ให้อภัยอาจต่อยพลาด
วันที่ 22 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น. ความยาว 27.06 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

ให้อภัยอาจต่อยพลาด

 

ผู้กำกับ         :แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๕ ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

ตามที่คณะสงฆ์ไทยได้มีหนังสือหลายครั้ง ถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เพื่อขอให้เปิดเผยความจริง

กรณี ๑.การแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งผิดพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากมีขั้นตอนมาจาก “คฤหัสถ์แต่งตั้งพระ” มิใช่จากสงฆ์แต่งตั้งกันเอง คือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้ง และนำออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ก่อนที่มหาเถรสมาคมจะพิจารณาเป็นทางการ

และกรณี ๒.นำรอยพระตราสมเด็จพระสังฆราช ไปใช้ประทับบนลายมือชื่อของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ซึ่งไม่มีสิทธิ์ใช้ เพราะการแต่งตั้งเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น

กระทั่งปัจจุบัน คณะสงฆ์ไทยยังไม่เคยได้รับคำชี้แจงเป็นทางการ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ คณะสงฆ์ไทยจึงมอบหมายให้พระภิกษุทั้ง ๒ นิกาย จากจตุรทิศ จำนวน ๓๐๐ รูป เข้าพบสมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม. ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ เพื่อรับคำตอบกรณีดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์อีกเช่นเคย

ดังนั้น ในวันเดียวกันคณะสงฆ์ไทย จำนวน ๕๘๗ รูป จึงได้ยื่นหนังสือต่อมหาเถรสมาคม แต่ได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า “ยังไม่ได้ยื่นหนังสือดังกล่าวต่อมหาเถรสมาคม แต่จะเสนอไปยังรัฐบาลก่อน เพราะกรณีการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น เป็นเรื่องของรัฐบาลดำเนินการมาตั้งแต่ต้น

นอกจากกรณีทั้งสองแล้ว สมเด็จพระพุฒาจารย์ และนายวิษณุ เครืองาม ยังได้ร่วมมือกันกระทำการอันมิชอบ คือได้ใช้อำนาจอย่างพลการ มีพระบัญชา โดยสมคบกับนายวิษณุ เครืองาม ซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบัญชา แต่งตั้งพระธรรมกิตติเมธี(จำนงค์ ธัมมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม กทม. เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งผู้แทนคณะสงฆ์ไทยได้สอบถามจากสมเด็จพระราชาคณะที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการประชุมหารือในรูปขององค์คณะ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งดังกล่าว ทั้งที่มิใช่เป็นการปฏิบัติศาสนกิจในพระนามสมเด็จพระสังฆราช และมิใช่เป็นการอันจำเป็นเร่งด่วนแต่อย่างใดอีกด้วย

คณะสงฆ์ไทยพิจารณาอย่างเป็นธรรม โดยลำดับ สรุปได้ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์มีเจตนากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้มีพุทธบริษัททักท้วงก็เมินเฉย แต่กลับรีบร้อนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวหลายวาระ โดยไม่คำนึงว่าผิดถูกประการใด กล่าวได้ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์มีเจตนาเหยียบย่ำทำลายพระธรรมวินัย อันเป็นองค์แทนพระบรมศาสดา มีเจตนาสร้างธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ อันเป็นการทำลายจารีตของบรรพชนให้พินาศสูญสิ้น อีกทั้งเปิดทางให้คฤหัสถ์ ยกเอากฎหมายขึ้นบีบบังคับพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตาม เพียงเพื่อตอบสนองความอยากใหญ่ ทะเยอทะยาน ขอให้ตนได้มาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญเท่านั้นเป็นพอ แม้การกระทำนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายรุนแรงเพียงใด ก็ไม่รับผิดชอบ

คณะสงฆ์ไทย ได้ประชุมพิจารณาถึงผลของการดังกล่าวแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.จะแจ้งและเชิญชวนให้พุทธบริษัท คือพระภิกษุจำนวนหมื่นรูป และฆราวาสจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน ไปพบนายกรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

๒. จะยื่นรายชื่อประชาชนจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ชื่อต่อประธานวุฒิสภาเพื่อถอดถอนนายวิษณุ เครืองาม ออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

๓. การที่สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมไม่เสนอหนังสือของคณะสงฆ์ไทยต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม เป็นการแสดงว่า ฆราวาสได้ใช้อำนาจเหนือพระ ยิ่งสร้างความแตกร้าวในสังฆมณฑลให้หนักยิ่งขึ้น

๔. ร้องเรียนกล่าวโทษสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) ในฐานกระทำการอันขัดต่อมติมหาเถรสมาคม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจมีโทษถึงขั้นถูกถอดถอนสมณศักดิ์ได้

๕. ให้ดำเนินการผ่านนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุด ให้ยกเลิกประกาศแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ โดย นายวิษณุ เครืองาม หากไม่เป็นผล คณะสงฆ์ไทยจะพร้อมใจกันแสดงสามัคคีธรรม ดำเนินการขอให้ถอดสมณศักดิ์สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) โดยนำลายมือชื่อพุทธบริษัทยื่นถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พระบารมีปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้สงบร่มเย็น

๖. กรณีที่สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) นำพระตราประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายจำเพาะองค์สมเด็จพระญาณสังวรฯ ในการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช ไปใช้ประทับรอยพระตรา เพื่อรับรองลายมือชื่อของตนหลายครั้ง และกรณีสมเด็จพระพุฒาจารย์แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยมิชอบ มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นผู้รับสนองพระบัญชานั้น คณะสงฆ์ไทยพิจารณาแล้ว สมควรให้นำเรื่องราวเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ความจริงปรากฏ และให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน

คณะสงฆ์ไทย

๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗

หลวงตา อำนาจนายวิษณุนี้เหนือประเทศไทยเรา เก่งกว่าคนในประเทศไทยเราในอำนาจป่าเถื่อนของมัน มันใช้อำนาจนี้ไปบีบบังคับพระ เคยมีที่ไหนในพุทธศาสนา ไม่เคยมี เรื่องของพระเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆ เรายกมาเพียงย่อๆ นะ เช่นอย่างการประชุมวัดเทวสังฆาราม วัดเหนือ เมืองกาญจน์ พระจะประชุมที่นั่น มันก็สั่งเป็นอำนาจป่าเถื่อนเข้าไป ห้ามไม่ให้พระประชุมที่นั่น พระท่านรักษามารยาท เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวอะไร ท่านก็ย้ายจากที่นั่นไปประชุมที่วัดป่าหลวงตาบัว เมืองกาญจน์เหมือนกัน นั่นก็เป็นครั้งหนึ่งอีก แล้วอะไรอีกที่มันสั่งการ (เร็วๆ นี้สั่งการเรื่องศพหลวงปู่สังวาลย์ครับ สั่งหลวงพ่อสนองให้มอบศพ) ได้สั่งไปเรียบร้อยแล้วหรือ (สั่งแล้วครับ ทางสำนักงานพุทธศาสนา) นี่คือมันสั่งการไปให้นำศพของหลวงปู่สังวาลย์ไปมอบวัดทุ่งสามัคคีธรรม ภายใน ๕๐ วัน นี่อำนาจป่าเถื่อนของมันเฉียบขาดๆ มาอย่างนี้ตลอด ไอ้อันธพาลใหญ่นี่เข้าใจไหม

แล้วนี้เป็นเรื่องของพระสงฆ์ท่านต่างหากล้วนๆ เลย มันแทรกเข้าไปหาอะไร ไปเหยียบพระเจ้าพระสงฆ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นอำนาจของสงฆ์มาดั้งเดิมอยู่แล้ว มันเอาอำนาจมาจากไหน มันไปบีบบังคับพระอยู่อย่างนี้ตลอด ในวงงานต่างๆ ก็เห็นทั่วๆ ไปใช่ไหม มันไปเที่ยวบีบบังคับพวกโทรทัศน์เทวทัต ทีวีทีแวอะไรเหล่านั้น ไปหมดนั่นละ อำนาจป่าเถื่อน ไอ้นี้ใช้แต่อำนาจป่าเถื่อน หน้าด้านเสียด้วยนะ ไม่ใช่เล่นๆ เราพูดตรงๆ นี่เรายกมาเพียงเอกเทศนะที่มันใช้อำนาจ

แล้วยิ่งไปตีตราสมเด็จสังฆราชนี้แล้ว ตีตรายักษ์ใหญ่ตีตราเสือโคร่งใหญ่ ครอบทั้งชาติไทย ครอบทั้งศาสนาไปหมด ตั้งแต่เริ่มแรกก็บีบบังคับพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยให้ปฏิบัติตามอำนาจป่าเถื่อนของมัน ที่ถูกมันบีบบังคับมีจำนวนมาก ที่ไม่เข้ามาบีบบังคับมากนักนะ เพียงมาแหยมๆ ลองดูเห็นลวดลายเท่านี้แล้วก็ถอยกรูดออกไป มีวงกรรมฐานเท่านี้ที่มันเพียงมาแหย่ดูลองดู ทางนี้ศอกงัดเลยทันทีแบบนิ่งเฉย เข้าใจไหม ศอกงัดแบบนิ่งเฉย เอาอะไรมาก็นิ่งเฉย เลยกลับไปไม่มาอีก มีวงกรรมฐานเท่านี้แหละที่มันเข้ามาลองแหยมๆ ดู คือมันจะกลืนอีก แต่แหยมแล้วมันกลืนไม่ได้ซิ ทางนี้ศอกแข็ง เอาทางนี้ก็ได้ๆ เข้าใจไหมล่ะ

มันทำทุกแบบไอ้นี่น่ะ ไม่มีแบบที่ศาสนาจะฟังได้เลย ไม่มีในศาสนาเลย มันเอามาเหยียบพระสงฆ์ทั้งประเทศเวลานี้ ก็ยังวงกรรมฐานเท่านี้ละที่มันเหยียบไม่ได้ พูดตรงๆ มันยังเหยียบไม่ได้วงกรรมฐาน นอกจากนั้นมันเหยียบไปหมดแล้วนะ แล้วยังตีตราพระสังฆราชเข้าไปอีก พอตีตราสังฆราชเข้าไปทีนี้หมดเลยทั้งชาติทั้งศาสนา เรียบวุธ เข้าใจไหมเรียบวุธ แล้วมันตีตราหาอะไรตราเสือโคร่งเสือดาว วัดราชบพิธท่านตีตราด้วยความเป็นธรรม ผู้รับสนองก็เป็นธรรมเรียบร้อยๆ นั้นเป็นตราที่สวยงามเป็นธรรม ถึงจะไม่มีในพระพุทธบัญญัติก็อนุโลมเข้าเป็นธรรมได้แล้ว อันนี้มันตีตราเสือโคร่งยักษ์ใหญ่ มหายักษ์มหาโจรที่จะบีบทั้งประเทศนี้จะว่าเป็นตราเหมือนกันได้ยังไง ตรานี้มันต่างกัน ตรานี้ตราเสือโคร่ง ตรายักษ์ใหญ่ ที่จะมาบีบบังคับคนทั้งประเทศ ทั้งศาสนานี้ ใครจะรับได้ยังไง

มันจะตั้งมาร้อยสมเด็จสังฆราช มันก็แหลกไปทั้งร้อยองค์นั่นแหละ พระไทยไม่ยอมรับ คนทั้งประเทศไม่ยอมรับจะว่าไง ก็มีแต่พวกของมันเที่ยวอวดอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ ดื้อๆ ด้านๆ ไสเข้าไปทุกแห่ง มีเท่านี้เอง เราพูดเพียงเท่านี้แหละไม่พูดมาก นี่ก็กำลังจะเอาอำนาจไปบีบบังคับทางพระสงฆ์ ศพหลวงพ่อสังวาลย์ให้เอาไปวัดทุ่งสามัคคีภายใน ๕๐ วัน นี่มันสั่งไปแล้วนะสั่งการไปแล้ว ออกจาก สนง.พุทธศาสนา มันไม่ใช่สำนักงานพุทธศาสนา มันสำนักงานแห่งมหายักษ์ในพระพุทธศาสนา กำลังกลืนพระพุทธศาสนาเวลานี้ ตั้งชื่อใหม่เสีย ตั้งอย่างนี้ถูกต้องกับเหตุการณ์ที่เป็นมา ตั้งแต่พวกเสือร้ายนี้เข้าไปอยู่ในนั้นแล้ว วงศาสนาไม่มีความสงบเลย เดือดร้อนวุ่นวายทั่วประเทศเขตแดน แต่ก่อนไม่เคยมีมา พึ่งมาเห็นเสือร้ายสองสามตัวนี้แหละ มันแผลงฤทธิ์ป่าๆ เถื่อนๆ จบแล้ว เอาละแค่นี้ แล้วยังมีอะไรอีก

ผู้กำกับ กราบเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เมื่อวานนี้ตามหนังสือนี้ พระสงฆ์และฆราวาสไปพบสมเด็จเกี่ยว ที่วัดสระเกศ ท่านก็ไม่ลงมาพบ ไม่ลงมารับมอบหนังสืออะไรใดๆ ทั้งสิ้น

หลวงตา นี่ก็เป็นจุดหนึ่งแล้ว เข้าใจไหม จับเอาเลย เอ้าว่าไป

ผู้กำกับ ที่เขาเอาป้ายไปขึ้นว่า กาจับภูเขาทอง สังฆราชปลอม ใช้ตราโดยไม่ถูกต้อง

หลวงตา เอาละเขาทำสมบูรณ์แล้วเราไม่แทรกอันนี้ เขาทำสมบูรณ์แล้วเราไม่ไปว่าละ

ผู้กำกับ ท่านไม่ลงมาพบพระสงฆ์ที่รอพบ และไม่มารับหนังสือ

หลวงตา มีเท่านั้นเหรอ มันเป็นอย่างนี้ละพวกเปรต เอาอำนาจป่าเถื่อนไปบีบบังคับพระสงฆ์ทั้งประเทศเคยมีที่ไหน ไม่เคยมี มันก็อุตริมาทำจนได้อย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะ ไม่เคยมี มีมาแล้ว ไอ้นี้ละตัวการสั่งการไปพระทางโน้นทางนี้ มันเป็นนายพระ เป็นยักษ์พระไป อย่างนี้ไม่เคยมีในแดนพุทธศาสนาและเมืองไทยเรา พึ่งมามีเสือร้ายสองสามตัวนี่ มันกัดโน้นกัดนี้ มันตาฝ้าตาฟาง กัดหมด ถ้าว่าต้นไม้ก็ไม่ว่าลำเป็นลำตาย กัดดะ กัดไปหมดเลยพวกนี้ นี่พวกกัดดะ เข้าใจไหม เอาละพอ นี่ละธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ละเรา พูดอย่างตรงไปตรงมาเลย ไม่งั้นสอนโลกไม่ได้ ธรรมไม่เหนือโลกสอนโลกไม่ได้ ต้องเอาธรรมออกพูดซิ

ผู้กำกับ ลูกศิษย์เขาจะชวนกันไปพบนายกรัฐมนตรีวันที่ ๖ กรกฎาคม ครับ

หลวงตา ไม่ขัดข้อง หลักใหญ่อยู่ตรงนั้นเราไม่ขัดข้อง

ผู้กำกับ ลายมือชื่อ ๑๕๐,๐๐๐         ชื่อเขาจะเสนอแล้วครับ

หลวงตา เสนอไปแหละ คนทั้งประเทศเป็นใหญ่ ไอ้นี่มันไม่เป็นใหญ่นี่ แต่มันจะตั้งตัวเป็นใหญ่ เข้าใจไหม ตีหัวมันลง พูดตรงๆ อย่างนี้ละ เราฟังจริงๆ นี่นะ เราฟังทุกกิทุกกี ที่ไหนไม่ชัดเจนถอย อ่านให้ฟังก่อน เอาไปเลย ถ้าลงขึ้นเวทีแล้วโบกมือเลยเราไม่มีถอยใคร สามแดนโลกธาตุไม่มีหวั่นกับอะไรทั้งนั้น พูดง่ายๆ เอาให้มันเต็มเหนี่ยว จะมาหวั่นอะไรเพียงเท่านี้ ขี้ประติ๋วนี่ เราไม่หวั่น มันจะเหยียบคนทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมลงด้วยคนเพียงสองสามคนด้วยอำนาจป่าเถื่อนไม่เคยมีในเมืองไทยแดนศาสนาพุทธเรา

เราเป็นเจ้าของของประเทศต้องเอาจริงเอาจัง พี่น้องชาวไทยเราเอาให้จริงให้จัง เวลานี้ข้าศึกศัตรูกำลังเข้าโจมตีทั้งชาติทั้งศาสนาจะให้ล่มจมไปด้วยกัน เราเป็นเจ้าของทั้งชาติทั้งศาสนาด้วย ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยว เราไม่ใช่บ๋อยนี่นะ อันนี้เป็นมหาโจรต่างหากเข้ามาปล้นชาติปล้นศาสนา เราเป็นเจ้าของของชาติของศาสนาจะยอมให้มันปล้นเหรอ เอาตอบ ไม่ยอม เราตอบเองเข้าใจไหม เราบอกเราไม่ยอม

ท่านทั้งหลายให้ทราบนะ คุณทองก้อนเป็นผู้ตัดคอรองคนทั้งประเทศ พวกเปรตพวกผีนี่จึงคอยจะย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลา ให้จำเอานะ คุณทองก้อนเป็นผู้ตัดคอรองคนทั้งประเทศไทยเรา เรียกว่าเป็นคู่เคียงกับหลวงตาบัวก็ไม่ผิด เราใช้เองเทียว ชี้นิ้วตรงไหนไปตรงนั้นเลยเทียว เราเป็นผู้เด็ดด้วยนะ เข้าใจไหม เด็ดตามอรรถตามธรรม ไม่ได้เด็ดแบบเปรตแบบผี นี่ละให้ทราบเสียนะคุณทองก้อนเป็นมิตร เป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกับบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งศาสนา เรียกว่าทั่วประเทศ จะเป็นจะตายคุณทองก้อนทั้งนั้นแหละวิ่งๆ ทุกอย่าง ให้จำเอานะ

กิริยาของคุณทองก้อนทำด้วยเจตนาดี บางทีอาจมีผาดมีโผนบ้างเป็นธรรมดา อย่าไปถือสีถือสา ถือเอาเจตนาเป็นสำคัญมากกว่า บางทีมีผาดมีโผนบ้างก็เป็นธรรมดา ต่อยไปมันไม่ถูก มันพลาดไปอย่างนี้เสียก็มี มันพลาดไปอย่างนี้เขาก็ตำหนิบ้าง แกจะต่อยตรงนี้แต่มันพลาดไปตรงนี้เสีย แต่ไม่ได้ตั้งใจจะต่อยชาติศาสนาให้ล่มจมนะ จะต่อยเพื่อชาติเพื่อศาสนา แต่บางทีมันผาดโผนอาจต่อยพลาดไปอย่างนี้บ้าง ขอให้ให้อภัยคุณทองก้อนทั่วประเทศไทยนะ หลวงตาบัวไม่โกหก ปฏิบัติธรรมมาแทบเป็นแทบตาย เอาธรรมมาสอนโลก ไม่มีข้อใดโกหกโลกเลย คุณทองก้อนเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว เอาคำโกหกมาจากไหน มีแต่เตือน เวลาต่อยก็อย่าให้มันผาดโผนนัก ครั้นผาดโผนก็ให้ใส่ถูกคางเลย ไอ้ผาดโผนไม่ถูกคางมันไม่ดี ถ้าผาดโผนให้ใส่คางให้มันหงายหมาลงไปเลย เอาละจบ

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com  หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก