เป็นธรรมต้องแก้กฎหมาย
วันที่ 7 กันยายน 2547 เวลา 15:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมคณะพระสงฆ์และฆราวาส

ที่กลับจากการยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี ณ จ.หนองคาย

เทศน์ ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อบ่ายวันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

เป็นธรรมต้องแก้กฎหมาย

 

          (พระอ่านหนังสือที่ยื่นถึงท่านนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดหนองคาย)

                                         ที่ทำการเจ้าคณะตำบลนาคำไฮ

                                    วัดป่าบ้านกุดฉิม อ.เมือง

                                    .หนองบัวลำภู

 

                                         ๗ กันยายน พ.. ๒๕๔๗

 

เรื่อง      เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

           ในประเด็นการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราช ทุกกรณีต้อง

           เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เท่านั้น

เจริญพร  ฯพณฯพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

 

ตามที่รัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม ได้เข้ามากำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กระทำการเกินอำนาจหน้าที่หลายประการ คือ แต่งตั้งพระ ครอบงำ ชี้นำ และแทรกแซงมหาเถรสมาคม ก้าวก่าย และละเมิดสิทธิส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสังฆราช ใช่แต่เพียงเท่านั้น แม้ ฯพณฯ ได้พิจารณาให้นายวิษณุ เครืองาม พ้นไปจากการกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว นายวิษณุ เครืองาม ก็ยังเข้าก้าวก่ายและแทรกแซง จนเกิดความเสียหายร้ายแรงหนักยิ่งขึ้นอีกหลายประการ คือ เป็นผู้ผลักดันให้ออกพระราชกำหนดแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยปิดกั้นมิให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นประการอื่น, กระทำการสวนทางกับข้อปฏิบัติของสำนักพระราชวัง, ก้าวล่วงออกแถลงการณ์พระอาการประชวรสมเด็จพระสังฆราช ทั้งๆ ที่คณะแพทย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ดูแลสมเด็จพระสังฆราชและมีหน้าที่โดยตรงก็ยังไม่กระทำเช่นนั้น

เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยประการทั้งปวง นำมาซึ่งความสงบร่มเย็นกลับคืนสู่สังฆมณฑล ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยภาคอีสานตอนบน มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

          . ความขัดแย้งของสงฆ์ในสังฆมณฑล ลุกลามเป็น “สังฆราชี” คือความร้าวฉาน มีสาเหตุมาจากการกระทำของนายวิษณุ เครืองาม ซึ่งเป็นบุคคลในรัฐบาล ได้กระทำการเกินอำนาจหน้าที่ โดยเข้าแทรกแซงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราช หลายครั้งหลายหน ถือเป็นความผิดร้ายแรง ดังนั้น ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ

          .    เพื่อเป็นการป้องกันอย่างถาวร มิให้ปัญหาดังกล่าวต้องเกิดขึ้นอีกต่อไปในภายภาคหน้า จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน เฉพาะในประเด็น การปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราช ในทุกกรณี ให้เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เท่านั้น

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จักนำความสงบสุขร่มเย็นกลับคืนสู่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้โดยเร็ว

                                     

                                  ขอเจริญพร

                             ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยภาคอีสานตอนบน

 

·       พระครูวิมลบุญโสภณ เจ้าคณะตำบลนาคำไฮ วัดป่าบ้านกุดฉิม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

·       พระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร วัดป่าภูแฝก อ.วังสะพุง จ.เลย

·       พระอาจารย์วิริทธิ์พล จรณธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

·       พระอาจารย์โกศล จิตตปาโล วัดซำขามถ้ำยาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

·       พระอาจารย์นิมิต เขมปัญโญ วัดถ้ำยา อ.บ้านแพง จ.นครพนม

·       พระอาจารย์ชวลิต ธัมมธโร วัดป่าบุญนภานุสรณ์ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย

          จบครับ

         

          หลวงตา          แล้วนี่เสนอแล้วเหรอ

          พระ              ไปยื่นที่ศาลากลางจังหวัด ท่านนายกฯให้เลขามารับแทน

          หลวงตา          นี่มาจากหลายจังหวัดเหรอที่มานี่

          พระ               ประมาณ ๑๐ จังหวัด ทั้งพระทั้งฆราวาส

          หลวงตา           นี่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นกำลังของชาติได้แสดง

ความพร้อมเพรียงสามัคคีจากความรักชาติของตน ได้แสดงเรื่อยมา ๆ เฉพาะวันนี้ก็ได้ยื่นหนังสือที่อ่านจบเมื่อสักครูนี้ เข้าสู่คณะรัฐมนตรี ก็เป็นความชอบธรรมแล้ว เท่าที่ฟังที่อ่านนี้ไม่มีอะไรขัดแย้ง เป็นความถูกต้องดีงามโดยลำดับ ซึ่งควรจะแก้ไขดัดแปลงให้เป็นไปตามความเห็นของคณะสงฆ์ไทยเรานี้ โดยถ่ายเดียวเท่านั้น นอกนั้นขัดแย้ง ขัดแย้งมาตลอด เรื่องเหล่านี้ถ้าพูดตามหลักความจริง นี่เราเอาธรรมออกพูดนะ เราไม่ได้เอาแบบเราเป็นนักกฎหมาย เราเป็นนักปกครอง เราเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงครอบคนทั้งแผ่นดินไทยมาใช้ เราเอาหลักธรรมหลักวินัยคือความถูกต้องดีงามนำมาใช้

          เท่าที่ผ่านมาเหล่านี้มีแต่เรื่องกาฝาก ๆ ไม่มีความจริงเลย เริ่มต้นตั้งแต่มหาคณิสสงคณิสสรมา ก่อเรื่องก่อราวมาเรื่อยพวกนี้ ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่พวกนี้ก่อเรื่องก่อราว เหมือนกับว่าจองล้างจองผลาญกันมาตลอด ตั้งขึ้นมาอะไร ๆ ก็มีแต่เรื่องกาฝากมหาภัย กาฝากมหาภัยต่อชาติ ต่อศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรดาพระสงฆ์ไทย พร้อมทั้งประชาชนจึงได้ชะล้างกัน ๆ เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ก็มาอยู่ในจุดที่จะแย่งตำแหน่ง จะเหยียบหัวสมเด็จพระสังฆราช เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเหยียบหัวประชาชนกันทั้งประเทศให้จมลงดิน ตัวเองจะเป็นสังฆราชสังฆแรดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นแทน

          นี่กำลังเรืองอำนาจ ออกในแง่นั้นแง่นี้มีตั้งแต่เรื่องจอมปลอม มีแต่เรื่องกาฝากมหาภัยที่จะยกตนเป็นมหาอำนาจเหยียบย่ำทำลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทั้งนั้นแหละ นี้เราพูดเป็นอรรถเป็นธรรม เราไม่เอนไม่เอียง เหล่านี้ไม่มีความจริงทั้งนั้น จอมปลอม ตั้งขึ้นมาอย่างน้อยก่อความวุ่นวาย ๆ ต่อจากนั้นก็จะเหยียบย่ำทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ล่มจมลงไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

          ก้าวมาเป็นก้าว ๆ ก้าวนี้เป็นก้าวที่หนักอยู่มากทีเดียวที่พวกนี้หาเรื่องขึ้นมา ไม่มีความจริงอะไร เอาความจริงมาตั้งกันซิ ไม่มีความจริงอะไร ความจริงคืออะไร นี่จะต้องการทราบอย่างนี้นะ ที่แสดงมาเหล่านี้เป็นความจอมปลอม เป็นกาฝากมหาภัยตลอดมา แล้วทีนี้ความจริงเป็นอะไร เอาตรงนี้เลยนะ เรื่องสมเด็จพระสังฆราชนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเป็นผู้สถาปนาหรือตั้งเอง แล้วกิจการงานใด ๆ ไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องได้ มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯกับสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้นทรงปฏิบัติหน้าที่ต่อกันโดยเฉพาะ ไม่เคยมีใครเข้ามาแย่งมาชิงมาเหยียบอำนาจบาตรหลวงป่า ๆ เถื่อน ๆ ดังที่เป็นมาอยู่เวลานี้เลย

          ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กาลไหน ๆ มาสมเด็จพระสังฆราชก็มีกี่พระองค์ ก็ตั้งกันมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเทศไทยทั้งชาติตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มา พระสงฆ์ทั่วประเทศมีความเคารพนับถือ อนุโมทนาสาธุการกราบไหว้บูชาตลอดมา ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเลยตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ ทีนี้กาฝากมหาภัยนี้ขึ้น ยกตนขึ้นมาก็อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากเหยียบย่ำทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นี้แหละ เป็นตัวสำคัญ ยกอะไรขึ้นมา จะเป็นมูตรเป็นคูถเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะขึ้นมา ทำตัวประจบประแจงเลียแข้งเลียขา แบบคำพูดอ่อนหวานนิ่มนวลที่สุด จะให้ทำหน้าที่ปฏิบัติอุปัฏฐากสมเด็จพระสังฆราช ความจริงมันจะแผ่อำนาจจากความเป็นสมเด็จพระสังฆราชแทนพระสังฆราชนั้นเอง นี่ละตัวสำคัญมาก นี่ตัวจอมปลอม ท่านทั้งหลายให้ทราบเสีย

          เราเอาธรรมออกแสดงเลยเทียว ออกแสดงจากหัวใจของเราเลย เราไม่เคยสะทกสะท้าน เหล่านี้เหล่าจอมปลอมที่กำลังจะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่เวลานี้ กำลังขึ้น ปีนขึ้นแง่นั้นปัดลง ปีนขึ้นแง่นี้ปัดลง ปีนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา หาแง่นั้นแง่นี้ ตั้งกฎหมาย กฎหมอย กฎหมา กฎหมัด เข้ามาเรื่อยทีเดียว มีหลายกฎนะพวกนี้นะ ตั้งขึ้นมาปัดลงๆ  เวลานี้กำลังอยู่ในนี้ ข้อเด็ดขาดแห่งพระไทยและชาติไทยของเรานี้ก็คือว่าเหล่านี้เป็นของจอมปลอมจะรับไว้ไม่ได้เลย เคยปัดกันมาแล้วตลอด แต่มันดื้อมันด้าน มันซนที่สุดนะ ดื้อด้านที่สุดพวกนี้ ไม่มีเหตุมีผล ถือว่าเรานี่เป็นนักปกครอง เป็นเจ้าอำนาจ อำนาจมันเป็นอำนาจป่าเถื่อนใครจะเคารพ ไม่มีใครเคารพ หมาก็ไม่เคารพ

          เพราะฉะนั้นคนไทยทั้งชาติ พระสงฆ์ทั่วประเทศไม่ใช่หมาจึงเคารพไมได้ และยอมรับไม่ได้เลย นี่เป็นภาษาของธรรมพูดตรง ๆ เพราะมันจอมปลอม แล้วเข้ามาทำลาย เป็นกาฝากมหาภัยต่อชาติ ต่อศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์ คนไทยทั้งชาติพร้อมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์จึงรับไม่ได้ตลอดไปเลย อย่าว่าแต่เดี๋ยวนี้ รับไม่ได้ตลอดไปถ้าเป็นอย่างนี้ นี้คือกาฝาก ไม่มีมูลความจริง มูลความจริงก็คือสมเด็จพระสังฆราชนี้ได้รับสถาปนามาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่องค์ไหน ๆ มาจนกระทั่งบัดนี้ ประชาชน-พระเณรเคารพนับถือกราบไหว้บูชาตลอดมา เป็นความสงบร่มเย็น นี่คือความจริง ไม่ใช่กาฝาก ไม่ใช่ความจอมปลอม นี่คือความจริง เอาออกยันกันกับความจอมปลอม

          เวลานี้กำลังว้าวุ่นขุ่นมัว เหม็นคลุ้งไปทั่วประเทศ นี่คือความจอมปลอม ความจริงได้ปฏิบัติกันมาแล้วสงบร่มเย็น นี่มันจะเหยียบความจริงนี้ลงไปแล้วจะเอาความจอมปลอมขึ้นมาเหยียบหัวประชาชนอีก ประชาชนทั่วประเทศไทย ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์จึงยอมรับไม่ได้ เรียกว่ารับไม่ได้เลย คอขาด ขาดไปทั้งประเทศ จะให้รับความจอมปลอมนี้เข้ามาครองชาติไทยของเรานี้ ให้เรายอมเป็นหมาทั้งพระทั้งโยมนี้เป็นไปไมได้ คนก็เป็นคน พระก็เป็นพระตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ จะให้เป็นหมาได้ยังไง เป็นไม่ได้ เหล่านี้เป็นของจอมปลอม

          ท่านทั้งหลายทราบเสีย ที่ตั้งขึ้นมาเหล่านี้เป็นของจอมปลอม ไม่ใช่ของจริง ของจริงก็คือขนบประเพณีอันดีงามที่ตั้งมาแล้ว ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราช นี่ขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทยเรามา ทั้งประชาชนทั้งประเทศ ทั้งพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยกราบไหว้บูชาสนิทตาสนิทใจตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ เวลานี้กำลัง..ที่ว่าเป็นสังฆราชีความร้าวรานก็คือพวกกาฝากมหาภัย ไม่มีคุณแม้นิดหนึ่งเลยที่ติดอยู่กับกาฝาก มีแต่มหาภัยทั้งนั้น ๆ กำลังลุกลามเข้ามาจะเผาทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ล่มจมลงไป

          จึงประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความเป็นธรรมของเรา หลวงตาบัวไม่เอนไม่เอียง ไม่มีคำว่าอคติ ไม่มี พูดตามหลักความจริง หลักประเพณียอมรับ ทีนี้ตามหลักธรรมวินัยท่านก็ทรงเห็นดีด้วย ไม่มีขัดข้อง เรื่องราวก็สงบมา พระสงฆ์เห็นด้วย พระสงฆ์ยอมรับ เป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเท่านั้นที่ทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราช และหน้าที่การงานอะไรที่เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเท่านั้น คนอื่นไม่เคยปรากฏว่ามาแย่งมาชิง มากลืนมากินที่ไหนไม่เคยมี มีก็มีในคราวนี้ละกำลังปีนขึ้นมาจะกินจะกลืน ท่านทั้งหลายให้ดูเอานะ นี่ละของปลอมดูเอา

          เอาอำนาจบาตรหลวงแล้วเอารัฐบาลมาอ้าง ๆ มีตัวสกปรกสองสามตัวเท่านั้นละอยู่ในวงรัฐบาล แล้วทำรัฐบาลให้เปื้อนไปหมด คนไม่เคารพนับถือรัฐบาลแล้วนะเวลานี้ ก็เพราะตัวสกปรกนี่ละเข้าไปแอบอ้างว่ารัฐบาล อะไรก็รัฐบาล เข้ามาเหยียบประชาชนพระสงฆ์ทั่วประเทศด้วยอำนาจบาตรหลวงของตัว โดยความถือว่าตัวเป็นเจ้าอำนาจปกครองอยู่ในวงรัฐบาล นี้ชาติไทยก็เป็นคนนี่นะ พระไทยก็เป็นคน ชาติไทยเป็นคน ไม่ใช่หมา ใครทำไมจะไม่รู้ นี่ละมันสกปรกอยู่ในนี้ แฝงอยู่ในนั้น

          นี่ก็เคยได้ขับกันออกแล้ว ให้ออกจากวงงานพุทธศาสนา ออกไปแล้วมันเสือกเข้ามาอีกนะ เสือกเข้ามายุ่งอยู่ในนี้ เสือกเข้ามายุ่งอยู่ตลอดเวลา ดื้อที่สุด ไอ้นี่คนหัวดำ ๆ อยู่ในวงรัฐบาลสองสามตัว ตัวนี้สกปรกมากและเป็นพิษร้ายแรงมากทีเดียว แล้วรัฐบาล ๆ อะไรก็มีแต่รัฐบาล ตัวมันเองนั่นละตัวรัฐแบ้น ตัวทำลายที่สุดคือตัวของมันเอง ให้พี่น้องทั้งหลายจับตาดูเอานะ มันจะใหญ่โตขนาดไหนก็ใหญ่โต รัฐบาลก็ประชาชนทั้งชาติเป็นผู้ตั้งขึ้นมา จะใหญ่โตไปไหนวะ ใหญ่โตไปจากหลักความจริงจะใหญ่ไปไม่ได้นะ มันจะใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่ รัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของประชาชน อยู่ในระบอบ อยู่ในกฎหมายบ้านเมืองของประชาชนที่ประชาชนยอมรับเท่านั้น ถ้าประชาชนไม่ยอมรับแล้วจะเป็นไหนมาก็มา มันจะได้เห็นได้รู้กันทีเดียวละ

          เวลานี้กำลังแหวกแนวมาท่านั้นท่านี้อยากเป็นใหญ่เป็นโต เบื้องต้นนะ ท่านทั้งหลายให้ฟังเอาเสียนะ เบื้องต้นจะยกกองขี้กองหนึ่งขึ้นมาให้เป็นสังฆราช เมื่อได้เป็นสังฆราชแล้ว กองขี้กองนี้ตัวอำนาจเหม็นคลุ้งทั่วประเทศเขตแดนเลยนะ พระสงฆ์-ประชาชนนี้จมูกขาดไปเลย ดมไม่ได้ มันเหม็นเอามากทีเดียว นี่ละตัวอำนาจป่าเถื่อนใหญ่ พอตั้งขึ้นมานี้แล้วจะแผลงฤทธิ์แผลงอำนาจขึ้นมา เป็นใหญ่เป็นโต บังคับบัญชาพระเจ้าพระสงฆ์ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่คณะเล็กคณะน้อยขึ้นไปถึงเจ้าคณะใหญ่สูงสุดให้อยู่ในอำนาจของมันหมด แล้วมันก็โกยดินเหนียวโยนใส่หัวพระองค์นั้น โยนใส่หัวพระองค์นี้ ดินเหนียวติดตัว ตั้งให้เป็นสมุห์บ้าง ใบฎีกาบ้าง พระครูพระคันบ้าง เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณบ้าง ให้เป็นสมเด็จบ้าง ให้เป็นความชอบ เป็นความดีความชอบ นี้คือดินเหนียวโยนใส่หัวพระ พระที่เป็นบ้าลาภบ้ายศ บ้าสรรเสริญเยินยอไปทางโลกทางสาร ไม่สนใจกับธรรมก็งับเอา ๆ ๆ เลย

          พองับเอาแล้วเบ็ดมันอยู่ในดินเหนียวนั้นนะ เรียกว่าเหยื่อล่อปลา ถ้ามีแต่เบ็ดปลาไม่กิน ต้องมีเหยื่อล่ออยู่ปลายเบ็ด พอปลางับเข้าไปเท่านั้น ตวัดทีเดียวเลือดสาดเต็มปาก ๆ นี้ละให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ลูกหลานทั้งหลายจำเอาไว้ เวลานี้เหยื่อล่อปลานี้กำลังเกลื่อนไปหมด ล่อปลาเพื่อจะให้ปลาตัวโง่ คือพระสงฆ์ของเราที่เห็นแก่ลาภแก่ยศสรรเสริญเยินยอ ไม่ได้สนใจกับอรรถกับธรรมเลยไปงับ ๆ แล้วก็เลือดสาด ทีนี้มันลากทีเดียวเท่านี้เลือดสาด มันจะสั่งการสั่งงานอะไรได้หมด เมื่อมันมอบรางวัลอันนี้ รางวัลคือเบ็ดเกาะปาก ดินเหนียวติดหัวเป็นเหยื่อล่อเท่านั้นแล้ว สั่งองค์นี้สั่งเจ้าคณะนี้คณะนั้นจนกระทั่งถึงเจ้าคณะสูงสุดให้ทำตามอำนาจป่าเถื่อนของมัน ให้สั่งให้ทำงานอันนั้น งานอันนี้ในวงพุทธศาสนานะ สั่งให้ทำอันนั้น ให้ทำอันนี้

          คำว่าสั่งให้ทำนั้นทำนี้มันจะไม่ทำลายทีเดียวนะ มันจะแยกตัดกิ่งนั้น ตัดกิ่งนี้ ก้านนั้นก้านนี้ของพระพุทธศาสนาลงไป ตัดทอนลงไป ๆ ทีนี้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ ก็ดินเหนียวติดหัว แล้วมีความดีความชอบต้องทำตามท่าน แน่ะ ท่านเป็นใหญ่เป็นโต นี่ละอันหนึ่ง จากนี้แล้วบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะใหญ่ ๆ ตั้งแต่สมเด็จลงมาละนะที่เบ็ดเกาะปาก ๆ มันจะสั่งเสียให้ไปเสี้ยมสอนประชาชน บังคับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ทำอย่างนั้น ๆ ๆ ทีนี้พระกับประชาชนชาวบ้านอยู่ที่ไหนสร้างบ้านสร้างเรือนที่ไหนก็ต้องมีวัดมีวา พระนั้นแหละที่จะไปสั่งสอนประชาชน แทนมือของมันนะ แล้วไปสั่งสอน สั่งสอนอย่างนั้นละ สั่งสอนที่จะตัดคอตัดหัวชาติไทยทั้งชาติ ศาสนาทั้งศาสนา ให้แหลกให้เหลวไปโดยลำดับ ทีแรกตัดนั้นก่อนตัดข้อตัดแขน แล้วตัดขาเข้าไป แล้วตัดคอเข้าไป มันจะให้ตัดเข้าไปเป็นลำดับนะ มันไม่ได้ตัดทีเดียวนะ

          ให้พากันเข้าใจ นี่พูดอย่างจริงจังทีเดียว หลวงตาพูดอย่างอาจหาญ พิจารณาเต็มหัวใจแล้วค่อยพูด เราจึงไม่เคยสะทกสะท้านเลย จึงฝากธรรมะเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงล้วน ๆ ให้ท่านทั้งหลาย พระลูกพระหลานทั่วประเทศไทยได้ฟังกัน ว่าเวลานี้กาฝากมหาภัยกำลังขึ้นแบบนี้ ขึ้นอุบายวิธีการอย่างนี้ จะพยายามตั้งความใหญ่ความโตนี้ขึ้น แล้วพูดอ่อนหวานก็ว่าแทนสมเด็จสังฆราช อุปัฏฐากสมเด็จสังฆราช มีความนิ่มนวลอ่อนหวาน ความจริงคือเหยียบหัวสมเด็จพระสังฆราช เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เหยียบหัวประชาชนและพระเณรทั่วประเทศไทยให้จมลงในทะเลหลวงไปหมด มันจะเป็นผู้ขึ้นครองขี้รดไปหมด นี่เป็นความจริง ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้

          ถ้าปฏิบัติตามมันด้วยเห็นแก่ลาภแก่ยศ เห็นแก่ดินเหนียวติดหัวจะเป็นอย่างนี้แน่นอน พากันจำเอานะ เวลานี้อุบายวิธีการนี้กำลังขึ้น ใครไปทำความชั่วช้าลามกที่ไหน เช่นอย่างวันที่ ๙ กรกฎาคม ที่พุทธมณฑลนั้น จนกระทั่งฆ่ากันตีกันแหลกเหลวไปหมดนั้น เราไม่ได้ไปเห็น แต่ภาพเขามาแสดงไว้ในหน้าวัด เป็นยังไงพระหัวโล้น ๆ ออกตัวเป็นมหาโจร มหาภัย มหามารต่อศาสนา ต่อหน้าต่อตาคนทั้งชาติ พระที่ท่านทรงศีลทรงธรรมจนดูไม่ได้

          เป็นยังไงพวกนี้ไปทำสิ่งเลวร้ายทั้งหลายต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาแล้ว กลับไปแล้วจะผลิตความดีความชอบให้กัน คนนี้ไปทำความดีความชอบอย่างนั้นจะเลื่อนยศสมณศักดิ์ให้อย่างนั้น ๆ นี่ฟังซิน่ะ นี่ละเลื่อนยศให้อย่างนี้ เป็นยังไงฟังซิท่านทั้งหลาย พระในประเทศไทยเราก็ไม่เคยมีพระเป็นหัวหน้าฆ่าคน พระเป็นหัวหน้าออกทัพรบประชาชน รบไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยมี พระไม่เคยมี นี่พวกนี้ไปออกแนวรบ เลวที่สุดแล้ว นี่อยากจะได้ความดีความชอบ ตั้งเป็นยศนั้นยศนี้ขึ้นมาจากอำนาจใหญ่ ๆ ป่า ๆ เถื่อน ๆ ที่กำลังจะเหยียบหัวสมเด็จสังฆราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อยู่เวลานี้แล จะเป็นใครไป ท่านทั้งหลายจำให้ดีนะ

          นี่หลวงตาบัวตายจะไม่มีใครพูดอย่างนี้ เราพูดเพื่อชาติ เพื่อศาสนา เพื่อพระมหากษัตริย์ หลวงตาบัวเรียนจบแล้วเรื่องเกิดเรื่องตายมีน้ำหนักเท่ากัน เราไม่เคยหวั่นเคยไหวกับความเกิด ความเป็น ความตาย จะไปเมื่อไรไปได้ เท่าที่เป็นห่วงเป็นใยก็คือห่วงใยประชาชน โลกทั่ว ๆ ไปเท่านั้น สำหรับเราเองเราไม่มีอะไร วันนี้จึงชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันนะ พวกนี้เลวร้ายที่สุดเลย ทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้มันกำลังกุมอำนาจอยู่ในวงรัฐบาล ตัวสำคัญมันกุมอำนาจอยู่ในนั้น เอาอะไรขึ้นมาเหมือนหนึ่งว่ามันจับเผาไฟ ๆ ประชาชนไม่มีความหมาย เอ้าจะไม่มีความหมายไปถึงไหนละ ประชาชนคนไทยทั้งชาตินี้น่ะ ให้มันรู้กันน่ะ

          รัฐบาลนี้ประชาชนเป็นคนตั้งขึ้นมา ไม่มีประชาชนเป็นรัฐบาลขึ้นมาไม่ได้ มันจะเหนือประชาชนไปไหน แล้วกฎเหล่านี้มันเหนือประชาชนไปไหน มันอยู่กับประชาชน ประชาชนเป็นผู้รับรอง เป็นผู้ปฏิบัติตาม ที่ไม่ถูกต้องดีงามจะมาเหยียบหัวประชาชนนั้นอย่ามาเหยียบนะ ว่างั้น ประชาชนไม่ใช่หมา ให้พูดอย่างนี้ให้มันชัดเจนลงไปซิ เราเป็นลูกชาวไทย พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เราเคยอ่อนเมื่อไร อยู่ด้วยกันมาด้วยความผาสุกเย็นใจ ไม่มีเรื่องมีราว นี่เรื่องราวมันมาตลบตะแลงร้อยสันพันคมที่จะมาเหยียบย่ำทำลาย  เราโง่นักหรือถึงจะยอมให้มันเหยียบ เอาพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะ

          เรื่องที่เกิดมาทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความจริง เราขอสรุปความเลย มีแต่ความจอมปลอม มีแต่กาฝาก ๆ ๆ มหาภัย ๆ เกาะเข้าไปตรงไหนเกิดเรื่องเกิดราว เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่นั่น ๆ ๆ จนมาถึงจุดใหญ่ กาฝากใหญ่เป็นกาฝากมหาภัย กำลังจะถล่มชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ลงด้วยจุดใหญ่ของกาฝากมหาภัยนี้แล จำให้ดีทุกคน วันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอย่างชัดเจนทีเดียว เราไม่สะทกสะท้านว่าพูดนี้จะผิดไป เราได้ถอดออกมาจากหัวใจจริง ๆ เพราะเป็นห่วงพี่น้องชาวไทย แผนการมันกำลังดำเนินมาอย่างนี้ เวลานี้กำลังดำเนินอย่างนี้ ไม่มีใครกล้าพูดออกมา นี้พูดออกมาด้วยความพิจารณาเต็มหัวใจแล้ว ไม่มีผิด บอกอย่างนี้เลยทีเดียว จะเป็นอย่างนี้แน่นอน

          เพราะฉะนั้นกาฝากเหล่านี้จึงต้องปัดออกให้หมด ถ้าอยากให้ชาติเป็นชาติ  ศาสนาเป็นศาสนา พระมหากษัตริย์ยังทรงองค์อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ชาติไทยของเราจะเป็นชาติไทยที่สง่างาม แล้วให้พากันกำจัดปัดอันนี้ออกให้หมด อย่าอ่อนข้อกับมันเลย เพราะเหล่านี้เป็นภัย เป็นมหาภัย พากันเข้าใจถ้วนหน้ากันนะ วันนี้พูดในจุดนี้ให้พากันเข้าใจ เรื่องเหล่านี้ที่มันก่อตัวขึ้นมานี้ไม่มีมูลความจริง เราเอาธรรมออกจับ ๆ  หมด ไม่มี มีแต่เรื่องปั้นขึ้นก่อขึ้น ๆ แล้วก็ไปเผาของจริง ๆ ให้แหลกให้เหลว ให้บอบช้ำไปตาม ๆ กัน ตลอดมาอย่างนี้

          นี่กำลังเผาชาติ เผาศาสนา เผาพระมหากษัตริย์ เผาสมเด็จพระสังฆราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯของเราด้วยอุบายวิธีการกาฝากมหาภัยนี้แหละ ไม่เป็นของจริง เป็นกาฝากเผาไปตลอดเวลา ตั้งแง่นั้นแล้วตั้งแง่นี้ขึ้นมา ร้อยสันพันคมก็คือพวกสกปรกอยู่ในรัฐบาลนั่นแหละ ตัวนี้ตัวสำคัญมากทีเดียว ตัวสกปรกมากที่สุด คนรู้ทั่วประเทศไทยตัวนี้ ตัวมันเองมันไม่รู้มัน มันหลงยศ หลงลาภ  หลงอำนาจบาตรหลวงของมันจนเกินเนื้อเกินตัวไอ้นี่ เราไม่หลง อย่าลืมมันนะ ให้รู้ตัวของมัน

          ท่านทั้งหลายได้มาวัดนี้ หลวงตาขออนุโมทนาและขอบคุณกับบรรดาท่านทั้งหลายทั้งพระทั้งประชาชนจำนวนมากมาย ที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีต่อชาติของเรา และเพื่อความแน่นหนามั่นคงต่อชาติของเรา แล้วทำกันด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี มานี้ก็ได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนเป็นวาระสุดท้ายจากหลวงตา หลวงตาได้ฝากธรรมะที่ถอดออกมาจากหัวใจให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ อย่าให้เคลื่อนคลาดจากนี้นะ เคลื่อนคลาดจากนี้จม ชาติไทยเราจม ศาสนาจม พระมหากษัตริย์จม ถ้าเคลื่อนคลาดจากที่สอนเหล่านี้ นี่แผนการมันมาแบบนี้ เข้าใจแล้วยัง กำลังก้าวเข้ามา ๆ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้เสียก่อนละนะ

          อ.รัตนา        ขอโอกาสเจ้าค่ะ ลูกเป็นตัวแทนของฝ่ายฆราวาส เอาจดหมายไปให้นายกฯเมื่อกี้ เลขามารับไปก่อน คุณยงยุทธมารับ ลูกบอกว่าต้องการให้ถึงมือท่านนายกฯ เขาก็บอกว่าถึงมือนายกฯแน่ถ้าผมรับไป ต่อหน้าพวกญาติพี่น้องทั้งหลายนะคะ เขาก็บอกว่าท่านนายกฯเคารพหลวงตามาก ฝากไปด้วย

          หลวงตา       จะไม่เคารพยังไง เราก็รักนายกฯมาก จะไม่เคารพกันยังไง คนหนึ่งรักมาก คนหนึ่งไม่เคารพมันก็จืดชืดละซ เข้าใจเหรอ

          นี่ละพูดให้ถึงพริกถึงขิงนะ ชาติไทยของเราถึงกาลที่จะถึงพริกถึงขิงถึงจริง ๆ ถึงขนาดรัฐบาลว่างั้นเถอะน่ะ รัฐบาลเป็นรัฐบาลของประชาชน เข้าใจไม่ใช่เหรอ นี่ฝากไว้แล้วให้พิจารณาทุกคน รัฐบาลก็มีภาระหนักมาก เช่นอย่างนายกรัฐมนตรีนี่ แหม จนจะไม่มีลมหายใจเป็นของตัวนะ เราก็เห็นใจ สิ่งใดที่ท่านทำอะไร ๆ ไม่ได้ เราเข้าใจ ๆ  ไม่ใช่เราไม่เข้าใจ สิ่งใดที่ท่านทำไม่ได้เราก็เห็นใจ เราก็ไม่เข้าไปแตะ ไม่เข้าไปยุ่ง แต่สิ่งใดที่ทำความกระทบกระเทือนแก่ประชาชนทั้งประเทศ เหล่านี้ใครเป็นคนทำขึ้นมาเราจะแก้คนนั้น ตอบคนนั้น แก้คนนั้น นายกฯท่านไม่มาทำเราก็ไม่ว่านายกฯ ใครทำอยู่ในวงนั้นเราจะว่าคนนั้น เข้าใจเหรอ ก็มีเท่านั้นแหละ

          (พระกราบเรียนหลวงตาว่า มีผู้รายงานเท็จเข้ามาถึงลูกศิษย์ในวัด ว่าพระในวัดไปด่าท่านนายกฯและคณะที่มาประชุมกันที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งพระท่านอยู่ในวัด ไม่ได้ออกไป เป็นการรายงานเท็จ)    

          มันขึ้นทุกซอกทุกมุม ท่านทั้งหลายให้จำเอานะ ดังที่พูดเมื่อเช้านี้ ความพยายามของคนทั้งชาติ รักชาติ รักศาสนา พระมหากษัตริย์ อุตส่าห์พยายามทำตามหัวหน้า หัวหน้าก็เราเป็นผู้ทรงอรรถทรงธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้มาช่วยพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้นำ แล้วท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามบริจาค ถอดออกจากตับปอดของตัวเอง ในบรรดาสมบัติทั้งหลายใครก็รักใครก็สงวน ถอดออกจากตับจากปอดที่รักสงวนเข้าสู่ส่วนรวม มีทองคำเป็นต้นเข้าสู่คลังหลวง มาเรื่อยจนกระทั่งถึงว่าทองคำเราได้ถึง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง สมบูรณ์แบบเต็มที่แล้ว เข้าแล้ว แล้วดอลลาร์ก็ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ นี่ก็เข้าเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติแสดงออก

          แต่พวกนี้มันไม่มีอะไรนะ ตั้งแต่ต้นมันจองล้างจองผลาญมาตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลมา มันไปเที่ยวกีดเที่ยวขวาง เที่ยวผลักเที่ยวดันทุกแห่ง แม้ที่สุดเราไปเทศน์ที่ไหนมันจะประกาศออกอย่างลับ ๆ ว่าไม่ให้ไปฟังเทศน์หลวงตาบัวเทศน์ช่วยชาติบ้านเมือง ไม่ให้ฟัง เที่ยวกีดเที่ยวกันตลอดมาพวกนี้ นอกจากมันไม่ให้ทองคำแม้บาทหนึ่ง  ดอลลาร์แม้ดอลล์หนึ่ง เงินไทยแม้บาทเดียวแล้ว มันยังทำการกีดขวางเรื่อยมาขณะนี้ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่าพระจะไปด่านายกรัฐมนตรี คือพวกนี้เอง เข้าใจไหม ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ มาถึงสุดท้ายก็คือพวกนี้เอง ตลบตะแลงที่สุด เข้าใจแล้วนะ

          เอาให้ดีนะ มั่นคง หลวงตานี้ช่วยชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างแล้ว เอาให้จริงจังทุกคน ชาติไทยเป็นของเราทุกคน อย่าหัวหดในกระดองเป็นอันขาดนะ ถ้าไม่อยากให้ชาติจม มีเท่านั้นละ แล้วมีอะไรอีกละ

      ที่หลวงตาพูดถึงเรื่องที่ว่า มันวางอำนาจป่าเถื่อนของมันอย่างใหญ่หลวงไว้ตั้งแต่พระ บังคับพระไปเรื่อย ๆ ให้ไปบังคับประชาชนทำตามมัน เข้าใจไหม ทำตามก็คือทำลายศาสนาด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามอุบายวิธีการของมันนั้นแหละ ทีนี้เมื่อมันทำลายศาสนาได้แล้วชาติไม่มีความหมาย มันจะคืบเข้าไปหาชาติ เพราะศาสนามีอำนาจมากนะในเมืองไทยของเรา เมื่อศาสนามีอำนาจน้อยแล้ว ได้ศาสนาแล้วมันจะกลืนชาติและพระมหากษัตริย์ จำให้ดี

          อ.รัตนา        เท่าที่คุยกับเลขานายกฯ แกพูดออกมาว่า แสดงว่ามีกฎหมายที่ออกเมื่อปี ๒๕๓๕ สมัยท่านอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกฯ บอกไว้ว่า ให้เอาผู้ที่มีสมณศักดิ์สูงสุดขึ้นมาเป็นตำแหน่งแทน แต่นี้มันแทนไม่ได้ ผิดกฎหมายตรงที่ว่าพระสังฆราชยังอยู่

          หลวงตา        กฎหมายต้องลบ แล้วเป็นยังไงทีนี้

          อ.รัตนา        เลขานายกฯพูดมาคำหนึ่ง ว่ามันทำยากตรงที่ว่าผิดกฎหมาย

          หลวงตา        ผิดกฎหมายต้องแก้กฎหมาย กฎหมายก็เป็นคนตั้งขึ้น นั่นก็นายกฯตั้งขึ้นใช่ไหม นี่นายกฯพิจารณาโดยคนทั้งชาติ แก้กันได้ ทำไมแก้ไม่ได้ มันขัดต่ออันนี้มากมายก่ายกอง ถ้าเอากฎหมายนี้ไว้ก็แสดงว่าแหลกอันนี้ ยอมให้เขาเหยียบไปหมดใช่ไหม ต้องลบ ต้องเอาอย่างนั้น กฎหมายก็คนตั้งขึ้นมา การแก้ไขกฎหมายเพื่อเหตุเพื่อผลอันดีงามก็คนเป็นคนแก้ ทำไมจะแก้ไม่ได้วะ มีเหตุมีผลอยู่แล้วแก้ได้ อันนี้มันขัดต่อนี้มากมายขนาดไหน มันไม่ได้เป็นประโยชน์นี่นะ แล้วกฎหมายนี่ก็ตั้งขึ้นมาทีหลัง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงตั้งกันมา พึ่งมาตั้งทีหลังนี่ แก้ไป มันขัด ประชาชนไม่เห็นด้วย นายกฯก็เป็นนายกฯของประชาชนเป็นผู้ตั้งขึ้นมา จะใหญ่ยิ่งกว่าประชาชนไปไหนวะ เอาละเท่านั้นแล้วมีอะไร (ไม่มีแล้วค่ะ) ไม่มีก็เลิกกัน

        มีเท่านั้นต้องแก้ เราพูดตรง ๆ เป็นธรรมต้องแก้ อันนี้เป็นข้าศึกต่อส่วนใหญ่ที่ได้รับความสงบร่มเย็นมานมนาน อันนี้จะมาทำลาย แก้ออกไม่ให้มาทำลาย เท่านั้นเอง นี่ละภาษาธรรมฟังหรือยัง เป็นยังไงภาษาธรรม จะไม่มีอะไรเลยถ้าลงธรรมได้ออกแล้วพุ่ง ๆ ๆ ไปเลย ไม่เคยว่านั้นสูงนี้ต่ำไม่มี ธรรมเหนือหมด ออกผาง ๆ ๆ เลย เป็นอย่างนี้เรื่อยมา ควรจะค้านอย่างไหนเราออกได้เต็มเหนี่ยวเลย

         

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 

           

         

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก