เล่ห์เหลี่ยมของธรรม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 เวลา 7:55 น. ความยาว 28.2 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

เล่ห์เหลี่ยมของธรรม

 

ก่อนจังหัน

พระมาก เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มากก็สง่างามมากนะ พระมากด้วยความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไม่เฟ้อ เป็นเครื่องประดับชาติ ศาสนาของเราให้สดสวยงดงาม เสริมพระมหากษัตริย์ของเราให้สวยงามทั้งสามพระองค์ ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติดีของพระ อุชุปฏิปันโน สุปฏิปันโน ญายฯ สามีจิ นี้ละที่ว่า สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา คือนี้เอง ให้พากันตั้งใจปฏิบัติให้เป็นสรณะของตัวเองก่อนเรียบร้อยแล้วจะกระจายไปเป็นสรณะของโลกทั่วๆ ไปได้โดยไม่ต้องสงสัย ถ้าทำตัวให้เป็นสรณะของตัวไม่ได้เหลวแหลกแหวกแนวใช้ไม่ได้นะ

พระพุทธเจ้าเป็นสรณะของพระองค์ก่อน ตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมานี่เป็นศาสดาเอกของโลกแล้ว ธรรมกระจายออกในขณะนั้น พระสงฆ์ได้รับพระโอวาทนำไปปฏิบัติ กลายเป็นพระสงฆ์สาวก เป็น สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของท่านและของโลกทั่วๆ ไปตลอดมา เราจงพยายามนำธรรมเหล่านี้เข้ามาสู่จิตใจ อย่าห่างเหินจากธรรมจากวินัย นี้ละบ่อแห่งความพ้นทุกข์ บ่อแห่งความเลิศเลอ อยู่ที่ธรรมและวินัยที่ทรงแสดงไว้แล้วด้วยความชอบธรรม ขอให้นำไปปฏิบัติ ตั้งใจให้ดีนะ

วันนี้ก็พระตั้ง ๔๐ ผมก็ไม่ว่า พอรับได้มากน้อยพอใจรับ แต่สถานที่อยู่ไม่พอเท่านั้นเอง ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เห็นใจ ยกตัวอย่างเช่นวัดภูวัว มามากเท่าไร อันนั้นผมเปิดเลยนะวัดภูวัว เพราะผมไปดูเองเรียบร้อยแล้ว เที่ยวดูทั่วภูเขาลูกนั้น พอกลับมาแล้วก็ประกาศเลยทันที ให้ท่านอุทัยทราบว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปพระท่านจะมาจำนวนมากน้อยเพียงใดที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอา ให้มา ผมจะรับเลี้ยง ขึ้นเลยเทียวนะ เอ้า มาเท่าไรมาผมจะรับเลี้ยงตั้งแต่บัดนี้ต่อไป แต่พระที่โกโรโกโสมาอยู่ที่นี่ ให้ไล่ลงภูเขาให้หมด มันหนักภูเขา บอกตรงๆ เลย ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มา

ตั้งแต่บัดนั้นวัดภูวัวก็รับพระเรื่อยมา ท่านก็รู้จักประมาณ คงเห็นใจผู้ดูแลปฏิบัติอุปัฏฐากเหมือนกัน ท่านจะตั้งจุดศูนย์กลางไว้ที่ ๓๐ องค์ มากกว่านั้นบ้าง ลดบ้าง ผมก็พอใจ แต่ที่นี่มันไม่มีที่รับมาก พระจำนวนมากน้อยถึงจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ไม่มีที่อยู่ ให้ขยับขยายออกไปหาที่อยู่ที่เหมาะสมในการบำเพ็ญสมณธรรม

การบำเพ็ญสมณธรรมของพระที่เหมาะสมนั้นคือสถานที่เช่นไร พระองค์ก็ประกาศให้ทราบแล้วตั้งแต่วันอุปสมบทมาทุกๆ องค์ได้รับพระโอวาทข้อนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้น รุกฺขมูลเสนาสนํ นั่นละเป็นที่เหมาะสมมาก ศาสดาองค์เอกตรัสรู้ขึ้นในที่เช่นนั้น ศาสนาตั้งลงที่จุดนั้น ที่ รุกฺขมูลเสนาสนํ ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ หลักธรรมหลักวินัยให้ยึดไว้กับใจอย่าห่างเหิน ใครห่างเหินจากธรรมจากวินัย ผู้นั้นไม่มีความหมาย ขาดความหมาย ลดความหมายลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดความหมายเลย ถ้าศาสดาองค์เอกคือธรรมและวินัยไม่ได้ติดเนื้อติดตัวแล้วนะ ให้พากันมีธรรมมีวินัย

วินัยก็คือข้อบังคับของพระ บังคับให้ไปถูกทาง ไม่ใช่บังคับให้ลงเหวลงบ่อ ธรรมเปิดทางโล่งให้ตั้งแต่พื้นๆ จนถึงพระนิพพาน พระพุทธเจ้าทรงเปิดเสียเอง พระวินัยพระพุทธเจ้าทรงปิดทางที่จะเป็นอันตรายแก่การเดินทางของเราเสียเอง ให้เดินตรงกลางนั้นตามหลักธรรมหลักวินัย ใครมีหลักธรรมหลักวินัยประจำจิตใจ ผู้นั้นมีศาสดาติดตัวๆ ไปที่ไหนมีความอบอุ่นๆ จิตใจก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ ให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจ

ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วหมดนะความหมายของพระเรา ไม่สนใจเชื่อพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อกิเลส เอากิเลสเป็น สรณํ คจฺฉามิ จม พวกนี้พวกจม พระประเภทเอากิเลสเป็น สรณํ คจฺฉามิ นี่จมทั้งนั้น ถ้าเอาธรรมเป็น สรณํ คจฺฉามิ แล้วฟื้นฟูๆ จำให้ดี ธรรมเท่านั้นเป็นของที่เลิศเลอสุดยอดสำหรับพระ ธรรมสมบัติเป็นเครื่องประดับพระ วัตถุสมบัติเป็นเครื่องประดับโลกเขา ธรรมสมบัติเป็นเครื่องประดับพระ ตั้งแต่ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปัญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ วิมุตติญาณทัสสนะสมบัติ นี้เป็นสมบัติของพระ และเป็นสมบัติอันเลิศเลอของพระ ให้พากันประคองด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี มีสติปัญญารอบคอบขอบชิด สมบัติเหล่านี้จะไม่กระจายหายไปไหน และจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

ระยะนี้ผมค่อยพักจากงานนั้นแล้วก็มีโอกาสเทศน์สอนพระบ้าง ตอนช่วยชาติบ้านเมืองไม่ค่อยมีเวล่ำเวลา เวลามีโอกาสสอนพระเณรทั้งหลายก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจ ธรรมพระพุทธเจ้าเลิศเลอตลอดๆ กิเลสตัณหาความชั่วช้าลามกเลวตลอดๆ ให้จำให้ดี เอาละให้พร

 

หลังจังหัน

(ทองคำเวลานี้ได้ ๙๙ กิโลกับ ๕๙ บาทครับ) นี่ละที่เราต่อทางไว้อีกเพื่อให้เป็นประเภทน้ำไหลซึมเข้าสู่คลังหลวงของเรา นี่ก็ไหลซึมเข้ามากำลังจะถึงร้อยกิโลแล้ว ให้ทองคำหนาแน่นในคลังหลวงของเรา สะดวกสบายทุกอย่าง เครื่องประกันตัวอยู่ในนั้นหมดเลย หายห่วงว่างั้นเถอะ ให้ได้ทองคำมากๆ เถอะ เราคิดไว้นี้เพื่อพี่น้องลูกหลานไทยเราแหละ พูดตรงๆ เลยเราไม่ได้คิดไว้เพื่อเรา สำหรับเราไม่คิดตลอด ไม่มีอะไรจะคิด ขาดไปหมดแล้ว เราคิดเพื่อลูกหลานไทยเราจะได้สืบทอดต่อไป ในฐานะที่เรากำลังเป็นหัวหน้าพาชักนำชักจูงกันอยู่นี้ ก็จะได้ตะเกียกตะกายไปด้วยกันกับหัวหน้า

คืออยากทำก็จริง แต่ไม่มีหัวหน้าไม่มีผู้ชักชวนก็ออกยากทำยาก เมื่อมีผู้ชักชวนมีหัวหน้าก็ออกได้ง่ายๆ นี่ก็เป็นโอกาสอันดีอยู่ ยังมีหัวหน้าผู้ชักชวนผู้พาดำเนิน เราก็มีหวังที่จะได้สมบัติอันล้นค่าๆ เข้าสู่คลังหลวงของเราไปเรื่อยๆ อย่างนี้ละ เมื่อโอกาสควรเมื่อไรแล้วหากจะทราบเอง บางรายโกโรโกโสมาถามเรื่องการช่วยชาติ เราโมโห คนหนึ่งตะเกียกตะกายหาแทบเป็นแทบตาย คนหนึ่งมาถาม เมื่อไรจะหยุด จะตีปากเอานะ ปากทำไมเป็นอย่างนี้ ปากเราปากหาเงินหาทองเข้าสู่ชาติไทยของเรา ปากนี้เมื่อไรจะหยุดมันปากอะไร เดี๋ยวฟาดปากเอานะ ว่าต่อหน้าพระ พระก็ลูกศิษย์นั่นแหละ เมื่อไรจะเสร็จ ตีปากเอานะ

เมื่อไรจะหยุดใครบอก มันก็หยุดของมันอย่างนี้เห็นไหม เหตุการณ์อันเหมาะสมก็รู้ๆ ด้วยกันทุกคน อันนั้นหยุดแล้ว อันนี้ยังก้าวเดินอยู่ก็ก้าวเดินอยู่อย่างนี้ละ ทองคำประเภทน้ำไหลซึมค่อยซึมไป เมื่อถึงกาลอันควรมันก็เป็นของมันเองอย่างว่าแหละ หยุดเอง เวลานี้ทางวิทยุเราก็กำลังเปิดโล่งหรือไง (เปิดโล่งอยู่ครับ) นี่เสี่ยสมหมาย ตั้งวิทยุปึ๋งขึ้นกลางโรงสีเลย ทุกอย่างๆ เจ้าของขวนขวายหาหมด ไม่ไปรบกวนผู้ใดขอผู้ใด ตั้งมาแล้วรู้สึกได้ผลมากอยู่ มันกี่จังหวัดแถวนั้นที่ได้ยินวิทยุ (พุทไธสง บุรีรัมย์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ ยโสธร พวกนี้ได้ครับ) นั่นกว้างขวางมาก

(ศจ. รัตนา:    ขอกราบรายงานผลการออกอากาศของสถานีวิทยุเสียงธรรม จ. ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากออกอากาศได้ประมาณเดือนกว่า มีเสียงตอบรับเป็นที่น่าชื่นใจ มีชาวประจวบหลายกลุ่มหลายอายุ ที่รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ธรรมเทศนาของหลวงตาซึ่งเป็นธรรมแท้ที่ตรงไปตรงมา สามารถฟังได้ทุกวัยและสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้ นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมแก่คนไทยมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทางราชการได้อีก เป็นสถานีวิทยุภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการช่วยชาติบ้านเมือง ในภาวะที่มีความบกพร่องของคุณธรรมและจริยธรรมในเมืองไทยเป็นอย่างมาก ที่สำคัญยังช่วยในการฟื้นฟูจิตใจของประชาชนผู้รับฟัง ในการนำธรรมเข้าสู่ใจ ผลคือความผาสุกร่มเย็นที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองสืบไป กราบนมัสการมาด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงยิ่ง สถานีวิทยุเสียงธรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์)

เราก็พอใจอนุโมทนาด้วย ทำมานี้ยังพอเป็นประโยชน์แก่จิตใจของประชาชนดังที่เราคาดไว้ก็ไม่เคยผิดตลอดมานะ คือการช่วยชาติคราวนี้ เราหยั่งธรรมก่อนแล้ว ก่อนวัตถุ คือวัตถุนี้ออกประกาศ โลกทั้งหลายทราบทั่วถึงกันว่าช่วยชาติ ก็ต้องช่วยด้านวัตถุ แต่ธรรมนั้นโลกไม่คิด เราคิดพร้อมไปแล้ว ออกไปก่อนแล้ว คราวนี้เป็นคราวที่ธรรมจะได้กระจายทั่วแดนไทยเรา ว่างั้นเลยเรา เพราะการช่วยชาตินี่ก็ช่วยคนทั้งชาติ ธรรมะจะกระจายไปทั่วหน้ากัน ก็เป็นอย่างที่ว่านี้

ธรรมะของหลวงตานี้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังโดยความเป็นธรรมนะ อย่าเอากิเลสห้อมล้อมมาฟัง จะมาโจมตีธรรมแล้วขนบาปขนกรรมกลับเข้าสู่หัวใจเจ้าของ ธรรมะของเรานี้ไม่มีพิษมีภัยแม้เม็ดหินเม็ดทราย บอกไม่มี ตลอดกิริยาอาการที่แสดงออกทั้งหมด จะไม่มีพิษมีภัยติดไปในนั้นเลย จะเป็นธรรมล้วนๆ ไม่ว่าจะเด็ดเผ็ดร้อนขนาดไหน นิ่มนวลอ่อนหวานประการใด เป็นไปโดยอรรถโดยธรรม อยู่ในนั้นๆ เสร็จเลย ขอให้ฟังด้วยความเป็นธรรม นี่ละภาษาธรรมจึงไม่เหมือนโลก แต่ก่อนเราก็เคยพูดแล้ว เรียนหนังสือมาจนเป็นมหา แต่เวลามาเทศน์ก็เทศน์เหมือนโลกทั่วๆ ไป เหมือนภูมิปริยัติที่เราเรียนมาๆ เราไม่เคยคิดว่าโวหารประเภทนี้จะออก โวหารนี้ออกจากธรรมไม่ได้ออกจากทางปริยัตินะ ออกจากธรรมภาคปฏิบัติล้วนๆ

เวลาออกมาแล้วเราจะพูดอย่างอื่นให้ผิดจากนี้ผิด ผิดหลักความจริงที่จะนำออกแสดง ไม่ชัดแจ้งขาวดาวกระจ่างตามหลักความจริงที่มีอยู่ภายในใจ ถอดออกมาเทศน์นี้ เพราะฉะนั้นการเทศน์ควรหนักควรเบาจะเป็นธรรมนี้ออกๆ ล้วนๆ ไปเลย ไม่ได้มีการที่ว่าจะไปกระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใด หวังประโยชน์ล้นพ้น อยู่ในธรรมนั้นหมดเลย ที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นกิริยาใด สำหรับโลกทั้งหลายที่เคยชินต่อความนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะพริ้งนั้น พอได้ยินเสียงอรรถเสียงธรรมซึ่งเป็นน้ำดับไฟๆ ชะล้างสิ่งสกปรกแล้วจะตื่นตกใจไปบ้าง ส่วนมากเป็นผลลบไปเลย หาว่าดุด่าว่ากล่าว กระแทกแดกดันอะไร

ธรรมะมีหลายขั้นหลายภูมิ ควรที่จะหนักหนัก ควรที่จะเบาเบา เหมือนเขาถากไม้ที่เคยพูดให้ฟังแล้ว ที่ไหนเรียบๆ เขาก็ถากเรียบๆ  ที่ไหนคดงอมากเขาก็ถากหนักมือๆ อันนี้ธรรมะ ที่ไหนที่มีความสกปรกมากก็เทลงมากๆ น้ำสำหรับชำระล้างสิ่งสกปรก อันนี้ธรรมะเราก็ออกอย่างนั้น กรุณาทราบไว้ทั่วกันว่า ธรรมะนี้จะไม่เป็นภัยต่อผู้ใด กิริยาที่เราแสดงออกนี้เป็นธรรมล้วนๆ ไปหมด เราไม่มีเรื่องของกิเลสแฝงตัวไปเลยในธรรมนั้นๆ จะดุด่าว่ากล่าวประเภทใด ตำหนิติเตียนคัดค้านต้านทานประเภทใด คัดค้านด้วยธรรม เห็นดีด้วยธรรม เป็นไปตามธรรมทั้งนั้น ใครจะเอาหรือไม่เอาเป็นเรื่องของผู้ฟัง แต่ธรรมะต้องเป็นกลางๆ อย่างนั้นเสมอ เราเทศน์มาอย่างนี้ กรุณาทราบตามนี้ก็แล้วกัน ภาษาธรรมเป็นอย่างนี้

แต่ก่อนเราก็ไม่เคย ภาษาอย่างนี้ไม่มีในปริยัติ เราก็พูดแต่ภาษาปริยัติเหมือนโลกทั่วๆ ไปพูดกัน ที่เรียนมาก็พูดแบบเดียวกัน พอมาภาคปฏิบัตินี้เป็นความจริงตายตัวๆ จะแยกไปทางอื่นไปไม่ได้ ก็ต้องดึงออกมาตามหลักความจริงๆ เพราะฉะนั้นความจริงเป็นประเภทใดจึงออกตามนั้นๆ เลยเป็นขวานผ่าซากไป คือตรงไปตรงมา จึงเรียกว่าธรรม ตายใจได้ ไม่มีแง่งอนเล่ห์เหลี่ยมหลายสันพันคมเหมือนกิเลส ตรงไปตรงมา ถ้าเล่ห์ก็เล่ห์ของธรรมจะตีกิเลสทั้งนั้น

เรื่องเล่ห์เหลี่ยมของธรรมไม่ต้องพูดละ เก่งกว่ากิเลส ไม่งั้นปราบกิเลสไม่อยู่ เล่ห์เหลี่ยมของธรรมออกได้ทุกแง่ทุกมุมที่กิเลสจะพังว่างั้นเถอะ แต่ตรงไปตามธรรมทั้งนั้น จะเล่ห์ไหนเหลี่ยมไหนเป็นเหลี่ยมของธรรมชำระกิเลสทั้งนั้นๆ ไม่มีคำว่าจะสั่งสมกิเลส กรุณาทราบตามนี้ก็แล้วกัน

เรามาทำประโยชน์ให้โลก เราไม่มาทำโทษทำกรรมแต่อย่างใด เราไม่มีอย่างนั้น ทำอะไรลงไปเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งมวลทีเดียว เราจึงแสดงออกด้วยความเมตตาสงสารของเรา ที่สอนนี้สอนด้วยความเมตตา สำหรับเราเองไม่หวังอะไรแล้วในโลกอันนี้ ทั้งสามโลกปล่อยหมดโดยประการทั้งปวง ไม่มีอะไรติดใจแม้นิดหนึ่ง เม็ดหินเม็ดทรายไม่มี เพราะฉะนั้นถึงเรียกว่าปล่อยหมดแล้ว การที่เทศนาว่าการนี้ก็เพื่อความเมตตาต่อโลกนั่นแหละ ที่พูดหนักเบามากน้อยให้เขาโจมตีบ๊งเบ๊งๆ อยู่ทุกแห่งทุกหน เห่าฟ้อๆ แฟ้ๆ เราไม่สนใจกับหัวมันละเรื่องอย่างนี้ ถ้าเอานี้มาเป็นแบบฉบับศาสนาก็ไม่มี ก็มีแต่มูตรแต่คูถเต็มบ้านเต็มเมือง มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาโลกดินแดนให้เป็นเถ้าเป็นถ่านไปตามๆ กันหมด นี่ละกิเลสออกเดิน ถ้าธรรมออกเดินเป็นน้ำดับไฟ ยังมีเหลือซากอยู่บ้างนะน้ำดับ

ถ้าเป็นภาษาธรรมของใจที่รู้ที่เห็นธรรมขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างที่เทศน์นี้ทั้งนั้น นี้เราถอดออกมาจากใจ เราไม่เอาออกมาจากที่ไหนเลย เรียนก็ยอมรับว่าเรียนดังที่ว่าแล้ว เทศน์ก็เทศน์แบบเรียน แต่เวลาภาคปฏิบัติเกิดขึ้นมายังไงจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนอย่างปริยัติไม่ได้ ต้องตรงไปตรงมา ควรหนักหนักไปเลย ไม่หนักไม่ตรงกับความจริงที่ธรรมแสดงออก จำเป็นต้องก้าวเดินตามนั้น กรุณาท่านผู้ฟังทราบตามนี้ก็แล้วกัน วันนี้คงไม่พูดอะไรมากนักละ เหนื่อย เทศน์ทุกวันๆ เทศน์เท่านี้ก็พอนะ ก็พอเป็นคติบ้างที่เทศน์มานี่ เอาละให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก