หัวใจประเทศไทยอยู่ที่สนามหลวงวันนี้
วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [เช้า]

หัวใจประเทศไทยอยู่ที่สนามหลวงวันนี้

 

(ลูกศิษย์อ่านคำแถลงการณ์ยุติการดำเนินคดีอาญา และยุติการถอดถอนวุฒิสมาชิกออกจากตำแหน่ง แถลงการณ์ “เรื่องการยุติการดำเนินคดีอาญา และยุติการถอดถอนวุฒิสมาชิก บุญเลิศ ไพรินทร์ ออกจากตำแหน่งฯ

                 ตามที่ประชาชนชาวไทยผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนา ได้รวบรวมรายชื่อ จำนวนกว่า ๑ แสนรายชื่อ เพื่อถอดถอน สว.บุญเลิศ ไพรินทร์ ออกจากตำแหน่ง ตามวิถีทางแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และได้แจ้งความให้เจ้าพนักงานสอบสวนดำเนิน การตามกฎหมายอาญา นับแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมานั้น

                 เมื่อวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้แทนประชาชนชาวไทยผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนา และ สว.บุญเลิศ ไพรินทร์ได้พร้อมกันเข้านมัสการหลวงตามหาบัวฯ ณ กุฏิที่พำนักสวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ กทม.

                 พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัวฯ) ได้ปรารภว่า เพื่อความเรียบร้อยดีงาม สมเกียรติที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นชาวพุทธ ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา สมควรให้การดังกล่าว สงบระงับตามพระพุทธพจน์ ที่ปรากฏในพระธรรมบท ว่า

                 น หิ เวเรน เวรานิ             สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ

                 อเวเรน จ สมฺมนฺติ            เอส ธมฺโม สนนฺตโน

                 คือแต่ไหนแต่ไรมา ในโลกนี้ เวรไม่มีระงับด้วยการจองเวร

                 มีแต่ระงับด้วยการไม่จองเวร นี้เป็นกฎตายตัว

                 ประชาชนชาวไทยผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาและสว.บุญเลิศ ไพรินทร์ ได้น้อมรับน้ำใจอันเมตตาของหลวงตามหาบัวฯ ที่ได้เมตตาให้โอวาทแสดงพุทธพจน์ ให้บังเกิดสติและวิจารณญาณ

                 ทั้งสองฝ่ายได้ปรับความเข้าใจกัน ด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกัน จึงขอประกาศยุติเรื่องราวทั้งหลายที่มีต่อกันและกันดังกล่าวแล้วข้างต้น ให้ยุติสงบระงับ ตามวิถีทางของชาวพุทธที่ดี เป็นแบบอย่างแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังสืบไป

                 จึงแถลงมาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน

 

                                           ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖”)

         เข้าถึงจุดชัยชนะคือจุดที่เราต้องการ อย่างน้อยทองคำให้ได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้าน เป็นอย่างน้อย นี่เป็นจุดมุ่งหมายของเรา เพราะฉะนั้นจึงต้องเร่ง เร่งเข้าถึงจุดหมาย ซึ่งเวลานี้ทองคำเราก็ได้ตั้ง ๖ ตันกับ ๑๓๐ กิโล จะคืบไปเรื่อย ๆ ดอลลาร์เราจวน ๘ ล้านแล้ว กำลังเร่ง ให้จริงจังทุกคนนะพี่น้องชาวไทยเรา อย่าเหลาะแหละไม่ได้นะ อย่าอ่อนแอต่อภัยที่กำลังคุกคามเราทั้งหลาย จะทำให้ล่มจมได้ก็เพราะความลืมตัว แล้วก็อ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง ต่อไปนี้ให้เข้มแข็ง เฉพาะอย่างยิ่งคือจุดของเราที่ช่วยชาติเวลานี้ให้ได้ตามนั้น อย่าให้บกพร่อง

         พระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลก ไม่มีส่วนใดที่พระพุทธเจ้ามีความบกพร่อง แล้วนำธรรมอันบกพร่องมาสั่งสอนสัตว์โลก มรรคผลบกพร่อง บุญกุศล ทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวธรรมทั้งหลายบกพร่องอย่างนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าของเรา มีสมบูรณ์แบบทุกประการที่นำมาสอนโลก สอนสัตว์โลก เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธ เป็นลูกศิษย์ตถาคต อย่าให้บกพร่อง ต้องหนุนเข้าสู่ความสมบูรณ์เสมอ ๆ ตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ต้องหมุนเข้าสู่ความสมบูรณ์ตลอด

         เวลานี้เรากำลังจะหมุนเข้าสู่ความสมบูรณ์ในชาติไทยของเรา โดยกำหนดทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์อย่างน้อย ๑๐ ล้านดอลล์ เป็นจุดตามความต้องการของเรา ผู้มีหัวหน้าก็คือหลวงตาเป็นผู้ประกาศออกมาเอง ตามที่ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วว่านี่เหมาะสม ไม่น้อยเกินไป และไม่มากจนเกินกว่ากำลังของเราทั้งหลายจะแบกหามได้ อุ้มได้ กะว่าพอดี เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์พยายามทุกคน ถ้าเข้าในจุดพอดีนี้แล้ว ทุกอย่างทั่วประเทศไทยเราจะพอดีไปตาม ๆ กันหมด ถ้าบกพร่องแล้วทั่วประเทศก็บกพร่องไปตาม ๆ กัน เพราะฉะนั้นจึงขอให้พยายามทุกคน เข้าสู่ความสมบูรณ์ที่ตั้งเอาไว้ด้วยความรักชาติความเสียสละ ความพร้อมเพรียงกัน

         ขอให้ได้ตามจุดที่หมาย หลวงตาเองพาพี่น้องทั้งหลายได้ตะเกียกตะกายมาก็ได้เบาใจทุกอย่างหายกังวล วันนี้เวลา ๑๑.๓๐ น. ก็จะเริ่มแสดงธรรมที่สนามหลวงโดยหลวงตาบัวนี้แหละจะเป็นผู้แสดงธรรมในเวลานั้น ใครอยากจะฟังที่สนามหลวงก็ได้ หรือจะฟังดูที่ทีวีก็ได้ เขาถ่ายทอดสดช่อง ๑๑ อินเตอร์เน็ตถ่ายทอดทั่วโลก วันนี้วันที่ ๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นไป การเทศน์การถ่ายทอดเริ่มเวลานั้น เราก็เข้าใจว่าประชาชนชาวไทยเรามาเป็นจำนวนมาก

         เราจึงขอเผดียงบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาในงานของตน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาติของเราเอง การมาเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงในสนามหลวงนั้น ขอต่างท่านต่างมาด้วยความรักชาติความเสียสละ ด้วยน้ำใจตนเอง โดยมีวัตถุน้ำใจติดตัวมาด้วยทุกคน ๆ เพื่อประกาศน้ำใจของเราแต่ละท่านละคนที่ได้มามากน้อยจากการเสียสละของเรา ซึ่งเนื่องมาจากการรักชาติ ให้ได้เห็นประจักษ์ในท้องสนามหลวงวันนี้ ว่าพี่น้องชาวไทยเราแสดงน้ำใจออกเป็นสมบัติ ทองคำหนึ่ง ดอลลาร์หนึ่ง เงินสดหนึ่ง จะได้มากน้อยเพียงไรวันนี้ขอให้เห็นประจักษ์ จากน้ำใจพี่น้องทั้งหลายที่สนามหลวงในวันเวลาดังกล่าวนี้ ประจักษ์โดยทั่วกันด้วยความตั้งอกตั้งใจทุกคน

         อย่าสักแต่ว่าไป ใช้ไม่ได้นะ เราจะเห็นเมืองไทยนี้เป็นเมืองเหยียบพื้นเหยียบเหมือนส้วมเหมือนถาน ไอ้เราเป็นตัวส้วมตัวถาน เลยเหยียบขี้ตัวเอง มีแต่ความไม่เป็นท่า ไปก็ไปแบบไม่เป็นท่า ไปดูแบบเย่อหยิ่งจองหอง ดูเพื่อให้คะแนน เพื่อตัดคะแนน ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรพอจะไปให้คะแนนของเขา เพราะฉะนั้นการไปแบบเย่อหยิ่งจองหองอย่างนั้น อย่าเข้าไปในสนามหลวง ซึ่งเป็นสนามแห่งหัวใจของชาติไทยที่รักชาติทั้งที่เต็มอยู่ในสนามหลวงนั้น พร้อมกับการเสียสละ มีทองคำ ดอลลาร์ เงินสด เต็มหัวใจ พกมาเต็มกระเป๋า ๆ ทุกคน ๆ ที่จะมาทุ่มน้ำใจของตน ให้พี่น้องชาวไทยเราได้ยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันที่ท้องสนามหลวง

         ไอ้ความที่มาแบบลอย ๆ เลอะ ๆ เทอะ ๆ แบบเย่อหยิ่งจองหอง มาให้คะแนน ตัดคะแนนอย่างนี้อย่าเข้ามาในสนามหลวง เสียเกียรติของชาติไทยเรา ให้มาแบบเจ้าการเจ้างาน เป็นนักรบด้วยกัน รบความจนของเราด้วยความเสียสละ ด้วยความตั้งหน้าตั้งตาทั่วหน้ากัน นี่ชื่อว่าเราเป็นเจ้าของสมบัติของชาติไทย สมชื่อสมนามว่าเราเป็นคนไทยที่จะโอบอุ้มชาติไทยของเราให้ขึ้นด้วยน้ำใจของคนไทยเราทุกคน ๆ

เพราะฉะนั้นความอ่อนแอ ความท้อแท้ ความไม่เอาไหน แล้วความไปแบบเย่อหยิ่งจองหอง ไปแบบลอย ๆ จึงอย่าเข้าไปผ่านในสนามหลวง เสียเกียรติของชาติไทยเรา เป็นลูกคนใดหลานคนใด หรือเป็นพ่อแม่ของผู้ใดที่มาแสดงอาการอย่างนั้น ให้รีบหนีจากเมืองไทย อย่าอยู่ให้หนักเมืองไทย เมืองไทยนี้เป็นเมืองรักชาติ เป็นเมืองเอาจริงเอาจัง เป็นเมืองเสียสละทั่วหน้ากันทุกคน  สิ่งเหลาะแหละนั้นเป็นภัยต่อชาติไทย ยังจะเป็นโรคเรื้อรัง ติดกันไปอีก มีแต่คนเหลาะแหละเต็มประเทศไทยแล้วดูไม่ได้นะ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามนี้ หลวงตาในฐานะเป็นอาจารย์นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกาศสอนสิ่งที่เป็นมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลาย ที่แสดงออกเวลานี้ขอให้ยึดไปเป็นหลักใจไปประพฤติปฏิบัติ จะเป็นมหามงคลแก่พี่น้องลูกหลานชาวไทยเราทั้งประเทศนั้นแหละ

         การแสดงนี้ไม่ได้แสดงความเสียหายของชาติไทยเรา แสดงเพื่อการอุดการหนุน การอุ้มการชูทั้งนั้น สิ่งใดที่เราบกพร่องที่ท่านกำลังเตือนอยู่ ๆ ให้รีบแก้ไขดัดแปลง จะเป็นสง่าราศีของตัวของเราทั่วหน้ากันนะ เอาให้ได้มากนะวันนี้ วันนี้เป็นวันท้องสนามหลวง คือหัวใจของประเทศไทยทั้งประเทศอยู่ที่สนามหลวงในวันนี้ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายไปแสดงน้ำใจอย่างสุดเหวี่ยงด้วยกันนะ มี ๕ บาท เอาไป ๑๐ บาทก็ได้ และติดหนี้เขาไว้ ๕ บาท กลับมาหาไปใช้หนี้เขา หลวงตายังพอใจกว่าที่จะไม่เอาไหนเลยนะ ความไม่เอาไหนเลวมาก คนที่เขามี ๕ เขาไปยืมมาอีก ๕ บาท เขาไปใส่คลังหลวงของเราหรือท้องสนามหลวงนั้น สำคัญมาก มีคุณค่ามาก พากันตั้งใจทุกคน

         วันนี้หลวงตาเผดียงแล้วตั้งแต่ยังไม่เข้าสนามรบ ยังไม่ขึ้นเวที แล้วผู้ที่อยู่ข้าง ๆ เวทีก็ยังไม่เข้าข้างเวที เตือนจุดบกพร่องของเรา เวลาไปเราก็ไปดูแต่นักมวยต่อยกัน เป็นยังไง ๆ ไอ้ตัวความบกพร่องของตัวไปนั่งอ้าปากเถ่อ ไม่ดูปากตัวเอง ให้พากันระวังให้ดีนะ มันจะไปอ้าปากแถวนั้นนะ ถ้าเป็นหลวงตาเป็นนักมวยแล้วจะต่อยตรงที่ปากมันกำลังอ้า ไม่ต่อยนักมวยด้วยกัน จะต่อยตรงที่ปากกำลังอ้าเซ่อ ๆ ซ่า ๆ ไม่เอาไหนนะ วันนี้เตรียมพร้อมทุกคน ให้ได้สมมักสมหมาย ให้สมเกียรติแห่งชาติไทยเรา ว่าวันนี้เป็นวันแรงงาน ของเล่นเมื่อไร แรงงานๆ ฟังซิ คำว่าแรงงานหนุนชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยกำลังแรงงานของความอุตส่าห์พยายามของพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากัน จำให้ดีนะวันนี้

         ตั้งหน้าตั้งตาตั้งแต่บัดนี้ ไปเอาให้เต็มเหนี่ยวนะ ทุกอย่างอย่าให้เสียอกเสียใจ กลับมาบ้านมาเรือน ว่าทำอะไรไม่สมศักดิ์ศรีแห่งชาติไทย อย่างนี้อย่าให้มีในวันนี้ ให้ตั้งหน้าตั้งตาทุกคน วันนี้เผดียงเพียงเท่านี้แหละ ต่อไปนี้จะให้พร

 

ชมการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวัน ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก