ธารน้ำใจจากไทยต่างแดน
วันที่ 29 มิถุนายน 2546 เวลา 9:00 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

ธารน้ำใจจากไทยต่างแดน

 

         วันนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายเท่าที่ทราบมา ก็กำลังรอฟังเสียงอรรถเสียงธรรมจากหลวงตาที่เป็นผู้นำ กำลังเริ่มแสดงและเคยแสดงมาเป็นเวลานานแล้ว วันนี้ตรงกับวันที่พี่น้องชาวเมืองนอกเราจะทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล หรือมหากุศล เพื่อชาติไทยของเรา พี่น้องทั้งหลายทางเมืองไทยเรา จึงพากันพร้อมเพรียงอนุโมทนารับส่วนมหากุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่ ที่พี่น้องชาวไทยเราซึ่งอยู่ต่างแดน ได้อุทิศถวายส่วนบุญส่วนกุศลมายังชาติไทย ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อของแม่ ปู่ย่าตายายของตน แล้ววันนี้ได้บำเพ็ญมหากุศลเพื่อเข้าสู่คลังหลวง ซึ่งเป็นหัวใจของชาติ โดยความพร้อมเพรียงกันที่เมืองนอก

         สำหรับหลวงตานี้ขออนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกัน ทั้งเมืองในทั้งเมืองนอก คือประเทศนอก ใครอยู่แห่งหนตำบลใด ถิ่นฐานบ้านเรือนของเราอยู่ที่ไหน ความรู้สึกและชี้นิ้วมา นิ้วมือก็ต้องชี้มาทางบ้านทางเรือนถึงปู่ย่าตายายของเราว่าท่านอยู่บ้านใดเมืองใด เช่น เราอยู่ในประเทศไทย เขาอยู่ทางสหรัฐ เป็นต้น เขาต้องชี้มาทางเมืองไทยเป็นเมืองเกิดของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย

ทีนี้เวลาสร้างบุญสร้างกุศล เพราะทราบข่าวว่าเมืองไทยเราได้ช่วยชาติตัวเอง ซึ่งกำลังจะล่มจมไปเมื่อไม่นานมานี้ ให้ฟื้นฟูขึ้นมาสู่สภาพอย่างน้อยเป็นปรกติเหมือนชาติอื่นๆ เขา มากกว่านั้นก็ให้มีความพอกพูนสมบูรณ์พูนผลไปด้วยวัตถุของเราที่หนุนเข้าในคลังหลวง และธรรมภายในจิตใจ ได้ยินได้ฟังอรรถธรรมจากพระท่านแสดงเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้

และขณะนี้บรรดาพี่น้องชาวเมืองนอกเรา ซึ่งรู้จักบุญจักคุณ เป็นพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวกตัญญูต่อชาติเกิดเมืองเกิดพ่อแม่พี่น้องของตน ได้บำเพ็ญกุศลทางโน้น แล้วพร้อมกันฟังธรรมเทศนาที่หลวงตากำลังเทศน์อยู่เวลานี้ หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันทั้งเมืองในและเมืองนอก สมกับเจตนาที่หลวงตาได้สละชีพเพื่อเชิดชูชาติไทยของเรามาเป็นลำดับได้ ๕ ปีกว่านี้แล้ว ได้รับการสนับสนุนอนุโมทนา พร้อมด้วยการวิ่งเต้นขวนขวายช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมา ทั้งในเมืองไทยของเรา ทั้งทางเมืองนอก ก็ทยอยส่งสมบัติเงินทองเข้ามาเรื่อยๆ

และในวันนี้เป็นวันที่พร้อมเพรียงกับพี่น้องชาวไทยเรา ซึ่งอยู่เมืองนอกหรือประเทศอื่น ซึ่งเป็นลูกแห่งชาวพุทธก็มีความอนุโมทนาที่จะบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายแก่ชาติไทยของเราในวันนี้ นอกจากนั้นก็จะได้ฟังอรรถฟังธรรม เพื่อเป็นที่ระลึกในจิตใจของเรา วันนี้หลวงตาได้แสดงความขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งอยู่ต่างแดน ใกล้ไกลไม่สำคัญ จิตใจถึงกันตลอดเวลา ดังเวลานี้แต่ก่อนเราเคยเชื่อเมื่อไร แม้แต่เสียงวิทยุเขาพูดเมืองไหน มาได้ยินถึงเมืองเรา แต่ก่อนไม่เคยเชื่อกัน แล้วใกล้เข้ามาๆ จนกระทั่งในขณะนี้ นี่เราเทศนาว่าการอยู่ที่สวนแสงธรรมแห่งประเทศไทยของเรา บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็ได้เห็นได้ยินได้ฟัง ทั้งกิริยาอาการความเคลื่อนไหวและการแสดงออกของหลวงตาฉันใด บรรดาพี่น้องชาวเมืองนอกก็ได้ยินในขณะเดียวกันฉันนั้นเหมือนกัน

นี่ละอยู่ไกลกันไหม สหรัฐหรือเมืองนอก กับเมืองไทยเรา อยู่ห่างไกลกันไหม เมื่อมีสิ่งที่เป็นข่าวสื่อสารติดต่อกันได้ เมืองในกับเมืองนอกก็เป็นเหมือนเมืองไทยเดียวกัน พูดและกิริยาท่าแสดงออกได้รับทราบ สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆ พร้อมกันในเวลาเดียวกัน นี่ละที่ว่าเมืองนอกกับเมืองไทยเรา แต่ก่อนไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะมาแสดงในเมืองไทยในปัจจุบัน เช่นเทศน์อยู่เวลานี้ ชาวสหรัฐหรือชาวเมืองนอก พี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวพุทธเราได้ฟังโดยทั่วกันในขณะเดียวกันกับพวกเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในขณะนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน นี่ละใกล้ไกลกันขนาดไหนดูซิ ฟังในขณะเดียวกันได้

นี่ละแดนแห่งนรก แดนแห่งสวรรค์ ก็เป็นเช่นเดียวกันนี้ นี้คือพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจ้าทรงทราบมานมนานจากพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่ต้องนับว่าพันๆ ล้านๆ ๆ ล้านพระองค์นะ มากกว่านั้นเป็นไหนๆ ที่ทรงสืบต่อแขนงแห่งความรู้ความฉลาดแหลมคม โลกวิทู เล็งดูสัตวโลกมาตลอด ตั้งแต่มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน ลงนรก เปรต อสุรกาย ถึงสวรรค์ชั้นพรหม ถึงนิพพาน นี้คือพระพุทธเจ้าทรงทราบและทรงแสดงมานานแล้ว แต่พวกเราทั้งหลายเมื่อยังไม่เห็นเราก็ยังเชื่อไม่ได้เวลานี้นะ

พระพุทธเจ้าประกาศมากี่กัปกี่กัลป์มาแล้ว พูดบาปบุญ นรกสวรรค์ พรหมโลก นิพพาน ตลอดเปรตผีประเภทต่างๆ นี้ พูดสอนมานานแสนนานตั้งกัปตั้งกัลป์ ตามที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่นมนาน พวกสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เชื่อ เชื่อไม่ได้ เพราะเอาความตาบอดมายืนยันกันว่าไม่รู้ไม่เห็น ก็ไม่เชื่อเสีย แล้วตกนรกหมกไหม้ ขึ้นมาสดๆ ร้อนๆ ก็ว่าตนไม่ได้ตก กิเลสปิดหูปิดตาให้มืดมิดไปหมด เลยไม่เชื่อว่านรกมีได้ นี่เวลามันยังไม่เชื่อ ก็เพราะมันไม่เห็นด้วยตาของมันก็ไม่เชื่อ อะไรก็ไม่เชื่อ ว่าบาปบุญ นรกสวรรค์ พรหมโลก นิพพาน เปรต ผีประเภทต่างๆ เมื่อยังไม่ได้เห็นมันก็เชื่อไม่ลง

อันนี้อย่างเมืองเรากับเมืองนอกอย่างทุกวันนี้ เราพูดที่นี่ ทางเมืองนอกเมืองนาเขาได้ยินทั่วถึงกันหมดในขณะเดียวกัน เป็นยังไงเชื่อได้แล้วยัง นี่สิ่งที่มีเครื่องสื่อสารติดต่อด้วยความสามารถของผู้ฉลาดในทางนี้ ก็นำมาสื่อสารให้บรรดาชาวโลกได้รู้ทั่วถึงกันจนหมดความสงสัยเคลือบแคลงต่างๆ กลายเป็นความเชื่อถือไปตามๆ กันหมด ดังเวลานี้หลวงตากำลังแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังอยู่ฉันใด พวกนั้นก็ฟังอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน เราเชื่อไหมที่นี่ว่า เมืองนอกมีหรือไม่มี อินเตอร์เน็ตที่ส่งเสียงถูกต้องให้ทั่วถึงกัน ตั้งแต่เมืองนอกขึ้นมาหาเมืองไทยเรา มีหรือไม่มี เอา พิจารณาซิ นี่ละสิ่งที่เราสืบต่อกันไปได้ มีความสามารถขนาดไหน เราก็ยอมรับขนาดนั้นๆ

นี่ละพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลก ยิ่งแจ้งขาวดาวกระจ่างยิ่งกว่าสัตว์โลกที่มีกิเลส ซึ่งเขาผลิตมาด้วยความฉลาดของเขา เพียงเท่านี้เราก็ยอมรับกันแล้ว ส่วนพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมามากขนาดไหน โลกยังไม่ยอมรับเพราะโลกมันหนามาก ส่วนผู้ที่มีความรู้ความฉลาดบริสุทธิ์พุทโธ กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบไม่มีสงสัย ให้ท่านทั้งหลายเอามาเทียบเอานะ

วันนี้เราแสดงธรรมในสถานที่นี่ บรรดาพี่น้องชาวไทยหรือชาวพุทธของเราทั่วโลก ซึ่งฟังอยู่ในขณะเดียวกัน ได้เห็นได้ยินได้ฟัง ทั้งสุ้มเสียงทั้งกิริยาการแสดงออกของหลวงตาทั่วถึง ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกับเราได้เห็นได้ยินเวลานี้ นี่เป็นความยืนยันกันแล้วว่า โลกนอกกับโลกในไม่ได้ห่างไกลกันอะไรเลย มันติดพันกันอยู่ เมื่อมีเครื่องสื่อสารแล้วติดพัน อย่างนรกกับหัวใจเรา สวรรค์กับหัวใจเรา นิพพานกับหัวใจเรา เปรตผีประเภทต่างๆ กับหัวใจเรา ก็ไม่ห่างเหินกันฉันนั้นเหมือนกัน เช่นเรากับเมืองนอกเวลานี้กับเราไม่ได้ห่างเหินกัน เขาก็ได้ยิน เราก็ได้ยิน เขาก็เห็น เราก็เห็น ฉันใด บรรดาเปรตผีประเภทต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงทราบทรงเห็นทรงรู้ได้ชัดเจนเช่นเดียวกันนี้ ให้พากันพินิจพิจารณาเสีย

วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยหรือชาวพุทธเรา จะรู้จักบุญจักคุณแห่งคุณค่าของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายาย และของบรรพบุรุษแห่งชาติไทยเรา ที่ได้พากันถ่อกันพายมาตั้งนานแสนนาน วันนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวไทยและชาวพุทธ ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูกตเวทิตามาถึงบ้านเมืองเกิด พ่อแม่ปู่ย่าตายายของตน เพราะเหตุนี้เองบรรดาพี่น้องชาวไทยมีหลวงตาเป็นหัวหน้า จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ทั้งที่เป็นชาวไทยและเป็นชาวพุทธด้วยกันทั่วโลกดินแดน จงพากันเป็นผู้เห็นบุญเห็นคุณ

ใครอยู่บ้านใดเมืองใด จงเห็นบุญเห็นคุณของบ้านนั้นเมืองนั้น ให้เห็นบุญเห็นคุณของพ่อของแม่ของตน แล้วบำเพ็ญส่วนกุศลอุทิศ เช่นอย่างมาทำบุญมาอุทิศเพื่อประเทศไทย แม้จะเป็นคนชาติอื่น แต่สามารถอุทิศส่วนกุศลที่บำเพ็ญมาเพื่อชาติไทยนี้เข้าไปสู่ปู่ย่าตายายและชาติของตนก็ได้ มีน้ำหนักเท่ากัน กรุณาทราบตามนี้

วันนี้ก็แสดงให้บรรดาพี่น้องชาวเมืองนอกฟัง ให้ได้รู้ทั่วถึงกัน จึงขอให้ทำความอุตส่าห์พยายามช่วยเหลือชาติไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นโดยลำดับ เพราะเราเป็นคนชาติไทย เป็นลูกชาวพุทธด้วยกัน เมื่อทางหนึ่งกระเทือน อีกทางหนึ่งก็กระเทือนเหมือนกัน แล้วต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามช่วยเหลืออุ้มชูกันขึ้นเรื่อยๆ เมืองไทยเราแต่ก่อนก็ไม่ปรากฏว่ามีสมบัติเงินทองอะไร ปรากฏเด่นชัดตั้งแต่เมืองไทยกำลังจะจมๆ เมื่อสามสี่ปีมานี้ใบไม้ดินฟ้าอากาศเหลืองไปหมดเลย เป็นเหี่ยวเป็นแห้งเป็นฟืนเป็นไฟ เพราะหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราเป็นไฟ เนื่องจากบ้านเมืองจะพาให้ล่มจม

แต่เวลานี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้รักชาติ แล้วอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายฟิตตัวขึ้นมาด้วยความรักชาติ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี ด้วยความเสียสละกัน จึงปรากฏว่าเมืองไทยของเรานี้กระเตื้องขึ้นเป็นที่น่าดูโดยลำดับลำดา ได้สามสี่ปีมานี้ค่อยกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับ ทุกสิ่งทุกอย่างหนาแน่นขึ้นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสทางด้านจิตใจเรา จากด้านวัตถุที่เกิดขึ้นมีขึ้นในที่ต่างๆ เช่นอย่างวัตถุอย่างนี้เข้าคลังหลวงก็เข้า ทองคำได้เข้าสู่คลังหลวงแล้วเวลานี้ ๖,๓๘๐ กิโล หรือ ๖ ตันกับ ๓๘๐ กิโลแล้ว ดอลลาร์เข้าร่วม ๘ ล้านแล้ว

สำหรับเงินสดนั้นเราได้เจียดซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพียง ๑,๑๑๒ ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนั้นเรากระจ่ายเพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไทย เรียกว่าทุกภาค โดยแสดงออกมาเป็นการช่วยคนทุกข์คนจน แล้วสถานสงเคราะห์ โรงร่ำโรงเรียน ที่ราชการ ตลอดถึงโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศไทยของเรา จากเงินสดที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้จำนวนไม่น้อย เราอยากพูดว่าพันล้านหรือหมื่นล้านที่กระจายออกไปเป็นตึกรามบ้านช่องต่างๆ ตามโรงพยาบาล หรือที่ราชการ ทั่วไปหมด เงินเหล่านี้จึงไม่ได้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง

ขอให้กรุณาได้ทราบว่าเงินเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อชาติไทยของเรา ทุกกิ่งก้านสาขาดอกใบ ต้นลำคือทองคำเข้าสู่คลังหลวง กิ่งก้านสาขาดอกใบคือพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศ ได้รับความอุดหนุนทั่วหน้ากันไม่ว่าภาคใดๆ ตามแต่ความจำเป็นมีมากน้อย หลวงตาเจียดสมบัติเงินทองเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือให้ทั่วถึงกันหมดตลอดมา และยังจะตลอดไปอย่างนี้ จึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจในการบำเพ็ญช่วยชาติคราวนี้ ว่าสมบัติเงินทองข้าวของของเรา ไม่มีรั่วไหลไปไหนเลย หลวงตาเป็นผู้ยืนยันรับรองในความบริสุทธิ์ของตนที่เป็นไปด้วยความเมตตาล้วนๆ ว่าไม่มีอะไร สมบัติเงินทองข้าวของเข้ามาเท่าไร ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเท่านั้นๆ  จึงขอให้ทุกๆ ท่านๆ ได้ทราบตามเรื่องราวที่แสดงมาและดำเนินมานี้ทั่วถึงกัน

การแสดงธรรมย่อๆ วันนี้เพราะมีงานการมาก ก่อนเทศนาว่าการนี้รุมกันไปหมด พึ่งได้เทศนาว่าการ และขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องชาวไทยที่ไปอยู่ต่างแดน มีใจเป็นบุญเป็นกุศล รักชาติบ้านเมืองของตน ได้บริจาคทานมากน้อยส่งกลับมาเมืองไทย เพื่อหนุนพ่อหนุนแม่ซึ่งเป็นคลังหลวงอยู่ในชาติไทยของเรา ให้มีความหนาแน่นมั่นคงยิ่งขึ้น สำหรับตัวเองก็ได้รับบุญได้กุศลจากการให้ทานนี้เข้าสู่จิตใจ เรียกว่าหนุนทางด้านวัตถุ คือเงินทองข้าวของ หนุนทางด้านจิตใจคือบุญคือกุศล ได้รับสมบัติมหาศาลนี้โดยทั่วกัน จึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งนอกบ้านในบ้าน ทั้งเมืองนอกเมืองใน ต่างประเทศ ซึ่งเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยมหากุศลด้วยกันทุกรายๆ จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในเวลานี้ ขอความสุขความเจริญจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งเมืองในเมืองนอกโดยทั่วถึงกันเทอญ เอาละวันนี้เทศน์ไม่มากนัก แค่นี้ก็เอาละนะ

เอานะพี่น้องชาวไทยเราให้ตื่นเนื้อตื่นตัวทุกคนนะ จะได้เห็นความแปลกประหลาดในชาติไทยเราจนได้นั้นแหละ ที่เราช่วยชาติไทยคราวนี้ จะได้เห็นความแปลกประหลาด ส่วนความแน่นหนามั่นคงให้โลกได้เห็นเด่นชัดก็เป็นที่เปิดเผย ยังจะเห็นความแปลกประหลาดในทางที่ดีแทรกอยู่ในนั้นอีก จำให้ดีคำนี้ พอ เอาละทีนี้จะให้พร

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวัน ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก