เครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจคือธรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2546 เวลา 8:20 น. ความยาว 4.4 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

เครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจคือธรรม

 

ก่อนจังหัน

         พระมาจำนวนมากขึ้นทุกวัน ๆ ให้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษานะพระมา พระจะเป็นผู้ละเอียดลออกว่าประชาชนทั้งหลายอยู่มาก ถ้าพระปฏิบัติเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยจะสวยงามมากทุกอาการเคลื่อนไหว เพราะมีสติมีปัญญาพินิจพิจารณารอบคอบในความเคลื่อนไหวของตน ความผิดพลาดจึงมีน้อย ถ้าพูดถึงเรื่องในสากลโลกนี้ยกธรรมนี้ขึ้นเป็นชั้นเอก ทั้งทางเหตุได้แก่แนวทางการแนะนำสั่งสอน และการปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้แล้ว ทั้งผลจะเป็นที่สงบเย็นใจ สำหรับพระผู้ตั้งใจปฏิบัติอยู่แล้วเย็นใจตลอดเวลา นับแต่ศีลขึ้นไปอบอุ่นตั้งแต่วันอุปสมบทแล้วว่าตนมีศีลเต็มตัว

         เรื่องธรรม สติธรรม วิริยธรรม เข้ากลมกลืนกับจิตตภาวนา ตลอดหน้าที่การงานอย่างอื่นอย่างใด ให้มีสติรอบคอบขอบชิดกับความเคลื่อนไหวของตน และการงานนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ นี่เรียกว่างานของพระ ต้องเป็นงานที่ละเอียดลออ เพราะธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดยอด ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนธรรมเลย พอว่าธรรมอย่างเดียวเท่านั้น จิตใจหมอบ ถึงจะเป็นฟืนเป็นไฟมาพอได้ยินคำว่าธรรมเท่านั้น จิตใจจะยอมรับและหมอบราบ เพื่ออรรถเพื่อธรรมนั้น ๆ เข้ามาสู่ใจตนเองนะ เราที่มาปฏิบัตินี้ ท่านทั้งหลายที่มาอยู่ในวัดป่าบ้านตาด ซึ่งวัดนี้ได้รับตลอดมาทั่วประเทศไทยเป็นอย่างน้อย และประเทศอื่น ๆ มีหลายประเทศมารวม เรียกว่าทั่วประเทศเขตแดน ที่เป็นนักบวชในพุทธศาสนา

         เราเปิดรับอยู่เสมอเท่าที่จะรับได้ตามกำลัง สำหรับผู้มาด้วยความตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริง ๆ วัดนี้จึงรวมลงในสมณะทั้งหลาย ว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน ขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาดูจิตใจตัวเองก่อนจะดูผู้อื่นผู้ใด เห็นคนอื่นผิดพลาดประการใดให้ดูความเคลื่อนไหวของตน จะไปซ้ำเติมเขาอย่างไรบ้าง หรือจะนำมาเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเอง และเห็นความกระเพื่อมของตนที่จะยกโทษยกกรณ์คนอื่นนั้นว่าเป็นภัยอยู่เสมอ ผู้นั้นจะอยู่เย็นใจ ต่างคนต่างคิดโดยอรรถโดยธรรมอย่างนี้แล้ว จะอยู่เย็นใจเสมอหน้าไปหมด ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหนือธรรม

         ถ้าโลกยอมรับกันแล้วจะมีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากัน ผู้น้อยก็มีความสงบเย็นใจ ผู้ใหญ่ก็มีความเมตตาสงสาร ต่างคนต่างให้อภัยกันด้วยอรรถด้วยธรรม ประเทศใหญ่ประเทศน้อยเหมือนประเทศพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่ร่วมกัน ถ้าถือธรรมเป็นเครื่องดำเนินจะไม่มีใครเย่อหยิ่งจองหองพองตนต่อกัน ที่จะทำให้ฟืนไฟเกิดขึ้นจากความเย่อหยิ่งจองหองนั้นเลย จะมีแต่ความสงบเย็นใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้น จึงขอให้พระลูกพระหลานตลอดประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดนี้ได้นำไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติตน

         เฉพาะพระนั้นปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมหลักวินัยอย่าให้คลาดเคลื่อน ถ้าลงปฏิบัติตนออกนอกลู่นอกทางของธรรมวินัยแล้ว เท่ากับปลีกทางออกจากศาสดา ศาสดาคือธรรมและวินัยนั้นแล เป็นศาสดาองค์เอกของพวกเราทั้งหลายแทนตถาคต เมื่อพระองค์นิพพานไปแล้ว นี่เป็นพระวาจาที่พระองค์ทรงประทานให้แก่บรรดาภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ขอให้ยึดหลักธรรมหลักวินัย มีสติปัญญาเข้าแนบในหลักธรรมหลักวินัยข้อนั้น ๆ ปฏิบัติให้ราบรื่นดีงาม จะมีศาสดาประจำตนทุกอิริยาบถแห่งความเคลื่อนไหว

         สำหรับประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัด ก็ให้มาด้วยความสังเกตพินิจพิจารณาเพื่ออรรถเพื่อธรรมด้วยกัน มาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้คติเครื่องเตือนใจไปทุกวี่ทุกวัน ไม่มากก็น้อย แล้วจะเพิ่มความดีงามเข้าสู่ตนโดยลำดับลำดา สมชื่อว่าไม่ว่าวัดวัดใดเป็นที่อบรมศีลธรรมอันดีงามให้แก่พระเณร และประชาชนที่มาเกี่ยวข้องทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายที่มานี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตน ด้วยศีลด้วยธรรม นี่ละอันนี้เป็นหลักใหญ่มาก โลกจะมีความผาสุกร่มเย็นทั่วหน้ากันก็ขึ้นอยู่กับหลักธรรม โลกจะบกพร่องเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย ถึงขนาดเอาไฟเผากันทั่วโลกดินแดนนี้ก็เพราะกิเลสทำงาน กิเลสเป็นข้าศึกของธรรม ไปที่ไหนจะเป็นฟืนเป็นไฟติดแนบตัวไปเสมอ นี่เป็นเรื่องของกิเลส

         ถ้าเป็นธรรมแล้วมีความสม่ำเสมอเย็นทั่วหน้ากัน ขอให้ท่านทั้งหลายจดจำไว้ เวลาเข้ามาในวัดในวาอย่าเอาจริตนิสัย ที่เป็นความเคยชินของกิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายวัดวาอาวาส หูตาพระเณร ตาจะบอด หูจะหนวก สมองจะทะลุทะลักไปหมด เพราะความเคยชินต่อนิสัยของกิเลสไม่มีขอบเขต ไม่มียางอาย การแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งเหมือนสัตว์เดรัจฉาน เราไม่ใช่สัตว์ไม่อายตัวบ้างเหรอ ให้คิดข้อนี้ให้ดี ในวัดนี้ก็ติดประกาศเอาไว้ ให้อ่านให้ดู ถ้าตัวเองอ่านตัวเองไม่ออกให้ไปอ่านประกาศที่ท่านเขียนไว้ตามที่ต่าง ๆ ในวัดนั้น ๆ เฉพาะวัดนี้ก็ดูว่ามีอยู่สองแห่งสามแห่ง เป็นคำเตือนคนลืมตัว คนลืมตัวให้อ่านคำเตือนแล้วให้ไปปฏิบัติตนเอง ให้สวยงาม

         เรื่องกิเลสตัณหานั้น ความสวยงามที่หลอกโลกนั้นไม่มีสิ้นสุด แต่งโก้เก๋เท่าไรก็ไม่พอ หากว้านมาซื้อ ซื้อมาหามาเท่าไรก็ไม่พอกับความโก้เก๋ของกิเลส นี่คือเรื่องของกิเลส ทั้ง ๆ ที่มันไม่ได้โก้อะไร ความสกปรกโสมมอยู่กับกิเลสทั้งหมด มันกลบเอาไว้ด้วยสิ่งตกแต่งต่าง ๆ ประดับประดา ตัวมันเองสกปรกสุดยอด ไม่มีอะไรเกินกิเลส ให้พากันจำเอาไว้

         การแต่งเนื้อแต่งตัว ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษเราพาแต่งมาสักเท่าไร ท่านมีความสงบเย็นใจ ผู้ใหญ่ ผู้น้อย ผู้หญิง ผู้ชาย เห็นกันมีความชื่นชมยินดี เป็นฝ่ายอรรถฝ่ายธรรม ไม่เป็นฟืนเป็นไฟเผากัน ไม่ได้แฮ่ ๆ ๆ คอยจะกัดกันเหมือนกิเลสพาแต่งเนื้อแต่งตัว มองเห็นกันหญิงกับชายเป็นไฟแล้ว เหมือนหมาเดือนเก้า คือมันแต่งเป็นสื่อเป็นเชื้อประดับร้านของกิเลส ออกมาให้เป็นฟืนเป็นไฟ แล้วก็มีแต่ความเดือดร้อน ในการพบการเห็นกันของคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวแบบกิเลส ผิดกันกับผู้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยความมีศีลมีธรรม ดังบรรพบุรุษท่านพาแต่งมานั้นเป็นความสวยงามน่าดูน่าชม ขอให้ลูกหลานทั้งหลายยึดไปปฏิบัติ

หลังจังหัน

        เมื่อวานนี้ทองคำได้ ๙ บาท ๒๖ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๖๑๙ ดอลล์ ได้เยอะอยู่ ขยับเรื่อย ๆ เดี๋ยวนี้ทองคำมันขึ้นมันลงเท่าไร (ช่วงนี้ลงเจ้าค่ะ) เท่าไรล่ะ (ประมาณ ๔๘๐,๐๐๐) เออ ๔๘๐,๐๐๐ มันขึ้นมันลงทุกวันเหรอ (ค่ะ บางวันตั้งสี่ครั้ง) โอ๋ บางวันขึ้นลงตั้งสี่ครั้ง (เดี๋ยวนี้ทองคำกับดอลลาร์… อัตราซื้อขายเป็นชั่วโมง ๆ เลยเจ้าค่ะ) เหรอ เงินเรามีน้อยเราจ่อที่จะซื้อทองคำ เราจ่อว่าเขาจะลง ฟาดเขาขึ้นเสีย ไม่ได้เสีย (แต่ระยะนี้คิดว่าจะลงค่ะ จะสวนทางกับดอลลาร์) ก็พอดีในระยะที่เราลงไปกรุงเทพฯ นี้ จะลงพอดี (หนูสังเกตด้วยนะคะ พอหลวงตาขยับจะซื้อทอง ทองจะลง แต่ถ้าหลวงตาเร่งทองทองจะขึ้น) เหรอ (แต่พอหลวงตาซื้อจะลง) เหรอ (เพราะส่วนมากหลวงตาซื้อนี่จะลง) บอกเขาว่าหลวงตาจะซื้อจะได้ลง

         (จดหมายจากอเมริกาครับผม) เอ้าว่ามาซินั่น ต่อไปนี้มันจะได้เริ่มตอบจดหมาย เพราะจดหมายนี้เป็นตัวอย่าง ทีนี้มันจะจดหมายมา เรามาที่นี่ตอบจะกระจายทั่วโลกเลย ปัญหามันจะเริ่มขึ้นระยะนี้ เราเทศน์มาเป็นเวลาห้าปีไม่มีปัญหานะ จนถึงเราได้พูด เอ้อ การเทศนาว่าการช่วยชาติคราวนี้รู้สึกว่าบกพร่องอยู่ที่การถามการตอบปัญหาไม่ค่อยมี เราว่างั้นนะ ถ้าหากว่ามีนี้แล้วจะเป็นผลมากมาย คือการตอบปัญหานี่สำคัญ เป็นจุด ๆ การเทศน์ไปเรื่อย ๆ แต่การตอบมันมาตามจุดที่ถาม ๆ มันสะดุดใจ เข้าใจไหมล่ะ เราถึงว่าบกพร่องจุดนี้ เอ้าว่าไป

         (จดหมายจากคณะศิษยานุศิษย์ในสหรัฐอเมริกา เขาเขียนลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๔๖ เรื่องนิมนต์แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยชาติ ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนตาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ กราบนมัสการ กราบเรียนพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์ และชาวไทยชาวพุทธ มีความซาบซึ้งในความพยายามบากบั่นในการช่วยชาติของหลวงตา ที่เป็นผู้นำโครงการช่วยชาติมานานถึง ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายนที่ผ่านมาแล้ว หลวงตาจะมีอายุครบ ๙๐ ปีเต็มในวันที่ ๑๒ สิงหาคมศกนี้

         ธาตุขันธ์จำเป็นต้องได้รับการสงวนรักษา ไม่อาจเดินทางไปเทศนารับผ้าป่าได้ทุกแห่งทุกหน ตามที่นิมนต์มาอย่างแต่ก่อน แม้ภายในประเทศไทยและด้วยความหวังที่จะช่วยผ่อนเบาภาระแล้วมากน้อย เพื่อเป็นการรักสงวนธาตุขันธ์ของหลวงตาให้ยืนยาวอยู่เป็นที่พึ่งของศิษยานุศิษย์ และชาวไทยไปอีกถึง ๑๒๐ ปี คณะศิษยานุศิษย์และชาวไทยชาวพุทธในสหรัฐอเมริกาจึงตกลงพร้อมใจกัน จัดงานถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินไทย ร่วมสมทบงานอนุเคราะห์ประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอน ตามที่หลวงตาพาดำเนินมา

         ในโอกาสนี้จึงขอหลวงตาได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนา รับผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ วัดภูริทัตตวนาราม ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ เวลาประมาณ ๘.๐๐ น. ตามวันเวลาในประเทศไทย ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๒๘ มิถุนายน เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และจะมีการรับฟังและชมภาพสดทางอินเตอร์เน็ต แล้วทำบันทึกเข้าทางภาพ เพื่อเปิดแสดงทางจอโทรทัศน์ได้หลาย ๆ เครื่องในวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวันที่ ๒๙ มิถุนายน ในสหรัฐอเมริกา ตามหมายกำหนดการทอดผ้าป่าที่วัดภูริทัตตวนารา