พิธีมอบถวายเกียรติคุณบัตรพิเศษ
วันที่ 12 สิงหาคม 2547 เวลา 9:00 น.
สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

พิธีมอบถวายเกียรติคุณบัตรพิเศษ

 

         พิธีมอบถวายเกียรติคุณบัตรพิเศษแก่พระเดชพระคุณหลวงตาวันนี้ เริ่มต้นด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถัดจากนั้นได้ถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงตา และกล่าวคำสดุดี ถัดจากนั้นจะมอบถวายเกียรติคุณบัตรทองคำ ๙๙.๙๙% และน้อมถวายตาลปัตรที่ระลึกทองคำ ๕ ไมครอน และเครื่องไทยธรรมอื่นๆ

         ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)

         กราบนมัสการเจ้าพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่เคารพยิ่ง สวัสดีท่านคณะกรรมการโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน

         กระผมและคณะรู้สึกปลาบปลื้มปีติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมากราบนมัสการหลวงตา และมอบถวายเกียรติคุณบัตรพิเศษแด่หลวงตา ณ วัดป่าบ้านตาด ในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นอกจากจะเป็นวันมหาปีติของประชาชนคนไทยทั้งชาติ ที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวาระคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๖ รอบ ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังเป็นวาระวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาอีกด้วย จึงนับเป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่สำหรับชาวไทยเราทุกคนโดยทั่วหน้ากัน

กระผมใคร่ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่า การประกอบพิธีมอบถวายเกียรติคุณบัตรพิเศษแด่หลวงตาในวันนี้ สืบเนื่องจากการที่หลวงตาได้ดำเนินโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขึ้นมา รณรงค์รับบริจาคเงินทั้งในรูปของเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ และรับบริจาคทองคำเพื่อมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำเข้าคลังหลวง เพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของประเทศให้มั่นคงแน่นหนา จนกระทั่งรับบริจาคได้เงินตราต่างประเทศครบ ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และทองคำแท่งบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙% ครบ ๑๐ ตัน ซึ่งหลวงตาได้มอบให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร และจะมอบให้อีกในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้ทองคำแท่งทั้งหมดมีน้ำหนัก ๑๑ ตันเศษ

การมอบเกียรติคุณบัตรพิเศษและตาลปัตรที่ระลึกในวันนี้ จึงเป็นการแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรม ที่หลวงตามีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ คำสดุดีหลวงตาได้ประมวลไว้ในเกียรติคุณบัตรพิเศษ ซึ่งสลักไว้บนแผ่นทองคำ ๙๙.๙๙% ซึ่งผมจะขอถือโอกาสอ่านให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้

เกียรติคุณบัตรพิเศษ

เกียรติคุณบัตรพิเศษฉบับนี้ ขอถวายไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้บำเพ็ญประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ในยามที่ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดตั้งโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รวบรวมเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและทองคำ เพื่อนำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวง หรืออีกนัยหนึ่งทุนสำรองเงินตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยบารมีความวิริยะอุตสาหะและความเสียสละของหลวงตา ทำให้ประชาชนจากทุกภาคพื้น และทุกหมู่เหล่าในประเทศไทย ร่วมใจกันเสียสละทรัพย์สมบัติส่วนตัว บริจาคทั้งเงินและทองคำให้แก่โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นจำนวนรวมกันถึง ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และทองคำแท่งน้ำหนัก ๑๐ ตัน ๓๑๒.๗๘๖ กิโลกรัม และเมื่อรวมกับที่จะมอบให้อีก ๖๘๗.๕ กิโลกรัมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ นี้แล้ว จะเป็นทองคำทั้งแท่ง ๑๑ ตัน ๒๘๖ กิโลกรัม ซึ่งเป็นโครงการรับบริจาคที่มีผู้ร่วมใจเป็นจำนวนสูงที่สุดที่เคยมีมาในพื้นพิภพนี้

โครงการดังกล่าว นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยในชาติบ้านเมืองของมหาชนชาวไทยในยามที่ประเทศชาติประสบปัญหาแล้ว ยังเปิดโอกาสให้หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เข้าไปขัดขวางความพยายามที่จะนำสินทรัพย์ที่ใช้เป็นทุนสำรองเงินตราออกไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ที่มิใช่การหนุนหลังธนบัตรได้เป็นผลสำเร็จ เป็นผลให้ทุนสำรองเงินตรายังมั่นคงแข็งแรงอยู่ได้จนทุกวันนี้

เพื่อเป็นพยานที่แสดงถึงความเสียสละอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ของเจ้าพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ธนาคารแห่งประเทศไทยขอน้อมถวายตาลปัตรที่ระลึก พร้อมเกียรติคุณบัตรพิเศษฉบับนี้ไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโครงการช่วยชาติ และเป็นอนุสรณ์ของวัตรปฏิบัติที่น่าศรัทธา และควรค่าแก่การยกย่องในครั้งนี้

ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย และเดชะแห่งพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดปกปักรักษาพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ให้มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง ดำรงมั่นเป็นหลักใจของมวลศิษย์สานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดกาลนาน และขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ปราศจากภยันตรายทั้งปวง มีความสุขความเจริญและสมหวังในสิ่งอันชอบธรรมทุกประการเทอญ (สาธุ)

เสร็จพิธีหลวงตาได้กล่าวอนุโมทนาสาธุการ ยถาฯ

 

รับฟังรับชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอุดร AM 103.25 KHz

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากสวนแสงธรรม FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก