งานมอบทองคำ-ดอลลาร์เข้าคลังหลวง ครั้งที่ 11
วันที่ 26 ธันวาคม 2546 เวลา 11:00 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส

เนื่องในโอกาสมอบทองคำและดอลลาร์เข้าคลังหลวง ครั้งที่ ๑๑

ณ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ผลงานความรักชาติ

       

        (ญาติโยมในศาลาสวนแสงธรรมร่วมกันน้อมถวายทองคำหลวงตา ๑๐ บาท) 

        (พลเรือโทตรีรัตน์ ชมะนันท์ ผู้แทนโครงการช่วยชาติ กล่าวรายงานมอบทองคำ-ดอลลาร์สหรัฐ) เงียบ ๆ ฟังรายงาน (“กราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนที่เคารพอย่างสูง เรียนท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่าน ผมได้รับมอบให้เป็นผู้แทนโครงการช่วยชาติกล่าวรายงานต่อท่านทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ รวมทั้งประชาชนชาวไทยทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกันว่า วันนี้ถือเป็นวันมหามงคลยิ่งของพวกเราชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง ที่จะได้มีการประกอบพิธีมอบทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวง เป็นสมบัติของพี่น้องและลูกหลานชาวไทยสืบไป

          การมอบทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๑ โดยประกอบด้วยทองคำแท่งบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % จำนวน ๑๑๒ แท่ง น้ำหนัก ๑,๔๐๐ กิโลกรับ กับเงินดอลลาร์สหรัฐ ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญ หลังจากพิธีมอบในวันนี้แล้ว จำนวนทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐที่มอบเข้าคลังหลวง รวมทั้งดอกผลจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ทองคำแท่งบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙% น้ำหนัก ๙,๑๒๕ กิโลกรัม เงินดอลลาร์สหรัฐ    ,๘๐๐,๐๐๐ เหรียญ คิดเป็นเงินบาทในวันนี้ประมาณ ๕,๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สาธุ) อย่าด่วนสาธุ ฟังเสียงเสียก่อนซิ เดี๋ยวตีปากเอานะ บอกแล้วให้เงียบ

          (ทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐที่กองรวมกันอยู่ตรงหน้านี้ รวมทั้งที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้วมาจากวัตถุทานทั้งปวงที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันบริจาคมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทรัพย์ด้วยจิตใจทีเสียสละ ด้วยศรัทธาที่จะได้สร้างบุญกุศล หนุนชาติไทยของเราร่วมด้วยกัน เป็นศรัทธาที่เหนียวแน่น เป็นพลังสำคัญในการยกชาติไทยขึ้นมาให้ทัดเทียมชาติทั้งหลาย เป็นพลังที่เรามีความภูมิใจร่วมกัน จนรวมกันเข้าเป็นกองมหาทาน ดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ ณ ที่นี้

          นับตั้งแต่เปิดโครงการช่วยชาติมาจนถึงขณะนี้ ปีนี้นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง เพราะมีการมอบทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าคลังหลวงถึง ๔ ครั้ง (ภายในปี ๒๕๔๖ นับเป็นการมอบครั้งที่ ๔) จึงเป็นที่ยืนยันได้แน่ชัดว่าตลอดปีที่ผ่านมา หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านมีภาระอันหนักยิ่งในการที่จะรวบรวมทรัพย์สินและวัตถุทานทั้งปวงให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว ทั้งนี้เป้าหมายที่ท่านกล่าวไว้คือทองคำแท่งบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % จำนวน ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการรวบรวมจากกองผ้าป่า กองกฐินช่วยชาติ กองมหาทาน รวมทั้งการร่วมบริจาคตามอัธยาศัยของพี่น้องชาวไทยในโอกาสต่าง ๆ

          ในโอกาสการมอบทองคำ-ดอลลาร์แต่ละคราวนั้น นอกจากทุนสำรองของชาติจะเพิ่มพูนขึ้นแล้ว ยังทำให้ประชาชนชาวไทยรู้สึกอุ่นใจ มีความภูมิใจ มีกำลังใจ และเป็นที่ยอมรับนับถือของนานาชาติด้วย ทั้งนี้เพราะทำให้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับความเชื่อถือทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม ตามที่ได้ทราบทั่วกันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมอบทองคราวนี้นับเป็นของขวัญปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ให้กับประชาชนชาวไทยด้วย เป็นการประกาศศักดิ์ศรีของความเป็นไทยให้ทราบทั่วกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ผมขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ร่วมกัน กับขอให้ผลบุญนี้จงปกปักษ์รักษาแผ่นดินไทย อันเป็นที่สถิตของบวรพระพุทธศาสนาจงยั่งยืนสถาพรตลอดไป ท้ายที่สุดนี้ผมกราบอาราธนานิมนต์ท่านหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน กรุณาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ทองคำแท่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คลังหลวง พร้อมกับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกรุณาเข้ารับมอบทองคำแท่งและเงินดอลลาร์สหรัฐ จากหลวงตาต่อไป กราบเรียนเชิญครับ)

          (ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน “กราบนมัสการเจ้าพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล พระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่เคารพยิ่ง เรียนคณะกรรมการโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน กระผมรู้สึกปลื้มปีติยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมารับมอบทองคำแท่ง และเงินตราต่างประเทศเข้าคลังหลวงอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ การรับมอบครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ของปี ๒๕๔๖ ซึ่งถ้านับจำนวนทองคำแท่งและเงินตราต่างประเทศ เฉพาะที่ได้รับในปีนี้ จะเป็นทองคำแท่งทั้งหมดจำนวน ๒๘๕ แท่ง น้ำหนัก ๓,๕๖๒.๕ กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศจำนวน ๑,๖๓๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

          และถ้านับรวมทั้งหมดดังที่ทราบแล้วกับ ๑๐ ครั้งก่อนหน้านี้ จะรวมเป็นทองคำแท่งหนัก ๙,๑๒๕.๒๘ กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศ ๘,๒๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีดอกผลที่ได้รับจากการนำเงินดอลลาร์ดังกล่าวไปลงทุน ทำให้มีเงินดอลลาร์รวมทั้งสิ้นเป็น ๘,๘๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทองคำแท่งและเงินตราต่างประเทศทั้งหมดนี้อยู่ในคลังหลวง เพื่อเป็นสมบัติของชาติและเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานในอนาคต สมตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคทุกประการ

          พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนทุกท่านครับ จำนวนทองคำแท่งและเงินตราต่างประเทศ ดังที่ผมได้เรียนให้ทราบข้างตนถือได้ว่าเป็นจำนวนมหาศาล ยากหนักที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะหามาได้ในช่วงระยะเวลาเพียง ๖ ปี แต่โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งนำโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ก็สามารถทำได้ และเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีต่อหลวงตา ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ ผู้ทรงศีลาจารวัตรอันบริสุทธิ์ และเป็นพระสุปฏิปันโนอย่างแท้จริง

          นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังศรัทธา อันมั่นคงของพี่น้องประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความห่วงใยต่อประเทศชาติของพี่น้องประชาชน ที่เมื่อชาติประสบภัยพิบัติ มิใช่เฉพาะทรัพย์สินเท่านั้นที่เราจะเสียสละได้ แม้กระทั่งชีวิตพี่น้องชาวไทยก็สละได้เมื่อถึงคราวจำเป็น ความเสียสละของพี่น้องประชาชนคนไทยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่น ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาที่ว่า ยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม

          ท้ายที่สุดนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และบารมีธรรมของหลวงตา ได้โปรดปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษา พี่น้องประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ให้มีความสุข ความเจริญ สมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ และเพียบพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ

          หลวงตาขอให้ผมอ่านคำในเกียรติคุณบัตรครับ “บัตรประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ขอถวายให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้มอบเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และทองคำแท่งน้ำหนัก ๑,๔๐๐ กิโลกรัม ที่ประชาชนได้ร่วมใจกันบริจาคในโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศเพื่อให้นำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงให้เพิ่มขึ้น เป็นสมบัติของชาติไทย ตามเจตนาของประชาชนผู้บริจาคต่อไป

          ธนาคารแห่งประเทศไทยรู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน คณะศิษย์และประชาชนผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่มีต่อประเทศชาติในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ขอพระสยามเทวาธิราชช่วยปกป้องรักษาทุกท่านให้ปราศจากภยันตรายทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และสมหวังในสิ่งอันชอบธรรมทุกประการ”)

         

          ฟัง ๆ ๆ หลวงตาจะพูดขอบบุญขอบคุณของพี่น้องทั่วประเทศไทย ในวันนี้ผลแห่งงานอันเลิศเลอของพวกเราที่ต้องการมานาน เป็นเวลา ๖ ปีเข้ามานี้แล้ว ได้ปรากฏคราวนี้เป็นที่สุดเลย คือทองคำได้น้ำหนัก ๑,๔๐๐ กิโล และดอลลาร์ได้ ๕๐๐,๐๐๐ ดอลล์ เหล่านี้ออกจากน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศเขตแดน แม้เมืองนอกซึ่งเป็นชาวไทยก็ยังอุตส่าห์พยายามส่งมาเรื่อย ๆ หลวงตาจึงขอขอบคุณไปถึงเมืองนอกเมืองนานั้นด้วยนะ ผลงานเหล่านี้ออกจากความรักชาติ ความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงของพี่น้องทั้งหลาย จึงเห็นผลประจักษ์ดั่งวันนี้เป็นวันสำคัญ ซึ่งเราพบเราเห็นทั่วหน้ากันทั้งทองคำ-ดอลลาร์นี้ ได้ใบประกาศพยานมาตั้งไว้แล้ว ตัวจริงเข้าคลังหลวงแหละนะ

          สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาเกิดจากหลวงตาคนเดียว แต่หลวงตาในนามเป็นผู้นำก็จำต้อง ได้ออกชื่อผู้นำ ส่วนผู้เสียสละ ผู้ตะเกียกตะกายจริง ๆ ด้วยความรักชาติของตนนั้น เป็นของพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันหมด หลวงตาไม่ได้บริจาคอะไรแหละ อยากได้มาก ๆ แต่มันไม่ได้ ตอนนี้หลวงตาก็รู้สึกว่าโลภมากในการช่วยชาติคราวนี้ ทองคำก็อยากได้สักเท่าภูเขาลูกหนึ่งนี่ ดอลลาร์อยากได้ภูเขาสักสองลูก แล้วก็เอารถแทรกเตอร์ราคาทองคำมา ราคาทองคำจะเป็นสามพันสี่พันล้านมาไถทองคำและดอลลาร์ ออกเกลี่ยไปสู่ชาติไทยของเราที่มีความทุกข์ ความจน ให้มีความสม่ำเสมอกัน แต่มันก็สุดวิสัยทำไม่ได้

เท่าที่ทำได้ก็ต้องอาศัยพี่น้องชาวไทยเราร่วมมือร่วมใจ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี ดำเนินเดินตามแถวแห่งธรรม ซึ่งหลวงตาได้นำมาปฏิบัติและพาพี่น้องทั้งหลายปฏิบัติเรื่อยมาก็รู้สึกว่าราบรื่นดีงาม ไม่ปรากฏเป็นอุปสรรคขัดขวางให้เป็นอันตรายแก่สมบัติของเราและชาติของเราแต่อย่างใด นี่ผลที่ได้มาเป็นลำดับลำดา หลวงตาขอเรียนย้อนหลังว่าตั้งแต่เริ่มนำพี่น้องทั้งหลายเป็นลำดับลำดา ไม่เพียงแต่ที่ใดที่หนึ่ง คือว่าทั่วประเทศไทยนำพี่น้องทั้งหลาย ต่างท่านต่างอุตส่าห์พยายามเสียสละด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน

แม้จะไม่เป็นชาติแห่งเศรษฐีก็ตาม แต่น้ำใจนั้นเป็นเศรษฐีแห่งความรักชาติ แห่งความเสียสละ แห่งความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน เป็นลำดับลำดามา ตั้งแต่ทองคำเบื้องต้น หลวงตาออกจุดใด ๆ พี่น้องทั้งหลายวิ่งตามจุด ๆ ได้ตามต้องการทุกครั้งไม่มีพลาดเลย ว่าคราวนี้จะให้ได้ทองคำเท่านั้น ดอลลาร์เท่านั้น ก็เป็นไปได้โดยลำดับ ๆ นี้เป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลาย เชื่อต่ออรรถต่อธรรม เชื่อต่อครูบาอาจารย์ มีความรักชาตินี้เป็นสำคัญ ความเสียสละนี้จึงออกมาจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องทั้งหลายมาปรากฏเป็นลำดับลำดามา

การมอบทองคำนี้มอบมาหลายครั้ง ก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่ได้เสียสละตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ จึงขอชมเชยพี่น้องทั้งหลายว่าไม่เคยมีขัด ๆ แย้ง ๆ แต่อย่างใดตั้งแต่หลวงตาเป็นผู้นำตลอดมา เป็นผู้ที่รื่นเริงภายในจิตใจ ชุ่มชื่นภายในจิตใจ ว่าพี่น้องชาวไทยเรามีความรักชาติ รักทั้งศาสนา เชื่อทั้งการดำเนินทางชาติที่จะให้เป็นความเจริญของชาติ เชื่อทั้งทางศาสนาที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเพื่อพยุงชาติของตนและพยุงจิตใจของเราเข้าสู่ศีลสู่ธรรม แล้วนำความเจริญสงบสุขร่มเย็นมาสู่ชาติไทยของเรา จนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยมีข้อขัดข้องอะไรเลยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เดินตามหัวหน้า คือครูอาจารย์ที่ได้อาราธนาธรรมของพระพุทธเจ้ามาพาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินตลอดมา รู้สึกเป็นความราบรื่นดีงามมาตลอดสายจนกระทั่งบัดนี้

แล้วยังเชื่อพี่น้องทั้งหลายอย่างฝังใจอีกว่า เวลานี้จุดของเรา เอาเฉพาะจุดเสียก่อน คือยังขาดทองคำอยู่ ๘๗๕ กิโล จะครบ ๑๐ ตัน นี่ก็เชื่อพี่น้องทั้งหลายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าอย่างไรก็ต้องสำเร็จ และดอลลาร์เราก็ขาดอยู่ ๑,๒๐๐,๐๐๐ จะครบจำนวน ๑๐ ล้าน(ดอลล์) ทั้งสองนี้เชื่อพี่น้องทั้งหลายล่วงหน้าไว้แล้ว ยังรออยู่ตามกาลเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นที่พี่น้องทั้งหลายจะดำเนินตามหัวหน้าที่พาก้าวเดินไป จนกระทั่งเข้าถึงจุดที่หมาย คือทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์มีจำนวน ๑๐ ล้าน

หลังจากนั้นแล้วก็จะประกาศเลิกลาและขอบคุณพี่น้องทั้งหลาย ให้พยายามรักษาเนื้อรักษาตัว คือความประพฤติให้มีความดีงามสม่ำเสมอ อย่าได้ตำหนิติเตียนตนได้ในสิ่งที่ไม่ดี เมื่อสิ่งใดที่ไม่ดีเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราเอง และยังมีส่วนรวมเข้าเกี่ยวข้องกับเราด้วย เราต้องพยายามปัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออก ให้มีแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลแก่เราด้วยความคิด การพูด การกระทำ กระประพฤติเนื้อประพฤติตัว ตลอดหน้าที่การงานให้เป็นไปตามอรรถตามธรรม นี่เรียว่าเราได้ประโยชน์ทางด้านธรรมะเพื่อจะฟื้นฟูชาติไทยและจิตใจของชาวพุทธเราทั้งประเทศให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อไป

วันนี้ก็เป็นวันมงคลได้สิ้นสุดลงไปแล้ว และต่อไปนี้ก็จะให้ศีลให้พร ขอความสุขความเจริญ รุ่งเรืองทั้งหลายในแหล่งแห่งโลกธาตุนี้จงหลั่งไหลเข้ามาครองหัวใจของท่านทุก ๆ ท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองทั้งโภคะสมบัติ เงินทอง ข้าวของ บริษัทบริวาร ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์พูนผลตามฐานะแห่งอำนาจวาสนาของตนโดยทั่วกันเทอญ

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก