่ดีให้แก้ไขให้ดีเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไป ตายแล้วจะไม่เสียท่าเสียทีทิ้งเปล่า ๆ กระดูกก็ทิ้ง อะไรก็ทิ้ง

ถ้าเวลายังมีชีวิตอยู่อันนั้นของเราอันนี้ของเรา อันนั้นก็เป็นของเรา มีแต่เป็นของเราทั่วโลกดินแดน ตายแล้วกระดูกก็ไม่เห็นเอาไปได้สักคนเดียว มหาเศรษฐีตายเราก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอ ใครเอากระดูกไปด้วย ใครหอบกองสมบัติทั้งหลายไปด้วย มีแต่มาหึงมาหวงมาห่วงมาใยมามั่วมาสุมกันอยู่เฉย ๆ เวลาตายแล้วไม่เห็นมีอะไรไปได้ มีแต่ความทะเยอทะยานวิ่งเต้นเผ่นกระโดดเหมือนกับจะไม่มีป่าช้า แต่เวลาป่าช้ามาถึงตัวไม่เห็นพูดอะไรได้สักคำเดียว กระดูกก็เอาไปไม่ได้

พิจารณาซิสิ่งเหล่านี้เอามาสอนเรานี่นะ ไม่ได้สอนเพื่อดูถูกเหยียดหยามผู้หนึ่งผู้ใด นำธรรมะเหล่านี้มาเป็นคติเครื่องเตือนใจเราอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไป ตายแล้วจะเป็นอย่างที่ว่านี้แหละ ใครมีมากมีน้อยไม่มีความหมายอะไรแหละ พอชีวิตขาดสะบั้นลงไปสิ่งเหล่านั้นขาดไปพร้อม ๆ กันหมด แม้ที่สุดร่างกายก็ขาดสะบั้นไปตาม ๆ กัน หมดคำว่าเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเราเป็นของเรา มีแต่ลมปากเฉย ๆ ตายแล้วไม่มีลมปากก็ไม่มี...หมด ใครจะรีบเร่งก็ให้รีบเร่งเสียตั้งแต่บัดนี้นะ

ศาสนาล่วงมาได้ ๒,๕๐๐ ปีมองดูชาวพุทธเราจะไม่มีพุทธติดตัวแล้วนะเวลานี้ ถูกกิเลสกลืนเอา ๆ ถลุงไปหมด มองไปที่ไหน ๆ มีแต่กิเลสถลุงคนมันน่าสลดสังเวชจะตายไป ธรรมะยิบ ๆ แย็บ ๆ หาทางออกได้ไม่มี ไม่ค่อยมีและไม่มี ๆ นี่ซิสำคัญ มีแต่กิเลสถลุงเอาแหลก ๆ แล้วยังพากันดิ้น ๆ เขียนใบสมัครดิ้นตามกิเลสนะ ดิ้นให้มันถลุงเอา ๆ เขียนใบสมัครปากกาดินสอนี้ไม่มีเหลือแหละ เอามาเขียนใบสมัครดิ้น ๆ ๆ สมัครจมกับกิเลส ๆ ความหลอกลวงของกิเลส ความต้มตุ๋นของกิเลส หลอกไป ๆ หลอกไปอย่างนี้เรื่อย ๆ ไป สัตว์โลกทั้งหลายจึงจมมีแต่ใบสมัคร โลกทั้งหลายชอบ โลกทั้งหลายสมัครใจจมอยู่ในวัฏฏะนี้ ผู้ที่จะพอใจออกไปจากโลกอันนี้ไม่ค่อยมีและไม่มีนะ มันหนาขนาดนั้นแหละกิเลสหลอกคน

เอ้า หันหน้าไปทางโน้นไหว้พระ เอาละพอ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก