อย่าฝืนศาสดา (คัดค้านกรณีของสมเด็จพระสังฆราช)
วันที่ 28 มิถุนายน 2547 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

อย่าฝืนศาสดา

 

ก่อนจังหัน

 

พระให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทุกๆ องค์นะ สติติดแนบกับตัวอย่าให้เผลอ นี่ละพื้นฐานที่จะก้าวเข้าสู่มรรคสู่ผลถึงความพ้นทุกข์ ปัจจุบันก็สวยงาม คนมีสติพระมีสติสวยงาม ถึงจะเร่งจะด่วนอะไรสติติดแนบ งามทั้งนั้น ถ้าไม่มีสติแล้วเอาเครื่องแต่งตัวกี่ล้านเอามาประดับนี้ก็เหมือนประดับกองขี้ ตัวเรามันมีแต่ขี้ สกปรก เอาอะไรมาประดับมันก็ประดับขี้ทั้งนั้น ถ้ามีสติปั๊บประดับตัวเรียบร้อย ไม่ต้องหามาจากที่ไหน มีสติ สติเป็นความจดจ่อรู้ มีอะไรปั๊บสติจะรับทราบทันทีๆ จากนั้นปัญญาก็ออกก้าวเดิน พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้อยู่กับสติกับปัญญา ความสำรวมระวังตัว นี่ละองค์ศาสดาอยู่ตรงนี้ ความดีงามทั้งหลายอยู่ตรงนี้ เราเป็นผู้รับผลความดีงามที่เกิดจากความสำรวมระวังของเรา

เราอย่าไปหาภายนอกภายไหน ไม่มีในโลกนี้ อะไรที่จะเป็นผิดเป็นถูก เป็นดีเป็นชั่ว เป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นอยู่ที่ใจของเรา พระพุทธเจ้าสอนลงจุดนี้ จุดนี้เป็นมหาเหตุ เอะอะจะขึ้นจากนี้ก่อนๆ ภายในนั้นรวงรังใหญ่ของมันท่านให้ชื่อว่าอวิชชา ปจฺจยา นี่หนุนแล้วนะ สงฺขารา เห็นไหม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชฺชาปจฺจยา วิญฺญาณํ อวิชฺชาปจฺจยา นามรูปํ ขึ้นอันเดียวนี้ ท่านต่อท่านต่อไปอย่างนั้น เวลาภาคปฏิบัติแล้วเข้าอันเดียวปุ๊บถึงหมดเลย อันนี้ท่านเรียงลำดับไว้ให้สมกับศาสดาองค์เอก ไม่มีคำว่าบกพร่อง เช่นอย่าง มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อย่างนี้ ท่านเรียงลำดับไว้ตามหลักความจริง เวลารู้ไปแล้วนี้ สมมุติว่าสาวกทั้งหลายรู้ ท่านไม่แสดงนิพพาน ๑ ไว้นี้ จะได้ถูกค้านจากบรรดาสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าน่ะ ไม่สงสัย ส่วนอันหนึ่งที่นอกจาก มรรค ๔ ผล ๔ ไป พระองค์ไม่เห็นแสดง คือมรรค ๔ ผล ๔ นี้เป็นสมมุติ นิพพาน ๑ นั่นวิมุตติแล้ว ทำไมไม่แสดงตรงนั้น ความหมายว่างั้น นี่ละที่ว่ารู้จริงเห็นจริงมันรู้อย่างเดียวกัน ผิดกันที่ไหนไม่ผิดนะ

เราอยากให้บรรดาพี่น้องชาวพุทธเราได้มีราค่ำราคา สมกับเราเป็นลูกชาวพุทธ เวลานี้มีแต่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาล้อมหน้าล้อมหลัง กิริยาอาการที่แสดงออกมามีแต่ความขาดทุนสูญดอกของตัวเอง แล้วกระเทือนคนอื่นให้เสียไปด้วย นี่ละความไม่มีศาสนา ให้ท่านทั้งหลายจำเอานะ ศาสนธรรมคือศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาองค์เอก ตรัสรู้ธรรมทั้งหลาย กิเลสหมดโดยสิ้นเชิงจากพระทัย นำธรรมมาสอนโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยๆ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว ขอให้ก้าวเดินตามนี้

ทุกข์ยากลำบากอย่าหลีกทางนี้นะ ถ้าหลีกไปแล้วตกเหวตกบ่อ เข้าฟืนเข้าไฟไปละ ใครเก่งกว่าศาสดา ลูกดื้อด้านต่อพ่อต่อแม่ เสียทั้งนั้น ต้องฟังเสียงพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูมา นี่ศาสดาองค์เอกเป็นพ่อแม่ของเรา สอนมาให้เป็นประโยชน์แก่พวกเรา เราอย่าฝืนท่าน ทุกข์จนหนโลกขนาดไหนอย่าปล่อยความดีงามที่ติดอยู่กับตัวของเรา ผมเองก็ไปโน้นมานี้ ไปที่นั่นแล้วไปที่นี่ มันหากมีความจำเป็นที่จะได้ไป เพราะฉะนั้นบรรดาพระเณรทั้งหลายที่ปฏิบัติตัวนี้ ให้สมบูรณ์แบบอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาติดแนบกับตน สำรวมระวังในธรรมในวินัย นี้ละอยู่ที่ไหนคือมีศาสดาติดตัวๆ และในขณะเดียวกัน มรรคผลนิพพานก็ติดตัวไปด้วย ถ้าออกจากนี้แล้วอย่าไปหวังมรรคผลนิพพาน ไม่มีหวังทั้งนั้นละ เพราะเป็นลูกดื้อด้าน ฝืนพ่อฝืนแม่แล้วจมทั้งนั้น

ข้อวัตรปฏิบัติ ความพร้อมเพรียงสามัคคี นี้เป็นธรรมที่สวยงามอันหนึ่ง ท่านบอกว่า สามคฺคี สมคฺคานํ ตโป สุโข ความพร้อมเพรียงแห่งความสามัคคีนี้ทำให้เกิดสุข ท่านไม่ได้บอกว่าเกิดทุกข์นะ ดูแต่ธาตุขันธ์ของเราถ้ามันพร้อมเพรียงสมบูรณ์แบบทุกอย่าง ไม่วิกลวิการ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคต่างๆ แล้ว ก็เรียกว่ากายสามัคคี ธาตุเรานี้สามัคคีกัน ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ สามัคคี ประกอบหน้าที่การงานอะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์เต็มกำลังของร่างกายเรา ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งวิกลวิการไปเสียอย่างนี้ งานไม่สมบูรณ์ นี่ละกายแตกสามัคคี อันนั้นเจ็บ อันนี้ปวด อันนั้นดีก็เลยกลายเป็นเรื่องเลวไปตามๆ กัน

ความพร้อมเพรียงแห่งพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงชมเชยมากในเรื่องความพร้อมเพรียงสามัคคี มีมากต่อมากเท่าที่ผ่านมานี่ เรื่องความสามัคคีพระองค์ทรงชมเชย แล้วก็ มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ ความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทั้งนั้นๆ ให้พากันตั้งอกตั้งใจ อยู่ในวัดนี้อย่าไปยุ่งกับงานนั้นงานนี้ หาสอดนั้นแทรกนี้ไม่ได้นะ งานนี้งานธรรม งานสอดนั้นแทรกนี้เป็นงานของกิเลสจะทำลายธรรม ทำลายผู้สอดแทรกนั่นแหละ ให้มีสติติดตัว ใครบริกรรมคำไหนติดกับคำบริกรรม ถ้าเป็นสมาธิความสงบ สติติดอยู่กับความสงบ สงบขั้นใดสติติดแนบๆ ตลอด นี่ท่านว่าสวยงามมาก อบอุ่นมาก กิเลสไม่เกิด

ผู้มีสติแม้กิเลสจะอยู่ภายในใจ สติมีอยู่ครอบหัวมันไว้มันก็ไม่เกิด กิเลสเกิดก็คือฟืนไฟเกิดนั่นแหละ เผาหัวใจเรา ให้มีสติทุกคนๆ เรื่องสตินี้ไม่มีที่จะจืดจางตรงไหนๆ เลย ตั้งแต่พื้นๆ ที่เราประกอบความดีงามของเรา แล้วก้าวเข้าสู่ภาวนา ตั้งแต่ฝึกหัดอบรมเบื้องต้น จนกระทั่งถึงโน้น ขึ้นเป็นมหาสติแล้วนั่น มหาปัญญาไปแล้ว เพราะได้รับการอบรมตั้งแต่ต้นมา จนถึงขั้นเป็นมหา มหาแปลว่าผู้ใหญ่ผู้โต นั่นละมหาสติมหาปัญญา ฆ่ากิเลสขาดสะบั้นเลย ถ้าลงมหาสติมหาปัญญานี้ได้เกิดขึ้นแล้ว นี่ก็เพราะได้รับการบำรุงรักษาตลอดเวลา

ให้ดูตัวเองนะ อย่าไปคิดตำหนิคนนั้น ตำหนิคนนี้ ตัวนี้ตัวมันสอดมันแทรก เห็นว่าคนนั้นผิดคนนี้พลาด คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ตัวคึกตัวคะนองคือตัวคิดอย่างนั้นแหละ มันไม่ดีอยู่ในตัวของเราเอง เขาดีก็ให้รู้ว่าเขาดี เขาไม่ดีก็ให้รู้ว่าเขาไม่ดี ควรแนะนำตักเตือนกันโดยอรรถโดยธรรมก็ให้เตือนกัน แต่อย่าลืมว่าเราต้องเป็นเบอร์หนึ่ง ดีหรือไม่ดีอยู่กับเราที่คิดออกไป จำนี้ให้ดี เรื่องความพร้อมเพรียงสามัคคีนี้ถือเป็นสำคัญมาก เป็นผู้งาม ทำอะไรทำเพื่อเรานะ ความพร้อมเพรียงสามัคคีก็เพื่อเรา โดยเฉพาะส่วนตัวก็เพื่อเรา คำว่าเราๆ นี่ คือเรามุ่งต่อความดีงามทั้งหลาย กิริยาความเคลื่อนไหวจึงเพื่อเราทั้งนั้น ให้พากันจดจำนะ ให้พร

 

หลังจังหัน

 

ผู้กำกับ มีบทความจากคอลัมน์ วิจารณธรรม วันจันทร์ที่ ๒๘ มิ.ย. ดังนี้ครับ

ในหนึ่งคนเรามองได้หลายแง่มุม

ครับ…เช้าวันนี้ผมยังคงทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพให้สังคมได้เห็นอีกเช่นเคย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการนำเสนอเรื่องราวทางหน้านี้ของผม มักจะเป็นการสะท้อนภาพมากกว่าที่จะนำความเห็นส่วนตัวมาฟันธง

การสะท้อนภาพบุคคลที่ถูกเอ่ยนามถึงในหน้านี้ จำต้องสะท้อนให้เห็นในหลายแง่มุมเพื่อให้ท่านผู้ชมจะได้เห็นมุมมองต่างๆ อย่างหลากหลายมิติ

คนหนึ่งคนย่อมมีทั้งแง่ดีและแง่เลว ไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกด้าน สุดแต่เราจะจับมุมมองด้านไหนของเขา ถ้าด้วยความชอบธรรมและเพื่อความเป็นธรรมจริงๆ แล้ว ผู้ที่มีหน้าที่สะท้อนภาพจึงควรนำเสนอมุมมองของบุคคลในหลายแง่มุม ส่วนจะผิดหรือถูก จะดีหรือจะเลวอย่างไร ก็สุดแต่ท่านผู้ชมเท่านั้นที่จะพิจารณา

ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนาเห็นจะต้องเอ่ยถึงชื่อ พล.ต.ท.อุดม  เจริญ เพราะท่านผู้นี้มีบทบาทหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับความเจริญหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาอันเป็นที่รักบูชายิ่งของพวกเราชาวพุทธ

ถ้าจะมองถึงจิตสำนึกที่มีต่อพระพุทธศาสนาของ พล.ต.ท.อุดม แล้ว ก็ต้องขอยกย่องว่าท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีจิตสำนึกดี !

ดังจะเห็นได้จากกรณี ดร.วิษณุ เครืองาม มีวัตถุประสงค์ให้จัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา ให้เป็นองค์การมหาชน เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและเจริญงอกงาม หลังจากได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา ขึ้นมาคณะหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าได้มีการยกร่างกฎหมายให้โอนทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาไปเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การมหาประลัยนั่น

ร่างกฎหมายในแต่ละข้อแต่ละมาตรา ล้วนแต่เขียนให้เพื่อประโยชน์ของคณะบุคคลกลุ่มนี้ทั้งสิ้น ไม่มีข้อไหนที่จะเขียนให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

เมื่อผมได้ทำหน้าที่สะท้อนภาพค่อนข้างจะรุนแรง แบบตรงไปตรงมาไปแล้ว พล.ต.ท.อุดม ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการฯ ก็รับฟังด้วยดี พร้อมกับออกมาให้ข่าวเพื่อความเข้าใจอันดีต่อชาวพุทธทั้งหลายว่า "ขอให้พุทธบริษัทมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานเรื่องนี้ต้องมีการเปิดเผย (แต่ยังไม่มีการเปิดเผย) อย่างโปร่งใส ติดตามตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีการประสานเป็นระยะๆ "

จากนั้นคณะดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินฯ ก็ล้มร่างเก่าพร้อมกับยกร่างขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนชื่อสำนักงานใหม่เสียโก้หรูว่า "สำนักงานส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา" (องค์การมหาชน)

ผมได้ทำหน้าที่ตรวจสอบร่างฉบับใหม่ และฉายภาพออกสู่สายตาท่านผู้ชมอีกครั้งว่า ร่างฉบับนี้ถึงแม้จะตัดข้อความการโอนทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาให้ไปเป็นของสำนักงานออกทั้งหมดแล้ว แต่เนื้อหาใจความที่เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย ก็ยังเน้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คณะบุคคลกลุ่มนี้อีกนั่นแหละ อะไรๆ ก็เพื่อกลุ่มบุคคลคณะนี้ทั้งนั้น

จะเอาทรัพย์ของสงฆ์ไปจัดประโยชน์เพื่อพวกพ้องของมัน! ครั้นผมฉายแววทรามออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบ ท่าน พล.ต.ท.อุดม ก็ออกมาให้ข่าวว่า เลิกแล้ว จบแล้ว เรื่องนี้จะไม่มีการจัดตั้งสำนักงานฮุบทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาอีกต่อไป

ครับ.. ต้องขอแสดงความชื่นชม ยกย่อง  และสรรเสริญต่อจิตสำนึกที่ดีของ พล.ต.ท.อุดม ไว้ ณ ที่นี้ ผมขอสะท้อนภาพที่ดีอีกแง่มุมมองหนึ่งสู่สายตาของสังคม

มุมมองที่ดีมิใช่มีเพียงเท่านี้ การเดินทางไปเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่มี พล.ต.ท.อุดม นำทีม ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

นอกจากจะสำเร็จจากการจัดงานระดับโลกแล้ว พล.ต.ท.อุดม ยังได้เสนอแนวคิดต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาว่า ควรจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธฯ ไปประจำอยู่ในสถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ที่มีพระธรรมทูตไทยเดินทางเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อถวายความสะดวกแก่พระธรรมทูตในการประสานกับหน่วยงานของประเทศนั้นๆ ซึ่งเรื่องนี้จะนำเสนอต่อมหาเถรสมาคมและรัฐบาลเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้

มองคนด้วยธรรมนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรม !!

 

                                                                                                ณ. หนูแก้ว

ต่อด้วยข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ หน้า ๕

 

งัดตราประทับ"สมเด็จพระสังฆราช" ศิษย์หลวงตาบัวรุกไล่"สมเด็จเกี่ยว"


      
การทำงานในตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จะครบเทอมในวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๔๗ นี้ แม้ว่าที่ผ่านมา พระเดชพระคุณมิได้บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่กลุ่มนายทองก้อน วงศ์สมุทร กับพระอาจารย์นพดล นันทโน แห่งวัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ตามกดดันตลอด ด้วยสารพัดข้ออ้าง

       ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ที่ผ่านมา แกนนำได้เกณฑ์พระป่า ๕๘๗ รูปไปยื่นหนังสือคัดค้านถึงวัดสระเกศ ด้วยการกล่าวอ้างว่าสมเด็จพระพุฒาจารย์นำตราประทับสมเด็จพระสังฆราชไปใช้ แม้พระธรรมสิทธิเวที และพระราชธรรมสาร พระเลขาฯได้ออกมารับหนังสือแทน แต่แกนนำหาพอใจไม่ กลับพากันรวมกันมายื่นหนังสือที่ประชุมมหาเถรสมาคม ณ วัดบวรนิเวศ จุดประสงค์เพื่อให้ดำเนินการตามทิฐิความเชื่อของกลุ่มและพรรคพวกของตน โดยนางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักพุทธและนางจุฬารัตน์ บุณยกร ผอ.เลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้ออกมารับหนังสือแทน อย่างไรก็ตาม นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักพุทธฯพร้อมด้วยนายอำนาจ บัวศิริ นายกนก แสนประเสริฐ

       ผู้บริหารสำนักพุทธได้ออกมาแถลงข่าวว่า ตามหนังสือที่กลุ่มนายทองก้อนเรียกร้องนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมหาเถรสมาคมแต่อย่างใด เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น รัฐบาลเป็นผู้เสนอมา

หลวงตา รัฐบาลจะเป็นใคร ก็พวกเปรตนี่แหละเอานามรัฐบาลมาขายกินเฉยๆ พวกเปรตฝังอยู่ในรัฐบาลนั่น ตัวเปรตใหญ่อยู่ในนี้ละ ว่ารัฐบาลๆ รัฐแบนรัฐแบ้นอะไรก็ไม่รู้ละ เอ้าว่าไป

ผู้กำกับ รัฐบาลเป็นผู้เสนอมา สำนักพุทธจะนำเสนอรัฐบาล ส่วนที่ประชุมมส.จะไม่พิจารณาเรื่องนี้ ส่วนเรื่องการใช้ตราประทับนั้นได้ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้ว

หลวงตา ฟัง ถ้าให้ถูกต้องก็ยกเลิกทั้งหมดที่ก่อเรื่องขึ้นมาเผาชาติเผาศาสนาอยู่เวลานี้ เพราะพวกนี้เอง ยกเลิกนี้แล้วทางนี้ก็เลิก ถ้าไม่ยกเลิกก็ฟัดกันไปอย่างนี้แหละ ศาสนามีเจ้าของ คนทั่วประเทศไทย เอะอะก็ว่าคุณทองก้อนๆ คุณทองก้อนในนามของคนทั้งชาติว่าไง มันมาหาโจมตีๆ จุดสำคัญๆ แล้วก็หลวงตาบัวๆ หลวงตาบัวก็เป็นสมบัติของคนทั้งชาติ เป็นอาจารย์สอนคนก็ได้ เป็นลูกศิษย์คนก็ได้ มันหาแต่เรื่อง มันฟังไม่ได้นะเราฟังอยู่นี่ คนหนึ่งฟังเป็นธรรม คนหนึ่งมีแต่อ้อมนั้นแอ้มนี้ๆ แล้วก็ยกเกียรติเจ้าของขึ้น เกียรติขี้หมาอะไรก็ไม่รู้แหละ ฟังนี้ฟังไม่ได้ พวกนี้พวกเปรตว่าตรงๆ อย่างนี้แหละ เอาถ้าว่าหลวงตาบัวพูดผิด เอาไปตัดคอเลย แต่ก่อนศาสนาสงบร่มเย็นมาโดยลำดับลำดา ตั้งแต่พวกนี้เข้ามาสำนักงานพุทธศาสนา มันสำนักงานเปรต มากินตับกินปอดพุทธศาสนา เรื่องจึงยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้ พวกนี้ไม่ใช่อะไรพวกตามชะล้างนะ พวกนั้นสร้างความสกปรกใส่พุทธศาสนา แล้วก็ลามเข้าไปหาชาติไทยด้วย ว่าอย่างนี้แหละ

มีแต่คุณทองก้อนกับหลวงตาบัวเหรอ คนทั้งประเทศไทยไม่มีเหรอ มันยกขึ้นมาหาอะไร มันก็เพื่อให้เขาโจมตีหลวงตาบัวกับคุณทองก้อนแล้วจะกลืนได้ง่ายๆ พวกเปรตปากกว้างๆ ท้องใหญ่ๆ นี่ กินไม่หยุดไม่ถอย ปลิ้นปล้อนหลอกลวงท่านั้นท่านี้ คนฟังคนทำไมจะฟังไม่เข้าใจ เข้าใจทั้งนั้นแหละนอกจากไม่พูด เรื่องนั้นแล้วเรื่องนี้ เอ้าว่าไป

ผู้กำกับ จากนั้น พระอาจารย์นพดลแกนนำก็ได้ออกแถลงการณ์ว่าวันที่ ๖ ก.ค.นี้

หลวงตา ฟัง อาจารย์นพดลก็ในนามของพระสงฆ์ทั่วประเทศไทย คุณทองก้อนในนามของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ หลวงตาบัวก็ในนามของชาวพุทธชาวไทยทั้งประเทศ นี่ก็ตามชะล้างความสกปรกของพวกเปรตพวกผีที่ขี้ราดไปหมด แล้วเอาไฟเผาไปตามด้วย เอ้า ว่าไป

ผู้กำกับ จะนำม็อบพระป่าหนึ่งหมื่นรูปและญาติโยมอีกหนึ่งหมื่นคน พร้อมนำรายชื่อ ๑๕๐,๐๐๐ คน

หลวงตา ฟังซิ พระตรานี้มันไปยุ่งอะไร ของสมเด็จพระสังฆราชแท้ๆ ใครก็รู้กันทั่วแผ่นดิน มันไปหาแย่งอะไรมา นี่ซิที่ได้ว่ากันอยู่เดี๋ยวนี้ มันไม่อยู่เป็นสุข ความโลภมันมาก พระหัวโล้นๆ นี่ความโลภมากที่สุดคือสมัยนี้ อลัชชีขึ้นในสมัยนี้แหละ เดี๋ยวนี้กำลังอลัชชีขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะ เต็มไปหมดแล้วแหละ นี่ใครก็รู้อยู่แล้วตราสมเด็จพระสังฆราช เป็นสมบัติของพระองค์แต่พระองค์เดียวเท่านั้นไปยุ่งทำไม เมื่อเราว่าให้อย่างนี้มันก็หาเรื่องใส่เราอย่างนั้นอย่างนี้ พวกเปรตมันจะยุ่งจะกลืนอยู่ตลอดไปอย่างนี้แหละ ตราสมเด็จพระสังฆราชใครก็รู้ทั้งแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุกสิ่งทุกอย่างถวายท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านเป็นพระสังฆราชโดยสมบูรณ์ นี้ก็พวกสังฆราชปลอมมันกำลังแทรกขึ้นมาๆ ตีตรานั้นตรานี้ อยากเป็นเหลือเกินอยากเป็นสมเด็จสังฆราช หมาตัวใดมันก็ไม่กราบ ลงคนไม่กราบแล้ว หมาตัวไหนจะมากราบ เป็นขึ้นมาร้อยองค์ก็ไม่มีใครกราบสังฆราชแบบนี้น่ะ ไม่เคยมีในประเทศไทย

สังฆราชแบบโลภมากที่สุดเลย ละโมบโลภมากตะกละตะกลามไม่มีใครเกินสังฆราชเหล่านี้เวลานี้ แย่งตราตำแหน่ง แย่งสังฆราชเอาไปกินโต๊ะกัน ถ้าไม่ใช่พวกนี้จะเป็นพวกไหนให้เกิดเรื่องอยู่เวลานี้ พวกนี้แย่งคืน สมบัติของท่านอย่าเอาไป ความหมายก็ว่าอย่างนั้น ยุ่งหาอะไร มันหน้าด้านที่สุดนะพวกนี้ ด้านเกินประมาณ ภาษามนุษย์มีอยู่ทำไมไม่เอามาใช้ มันเอาภาษายักษ์ภาษาผีภาษาเปรตที่ไหนมาใช้ ให้กวนบ้านกวนเมืองกวนศาสนาอยู่เวลานี้ มีแต่พวกนี้แหละ พวกที่ว่าลิ้นแหลมคมๆ คมก็คมเถอะน่ะ ลิ้นคนหัวใจคนมันฟังกันออกทั้งนั้นแหละ เอ้าว่าต่อไป

ผู้กำกับ ครับ จะนำม็อบพระป่าหนึ่งหมื่นรูปและญาติโยมอีกหนึ่งหมื่นคน พร้อมนำรายชื่อ ๑๕๐,๐๐๐ คนไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ปลดนายวิษณุ เครืองาม และจะให้ถอดถอนสมณศักดิ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ด้วย ด้านนายทองก้อนกล่าวว่า จะฟ้องร้องศาลตามมาตรา ๒๕๓ ว่าด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์ของบุคคลอื่นมาใช้ ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน มีโทษจำคุก ๗ ปี ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท

หลวงตา ไม่ต้องว่าน่า ออกมาเลยถ้าเป็นนักรบ อย่าว่าน่าอย่างนั้นน่าอย่างนี้ ออกมาเลย โบกมือใส่กันเลย มันสกปรกขนาดไหนมันยังมาอวดดีอะไรอีก เขาไปเรียกร้อง เขาไปหาที่เกาะที่ยึด เพราะพวกนี้พวกกินตับกินปอดคน เขาก็เข้าหาจุดใหญ่ เข้าไปหาในวงรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานของคนทั้งชาติ ผิดไปไหนพวกนี้เข้าไป ไปกันหมดทั้งประเทศไทยไปได้ไม่ผิด เพราะถูกแย่งชิงนี่ พวกมหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองปล้นศาสนาเวลานี้ เราเป็นเจ้าของสมบัติเราต้องเอากันซิ เอ้าว่าไป

ผู้กำกับ น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน

หลวงตา ก่อให้เกิดอะไร ตัวหัวมันเองก่อความเสียหาย พวกนี้เสียหายอะไร ไปชะล้างต่างหาก ยึดกรรมสิทธิ์มาให้ท่านผู้เป็นเจ้าของคืนต่างหาก พวกนี้มันเป็นเปรต

ผู้กำกับ พวกเราว่าพวกเขาที่เอาพระตราไปใช้ทำให้เสียหาย มีโทษจำคุก ๗ ปี ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท

หลวงตา นี่เขาฟ้องร้องไปใช่ไหม เขาก็ฟ้องร้องเป็นธรรมเขาแล้วนี่ กฎหมายมี เอ้าว่าไปเราจะตามฟัง

ผู้กำกับ อย่างไรก็ตาม มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าที่กล่าวอ้างของกลุ่มนายทองก้อนว่าเป็นคณะสงฆ์ไทยนั้นเป็นพระคณะธรรมยุตเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

หลวงตา กลุ่มหนึ่งอะไร คณะสงฆ์ไทยๆ อย่ามาหาหลอก

ผู้กำกับ ว่าเป็นพระคณะธรรมยุตเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งพระเถระชั้นปกครองมิได้รับรู้และเคยห้ามออกมาเคลื่อนไหวแล้ว แต่ก็ยังไม่เลิกรา การกล่าวอ้างว่าเป็นคณะสงฆ์ไทยนั้นไม่ถูกต้อง เพราะคณะสงฆ์ไทยหมายถึงพระทั่วประเทศจำนวนสามแสนกว่ารูป

หลวงตา คณะสงฆ์ไทยๆ ผู้รักษาสมบัติ ไม่เรียกคณะสงฆ์เปรต คณะเปรตเหล่านี้นะ ไม่ได้เอาเข้าคณะสงฆ์ไทย พวกเปรตเป็นเปรต พวกพระสงฆ์ไทยที่รักษาสมบัตินี้เรียกคณะสงฆ์ไทย แยกออกอย่างนี้เข้าใจไหม

ผู้กำกับ เขาจะให้นับรวมทั้งหมดสามแสนกว่ารูป ที่เรียกร้องนี่เป็นคณะเล็กน้อย

หลวงตา นี่เจ้าของสมบัติกำลังออกอยู่เวลานี้ พวกนั้นให้อ้างกันมา ล้านๆ ก็มาเถอะ เหมือนธนบัตรปลอม อ้างมาเป็นล้านๆ ธนบัตรปลอมไม่มีความหมายอะไร ธนบัตรจริงเพียงใบเดียวเท่านั้นพอแล้ว อันนี้ไม่ต้องมากอะไร คณะสงฆ์ไทยที่เป็นผู้รักษาสมบัติ นี้คือคณะสงฆ์ไทย นอกนั้นเปรตทั้งนั้น ไม่รับรอง มันหาเรื่องอยู่ตลอดพวกนี้

ผู้กำกับ เขาว่าคณะสงฆ์ไทยหมายถึงพระทั่วประเทศจำนวนสามแสนกว่ารูป

หลวงตา มันเกี้ยว(วก)ไปอย่างนั้นละ เกี้ยวทางนั้นเกี้ยวทางนี้ รู้ตับมันอยู่แล้วนี่มันออกมาแบบไหนน่ะ ทำไมจะไม่รู้ พระพุทธเจ้าฉลาดขนาดไหนสอนโลก ทำไมพระสงฆ์ไทยจะไม่มีความฉลาดตามพระพุทธเจ้า ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาตลอดเวลานี่ มันเก่งแต่มันพวกเปรตนี่เหรอ หาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ เอ้ามีอะไรเราก็ไม่อยากฟังนานแหละ

ผู้กำกับ เขาบอกอีกว่า เป็นพระที่เป็นพระวัยรุ่นเสียส่วนใหญ่

หลวงตา วัยรุ่นอะไร หลวงตาบัวอายุ ๙๑ ปี วัยรุ่นเหรอ (หัวเราะเต็มศาลา) มันหลับตามาพูดอะไร หือ หลวงตาบัวอายุ ๙๑ ปีนี่หรือวัยรุ่นน่ะ มันหาเรื่องอะไร หลอกลวงประชาชนเขาทำไม พระสงฆ์เหล่านี้เป็นในนามพระสงฆ์ไทยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามนั้น ไม่ว่าวัยรุ่นวัยไหนถูกต้อง ธนบัตรจริงใบห้าเป็นใบห้าเต็มตัว สิบเป็นสิบ ร้อยเป็นร้อย  พันเป็นพันเต็มตัวๆ ไม่มีวัยนั้นวัยนี้ละน่ะ เข้าใจเหรอ มันจริงด้วยกัน ใบห้าจริงห้าเต็มห้า ใบสิบเต็มสิบ ใบร้อยเต็มร้อย ใบพันเต็มพัน เต็มมาตลอด พระสงฆ์ไทยไม่ว่าวัยไหนเป็นธนบัตรจริงทั้งนั้นแหละ เพราะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมายันเอาไว้นี่ พวกนี้มันจะใบล้านก็ตามมันเปรตทั้งนั้นแหละ เราไม่อยากว่ามันปลอม เปรตทั้งนั้นแหละว่าอย่างนั้นเลย นี่คิดดูซิหลวงตาบัวอายุ ๙๑ ปีมันยังมาว่าวัยรุ่นได้ลงคอ กูเป็นปู่ของมันมันยังไม่รู้อีก โห มาประมาทกูว่าวัยรุ่นอยู่วะ หือ

ผู้กำกับ เป็นพระวัยรุ่นเสียส่วนใหญ่ การศึกษาเรื่องธรรมวินัยและกฎหมายสงฆ์นั้นยังไม่ลึกซึ้งนัก ที่สำคัญมิได้สนองเจตนารมณ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ ซึ่งก่อตั้งคณะธรรมยุตขึ้นมา เพื่อให้พระธรรมยุตเคร่งพระธรรมวินัย

หลวงตา ใครไม่เคร่งพระธรรมวินัย เอาพระธรรมวินัยมายันอยู่เดี๋ยวนี้ พวกนี้พวกไม่มีธรรมไม่มีวินัยนั่นเอง จึงได้ออกมาชะล้างกันอยู่เวลานี้ พวกเปรตนี่น่ะ มันมีธรรมมีวินัยอะไร มีแต่เป็นบ้ากับยศกับลาภนั่นน่ะ อยากได้อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นบ้าอำนาจ อยู่ในนี้หมดนะเวลานี้ บ้าอำนาจ ตะกละตะกลามไม่มีใครเกินพวกนี้ เมื่อไรมันจะจบอ่านนี่ว่ะ

ผู้กำกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯกล่าวว่า การใช้ตราประทับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชจะถูกต้องหรือไม่ ต้องย้อนไปดูว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชโดยชอบหรือไม่

หลวงตา มันจะชอบอะไร พวกเปรต แย่งกินตำแหน่งท่าน กินโต๊ะกันแล้วมันเอาอะไรมาชอบ เด็กก็ไม่ว่าชอบแหละ อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่ว่าไม่ชอบ เด็กเขาก็ไม่เห็นด้วย จบแล้วยังเราขี้เกียจฟังแล้วนะ สกปรก เอาเท่านั้นแหละพอ พูดมาก เบื่อจริงๆ นะ มันไม่มีความจริงมาพูด ปลิ้นปล้อนอย่างนั้นปลิ้นปล้อนอย่างนี้ ฟังมันฟังไม่ได้นะ

ผู้กำกับ นายวิษณุ เขาพูดอย่างนี้ ครับ ผมจึงค่อนข้างแปลกใจที่มีพระเณรไปประท้วงที่วัดสระเกศ ทั้งที่ไม่สมควรไปประท้วง

หลวงตา สมควรอย่างยิ่ง ที่มันไม่ออกมาต้อนรับนั้น มันหมอบอยู่ในมุมเสามุมไหนนั่นแหละแปลกอย่างยิ่งพวกนี้ เข้าใจหรือ นั่นแหละพวกที่แปลก เป็นสมเด็จแท้ๆ โดดเข้าไปอยู่ในมุมเสา ให้พวกนี้ไปยืนออกันอยู่หน้านั้น ไม่ได้เรื่องเลยต้องกลับมา ขายขนาดไหน หือ พวกนี้เข้าไปตั้งหน้าที่จะไปเอาเหตุเอาผล มันหลบซ่อนเข้าไปอยู่ในมุมเสาไม่ออกมาต้อนรับเลย ใครเก่งใครดี เอ้า ฟังซิน่ะ มันมาปลิ้นปล้อนหาอะไร

ผู้กำกับ เขาว่า ดูเหมือนการเคลื่อนไหวทุกครั้ง จะพุ่งเป้าไปที่การคัดค้านสมเด็จพระพุฒาจารย์ในทุกเรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ พุทธศาสนิกชนตลอดจนพระสงฆ์ส่วนใหญ่กำลังจับตามองดูอยู่ว่า เป็นไปเพื่อปกป้องพระธรรมวินัยหรือไม่

หลวงตา นั่นซิ จับตาดูใครล่ะ ไม่ใช่จับตาดูพวกเปรตนี่น่ะ ที่เข้าไปเท่าไรคนก็เข้าไปดูพวกเปรตนี่แหละ มันจะมาจับตาดูใคร มันมาอวดดีหรือมหาโจร เข้าใจหรือ

ผู้กำกับ เขาพูดทำนองว่าให้จับตาดูพระสงฆ์วัยรุ่นนะครับ

หลวงตา วัยไหนก็วัยไหนเถอะน่ะ เข้าใจหรือ แหมน่าเบื่อเหลือเกินนะพวกนี้ พวกปลิ้นปล้อน มีเท่าไรเอ้าเข้าเลย จะว่าไง มีหมื่นมีแสนเข้าพวกเรา เขามีล้านให้เขาเข้ามาเอามาประจัญบานกันซิ ใครผิดใครถูกมันก็รู้กันเอง พวกปลิ้นปล้อน แหม ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายมาตลอด นี่เราก็พูดแล้ว เขี่ยมันลงทะเล ให้มันมาทำงานพุทธศาสนาอะไร มันมาสังหารพุทธศาสนาต่างหาก คนดีกว่านี้ไม่มีเหรอ เราได้ถามไปแล้วนะ ทางโน้นก็กำลังพิจารณากัน เราก็ฟังไปงั้นพูดอย่างสนุกปากเฉยๆ มันสกปรกไม่อยากฟังนะ

เล่นกับเปรตกับผี ไม่มีเรื่องธรรมเรื่องวินัย พวกนี้หมดโดยสิ้นเชิง พระหัวโล้นๆ กับพวกนี้เข้าพวกเดียวกัน แบบเศษมนุษย์ว่างั้นเลยเรา เอาธรรมวินัยออกยัน ภาษามนุษย์พูดออกมา อะไรเข้าภาษามนุษย์ได้ อะไรเข้าไม่ได้มันรู้กันหมดแหละ มันมาหาเล่ห์หาเหลี่ยมหาอะไร มันเป็นมหาโจรมันยังมาตั้งตัวเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของคนทั้งประเทศอยู่หรือ อยากถามว่างั้นนะ เอาเข้าไป พวกเราจะเข้าไปเท่าไรไป เป็นหมื่นเป็นแสนเข้าไปเลย เราเป็นเจ้าของสมบัติเข้าได้ไม่ผิด ไม่ผิดทั้งธรรมไม่ผิดทั้งกฎหมายบ้านเมือง ใครอยากว่าอะไรให้มันว่าไป ปากมันต่างหาก เรื่องของเราเราทำเรื่องของเรา

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com  หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก