นิมนต์พระไปจูงศพ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

นิมนต์พระไปจูงศพ

ก่อนจังหัน

พี่น้องทั้งหลาย พุทธศาสนาเป็นที่รวมหัวใจของชาวพุทธเรา อย่าห่างเหินจากพุทธหรือธรรม ธรรมอยู่จุดศูนย์กลาง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สามรัตนะนี้ที่ว่าแก้วอันประเสริฐนั้น เราเป็นลูกชาวพุทธให้ปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผล พระพุทธเจ้าปฏิบัติสิ่งใดหาที่แย้งไม่ได้ เพราะเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่าง พวกเราลูกศิษย์ตถาคตปฏิบัติอย่างไร มีแต่แหวกแนวๆ ใช้ไม่ได้นะ ให้พากันตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ศาสนาเป็นเครื่องดัดแปลง เฉพาะพุทธศาสนานี้เรียกว่าสมบูรณ์แบบ ให้นำไปปฏิบัติ

พระถ้าปฏิบัติตามแบบของพระแล้ว ไม่มีอะไรจะสวยงามยิ่งกว่าพระของลูกศิษย์ตถาคตเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม นี่สมบัติอันล้นค่าจงมีนะเรื่องศีลเรื่องธรรม สมบัติของพระไม่ต้องการอะไร ต้องการตั้งแต่ศีลแต่ธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา วิชชา วิมุตติ นี่คือสมบัติของพระลูกศิษย์ตถาคตจะต้องเอื้อมมือถึงก่อนใครทั้งนั้น เพราะเป็นผู้ทำหน้าที่อย่างเดียว ศีลรักษาให้ดีอย่าให้มีที่ต้องติตัวเอง ไปที่ไหนให้ชุ่มเย็นอยู่ภายในตัวเอง

พอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงในเวลาที่อยู่ในป่าในเขา ไปสถานที่น่ากลัวมันกลัวจริงๆ กลางคืนก็กลัว กลางวันก็กลัว เพราะไปอยู่ในท่ามกลางสัตว์ท่ามกลางเสือ เสือนี่สำคัญ ไปอยู่ในที่ดัดสันดานอย่างนั้นเอาอะไร เราไม่มีปืนผาหน้าไม้ เอาธรรม เฉพาะอย่างยิ่งศีลที่บริสุทธิ์แล้ว เอา ตายเมื่อไรตาย กล้าหาญชาญชัย อยู่ในป่าในเขาจิตใจสงบเย็นได้สบายๆ  นี่ละเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าสู่จิตแล้วจิตจะสงบร่มเย็นเลย รักษาศีลแน่วแน่แล้วชุ่มเย็น ไปไหนไม่สะทกสะท้าน ในป่าในเขาก็ไม่เคยสะทกสะท้าน ตายแล้วศีลมีกับตัวของเรา

ศีลไม่เคยพาสัตว์โลกให้ลงนรก ศีลดึงขึ้นสู่สวรรค์นิพพานทั้งนั้น เรายึดศีลไว้แล้ว อย่างน้อยตายแล้วต้องไปสวรรค์ จะชั้นใดๆ ก็ตาม สูงกว่านั้นพรหมโลก หรือศีลของผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงนิพพาน นี่ละศีลธรรมไม่เคยฉุดลากใครลงทางต่ำนะ มีแต่ฉุดขึ้นทางสูงๆ ทั้งนั้น ไอ้ส่วนกิเลสที่ว่าเรื่องสกปรกมันดึงลงๆ อยู่ในใครก็ดึงลง อยู่ในชุมนุมใดก็ดึงลง ของชั่วไปที่ไหนดึงลง เรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วดึงขึ้นทั้งนั้น

นี่เราพูดถึงเรื่องอยู่ในป่าในเขา มันชุมไปด้วยเสือด้วยสัตว์ต่างๆ พวกหมีพวกเสือนี่น่ากลัว ไปกลางคืนก็ระวังตลอด แต่ระวังนั้นพระท่านระวังคือจิตกับธรรมประจำใจตามขั้นของจิต ถ้าผู้ที่เริ่มฝึกหัดอบรมใหม่ๆ คำบริกรรมคือจะพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ บทใดก็ได้ตามแต่ความถนัดให้ติดกับใจ สติติดแนบ เอา เข้าไปในท่ามกลางสัตว์เสือเนื้อร้าย ไปอย่างอาจหาญนะถ้าไม่ปล่อยธรรมเสียอย่างเดียว จิตใจกล้าหาญขึ้นโดยลำดับๆ นี่ละธรรมเข้าสู่จิต จิตมีความกล้าหาญชาญชัย อยู่ที่ไหนสบายๆ และเป็นขั้นๆ ของจิต ถ้าจิตมีภูมิสูงเข้าไปเท่าไร ภูมิสูงภูมิสมาธิ จิตอยู่กับสมาธิมีความสงบเย็นอยู่นั้น สติจับอยู่ที่ความสงบ จุดแห่งความสงบที่เรียกว่าสมาธิ แน่นหนามั่นคงด้วยความสงบอยู่นั้น จิตอยู่นี้

ถ้าจิตขึ้นขั้นปัญญา พิจารณาเรื่องปัญญา เป็นสัตว์เสือเนื้อร้ายมันก็ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ เหมือนกันกับเรา กลัวมันหาอะไร นั่นละปัญญา แยกธาตุแยกขันธ์ของเสือตัวนั้นมันมีอะไร ถ้าว่ากลัวเขี้ยวมัน เขี้ยวเราก็มีกลัวมันอะไร นี่ปัญญาแก้ตัวเอง กลัวตา ตาเราก็มีกลัวมันทำไม หรือกลัวขนมันเหรอ ขนเราก็มีกลัวมันทำไม ถามหมดอวัยวะของเรากับมันพอๆ กันทุกอย่าง สู้กันได้ๆ มันไม่กลัวเราก็ไม่กลัว สิ่งเหล่านี้ที่เรากลัวอยู่กับมันมันไม่เห็นกลัว เราไปกลัวอะไร ที่นี่คำว่าหูมันมีหู เราก็มีหูกลัวมันทำไม

ไล่เข้าไปจนตรอกไปถึงหาง หรือกลัวหางมันเหรอ ทีนี้จะจนตรอกนะเราไม่มีหาง เสือมีหาง ได้เปรียบเรา แก้ปุ๊บเดียว กลัวหางมันเหรอ ทีนี้เราไม่มีหางจะแพ้มันตรงนี้ เราพลิกปั๊บกลัวหางมันเหรอ ตั้งแต่ตัวมันไม่เห็นกลัวหางมัน เราไปกลัวมันทำไม น่าน ตัวมันเองไม่เห็นกลัว กลัวมันทำไม นั่นท่านว่าปัญญา ใช้ทางด้านปัญญา ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ทราบนี้คือการก้าวเดินเพื่อรักษาจิตให้มีความแน่นหนามั่นคง และสว่างกระจ่างแจ้งไปตามภูมิอรรถภูมิธรรมภูมิสติปัญญาของตน

พอถึงขั้นแยกธาตุออกหมดแล้ว จิตมันจะสว่างไสวที่นี่ รูปเหล่านี้ไม่มี ดังที่ว่าพวกสัตว์พวกเสือว่ากลัวมัน กลัวหาอะไรมันเป็นอากาศธาตุไปด้วยกันหมด จิตว่างไปหมด ไม่ว่าจะกลัวอะไร กลัวอากาศ ช่องจมูกเราก็มีอากาศกลัวหาอะไร มันพิจารณาทางด้านปัญญา จากนั้นแล้วก็หมดสภาพ มองเห็นตัวเสือแล้วปรุงขึ้นมานี้ เสือที่น่ากลัวแต่ก่อนปรุงแพล็บเหมือนฟ้าแลบ ปรุงแพล็บปรากฏเสือพับดับปุ๊บๆ จะแยกธาตุแยกขันธ์หรือจะทำให้กลัวไม่ทัน มันเกิดแล้วดับๆ นี่ละปัญญาพิจารณา จนกระทั่งมันว่างไปหมด ในจิตใจว่าง จะกลัวอะไร อะไรๆ ที่จะเป็นอันตรายไม่มี จิตมันว่างหมดแล้วเรื่อยๆ ไป จนกระทั่งว่างภายในจิตล้วนๆ

ว่างภายนอกจิตยังไม่ว่าง นั่นเป็นอีกขั้นหนึ่ง พิจารณาว่างภายนอก อะไรก็ว่างหมดๆ ยังไม่ว่างอยู่ภายในคือจิตยังหลงตัวเอง ยึดตัวเองอยู่ พิจารณาเข้าไปตรงนี้ รู้ตรงนี้ ปล่อยตรงนี้ว่างหมดเลย สุญฺญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โลกนี้เป็นโลกสูญเปล่า ว่างไปหมด นั่นการพิจารณาทางด้านปัญญา นักปฏิบัติให้พิจารณา เฉพาะอย่างยิ่งพระเรานี่ เอาซิพระพุทธเจ้าหลอกโลกที่ไหน เอาตั้งแต่ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติหลุดพ้น พระพุทธเจ้ามาโกหกโลกเหรอ เอาไปพิจารณาซิเป็นยังไง ทรงเต็มพระทัยแล้วจึงมาสอนโลก เช่น บาป บุญ นรก ทรงรู้เต็มพระทัย สวรรค์ พรหมโลก จนกระทั่งนิพพาน เป็นสิ่งที่ทรงประจักษ์ด้วยพระทัยแล้วทั้งนั้นมาสอนโลก ไม่ได้หลอกลวงโลก แต่เราให้กิเลสหลอกลวง พระพุทธเจ้าว่าให้กลัวมันกล้า ว่าอันใดมีมันบอกไม่มี นี่ละกิเลสมันลบล้างธรรม ถ้าเราไม่ทันมันมันก็ลบล้างไปจริงๆ

คนที่อยู่ในโลกนี้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนี่แทบเต็มโลกนะ แต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์รับเป็นอันเดียวกันหมด มีทั้งนั้น มีด้วยกันทุกพระองค์ องค์ไหนรับสั่งออกมา บาปมี บุญมี เหมือนกัน นรกสวรรค์มี นิพพานมี เหมือนกันหมด เพราะท่านทรงรู้ประจักษ์พระทัยท่านแล้ว ท่านถอดออกมาจากพระทัยมาบอก พวกเราถอดตามาก็ตาบอด ถอดอะไรออกมาก็มีแต่ของบอดๆ มันก็ลบล้างธรรมพระพุทธเจ้า ลบล้างของจริง บาปมันว่าไม่บาปก็สร้างแต่บาปละซิ ครั้นเวลาตายลงไปแล้วมันจมเห็นไหมล่ะ จมลงไปสู่ความทุกข์ความทรมาน นั่นบาปไม่มีมันไปสู่ความทุกข์ได้ยังไง บุญมี สร้างบุญอะไรแล้วไปสวรรค์นิพพานใครจูงกันไป

เคยเห็นไหมเวลาคนตายจูงกันไปสวรรค์นิพพาน แห่กันไป ก็เห็นแต่เขาแห่ศพ เอาพระจูงศพ จูงนอกๆ ไปอย่างนั้น ภายในจิตใจบุญกุศลจูงไปแล้วเรียบร้อยแล้ว นี่มาจูงซากเฉยๆ โยมแหละไปนิมนต์พระ ไปจูงพระไปจูงศพ จูงกันไปอย่างนั้นๆ ส่วนบุญส่วนกุศลจูงไปแล้วถึงมรรคผลนิพพานจะว่าไง นั่นละบุญกุศลท่านจูงจูงอย่างนั้น ถ้าบาปแล้วจูงไปทางต่ำ ลงนรกอเวจี เราไม่เคยเห็นก็ตาม เราอย่าประมาทท่านผู้เป็นจอมปราชญ์ให้เชื่อ คนตาบอดเชื่อคนตาดีมีทางปลอดภัย ถ้าไม่เชื่อคนตาดีมีทางล่มจมเสียหายไปได้ตลอดคนตาบอด ให้พากันเข้าใจ

เวลานี้พวกเรามันพวกตาบอด บอดภายในจิตใจ พระพุทธเจ้า พระสาวกทั้งหลายตาท่านสว่างกระจ่างแจ้งนำธรรมนั้นมาสอนพวกเรา สอนไม่ผิดไม่พลาด ถูกต้องดีงามทุกอย่าง ให้เราพากันประพฤติปฏิบัติ ถ้าพูดถึงเรื่องความลำบากๆ อะไรมันก็ลำบาก การทำทำลงไปแล้วต้องลำบากทั้งนั้น แม้แต่เขาจะไปฉกไปลักไปทำความชั่วเขายังต้องลอบๆ มองๆ หาโอกาส หาเวล่ำเวลาหลบหลีกเจ้าของ พลิกทางโน้นพลิกทางนี้เพื่อจะได้ขโมยได้สะดวก เขาก็ลำบาก อันนี้เราสร้างคุณงามความดี ไปหาหลบๆ หลีกๆ ที่ไหน สร้างเมื่อไรก็สร้างได้ สร้างที่แจ้งที่ลับสร้างได้ บุญกุศลนี้เข้าสู่ใจ นี่ละเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายของใจแท้ๆ คือบุญคือกุศล อย่าพากันลืมนะ

เดี๋ยวนี้มีแต่กิเลสรุมล้อมเต็มบ้านเต็มเมือง เต็มสัตว์เต็มบุคคลไม่มีเว้นกิเลส ไปที่ไหนมีแต่อยากเพลิดอยากเพลินรื่นเริงบันเทิง แล้วความทุกข์ความโศกเศร้าติดกันไปๆ ฉากนี้เป็นสุข ฉากนี้เป็นทุกข์ ติดกันมา ฉากนี้เพลิดเพลิน ฉากนี้เศร้าโศก มันอยู่ในอันเดียวกัน เพราะกิเลสอยู่ในใจมันออกได้ทุกแบบทุกฉบับที่หลอกลวงสัตว์โลก เราลูกศิษย์มีครูคือธรรมพระพุทธเจ้า อย่าเชื่อกับมันโดยถ่ายเดียวนะ ให้พากันพินิจพิจารณา

ใครไม่มีศาสนาคนนั้นมีแต่ลมหายใจ คำว่าศาสนา พุทธศาสนา เรื่องศาสนามีกว้างขวาง แต่ศาสนาของกิเลสก็มี ศาสนธรรม ศาสนกิเลส คำสอนของกิเลสก็มี คำสอนของธรรมก็มี สำหรับพุทธศาสนาเป็นคำสอนของธรรมล้วนๆ ให้ยึดให้เกาะให้ดี นี่ละคำสอนพุทธศาสนาเราให้นำไปปฏิบัติ ทุกข์ยากลำบาก พระพุทธเจ้าสลบถึง ๓ หนทุกข์หรือไม่ทุกข์ ผู้นำของเราคือศาสดาสลบถึง ๓ หน ถ้าเลยสลบก็ตายเท่านั้นเอง ท่านทำได้จนเป็นพระพุทธเจ้า

พวกเรามีแต่สลบลงเสื่อลงหมอน มองไปที่ไหนเห็นแต่เย็บเสื่อเย็บหมอน ก้มหน้าลงไปตรงไหน นึกว่าจะก้มหน้าดูอรรถดูธรรม มันก้มหน้าเย็บเสื่อเย็บหมอน ทำอะไรล่ะ เย็บเสื่อเย็บหมอน เป็นอะไรหมอน หมอนแตก มีแต่นอนอย่างเดียวจนหมอนแตก เป็นอย่างนั้นนะ เอาละให้พร

หลังจังหัน

ผู้กำกับ หลวงตาครับ นสพ.ไทยโพสต์ เขาลงการ์ตูน มีรูปหลวงตาบอกว่าเอาวิษณุไปประหารชีวิต แล้วนี่เพชฌฆาต วิษณุก็เลยบอกว่าแล้วคนนี้ล่ะ

หลวงตา เอ้าว่าไปถ้าตลก เขามีการ์ตูนรูปหลวงตาอยู่นี่ ตั้งแต่บวชมาไม่เคยเห็นมีใครเอาหลวงตาออกเป็นการ์ตูนให้เห็นสักทีหนึ่ง สนุกดี ได้เสียอะไรมันสนุกดูเท่านั้น ก็เราไม่มีอะไร เอ้า ว่าไป

ผู้กำกับ การ์ตูนจาก นสพ.ไทยโพสต์ ประจำวันที่ ๖ พ.ย.๔๘ รูปที่หนึ่งเขาวาดเป็นภาพพระ แล้วเขียนว่าหลวงตา รูปต่อไปเป็นรูปวิษณุ มีเพชฌฆาตถือขวานมาอยู่ข้างหลัง แล้วอีกคนหน้าเหลี่ยมๆ ยืนอยู่ด้วย ข้อความเขามีว่า หลวงตาบอกว่า เอาไปประหาร เพชฌฆาตก็จับวิษณุจะเอาไปประหาร วิษณุก็ร้องไห้แล้วบอกว่า ประหารผมคนเดียวแล้วหมอนั่นล่ะ ชี้ไปทางหน้าสี่เหลี่ยม (ชี้ไปทางทักษิณ) เขาไม่ยอมตายคนเดียวจะเอาหน้าสี่เหลี่ยมตายไปด้วย (แล้วหลวงตามาเกี่ยวข้องยังไง) เขาเขียนหลวงตาเฉยๆ อาจเป็นหลวงตาองค์อื่นก็ได้ครับ เขาไม่ได้เจาะจง(หมายความว่ายังไงหลวงตา) หมายความว่าหลวงตาสั่งประหารวิษณุ แล้ววิษณุก็บอก แล้วคนนั้นล่ะ ประหารผมคนเดียวเหรอ

หลวงตา เขาไม่ได้เขียนหรือว่า คนนั้นไว้ประหารวันพรุ่งนี้ คือวันนี้เอาคนนี้ก่อน ต้องแก้อย่างนั้นซิ แล้วคนนี้ล่ะ เอาไว้ประหารวันพรุ่งนี้ เข้าใจ มันต้องอย่างนั้นซิ มีเท่านั้นนะ สนุกดี หลวงตาสั่งประหารนายวิษณุ นี่รูปหน้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างๆ ทำไมประหารผมคนเดียว แล้วคนนั้นล่ะ เราก็บอกว่า คนนั้นประหารวันพรุ่งนี้ ผ่อนให้เป็นวันพรุ่งนี้

ผู้กำกับ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันเสาร์ที่ ๕ พ.ย.๔๘ ว่า สำนักนายกฯ แถลงการณ์แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช สำนักนายกฯ ออกแถลงการณ์แจงเรื่องการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช รัฐบาลไม่เกี่ยวข้อง เป็นมติมหาเถร ดังนั้นรัฐบาลขอยืนยันว่า ขบวนการดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายคณะสงฆ์ไทย โดยมหาเถรสมาคมก็เห็นว่าการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และโบราณประเพณี รัฐบาลได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงทราบความฝ่าละอองธุลีพระบาทตามที่กฎหมายกำหนดแล้วด้วย

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีสำนักนายกฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชว่า ไม่ใช่เพื่อแก้ตัว แต่เป็นการชี้แจงให้เข้าใจ เพราะถ้าไม่ทำก็เหมือนกับรัฐบาลเพิกเฉยหรือยอมรับ ที่แล้วมาไม่อยากจะพูดอะไรมาก เพราะเห็นว่าคนเข้าใจคลาดเคลื่อน มีเพียงกลุ่มหนึ่ง แต่ต่อมาก็เห็นว่า กลุ่มหนึ่งที่มีก็พูดกันหนักเข้า และจะทำให้เสื่อมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่จำเป็น ซึ่งคำชี้แจงที่ออกมายังไม่สร้างความเข้าใจ ตนพร้อมชี้แจงด้วยตนเอง แม้จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องนี้แล้ว ทั้งนี้การตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นเรื่องที่มหาเถรสมาคมตั้งเอง และยืนยันว่าการชี้แจงไม่เกี่ยวกับการที่มีคนมาฟ้องร้องตน

หลวงตา ก็ออกประกาศป้างๆ ใครล่ะเป็นคนตั้งสมเด็จเกี่ยวให้เป็นผู้ทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ไม่ใช่นายวิษณุจะเป็นใคร ประกาศป้างๆ มาจนเน่าเฟะไปแล้ว(เขาแก้ตัวละครับ) อย่างนั้นแล้วมันแก้ไปหาอะไร ฟังมันขวางหูก็เอาเสียบ้างละซิ อย่างนี้ละ (เอาไปประหารเลยตามการ์ตูน) มันก็เข้ากันได้แหละกับการ์ตูน เอาไปประหารเขายังไม่อยากตาย แล้วคนนี้ล่ะ ประหารแต่เขาคนเดียวหรือ แล้วคนนี้ล่ะ เอาไว้วันพรุ่งนี้ แก้ไปอีกนะ มันก็เป็นการ์ตูนอีกอันหนึ่งเหมือนกัน เอาไว้วันพรุ่งนี้

มันเลอะเทอะจริงๆ นะ เอาธรรมจับซิ เราพูดนี้ธรรมจับทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยสะทกสะท้านอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุ ธรรมเหนือหมด เอาธรรมจับเข้าไปปั๊บๆ  ที่ว่าตั้งอย่างนี้มันแก้ไปหาอะไร มันตั้งเอง คนทั้งประเทศรู้กัน ทั่วโลกก็รู้กันหมด ตั้งสมเด็จเกี่ยวให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ตัวสำคัญก็ตัวนี้แหละ ที่เขาว่าให้เอาไปประหาร มันเหมาะแล้ว แต่ที่ยืนอยู่ข้างหลังไม่เหมือนคนนี้นะ จึงว่าเอาไว้ประหารวันพรุ่งนี้

มันขวางทั้งนั้นขวางเรื่องธรรมเรื่องวินัย มหาเถรสมาคมบรรดาท่านผู้ทรงศีลทรงธรรม เราเคยพูดมาแล้วนี่ พูดอย่างนี้แหละ ไม่รับรอง บอกอย่างนั้นเลย เหตุที่ไม่รับรองเพราะอะไร เล่าให้ฟังอย่างละเอียดลออ เอ้า ค้านมา ไม่เห็นค้านเรา นั่นต้นเหตุมัน เอาแต่คนทิ้งๆ คนเป็นภัยต่อสังคมๆ จนกระทั่งถึงขับออก แล้วก็ไล่กันเข้ามานี้อีก ตัวเป็นพิษตัวเป็นภัยไล่เข้ามาอยู่ที่นี่ ทีนี้มหาเถรสมาคมก็เลยเป็นมหาโจร เพราะหัวหน้าคือมหาโจร รับสั่งเข้ามามีแต่พวกโจรพวกมหาโจรทั้งนั้น พระผู้ทรงศีลทรงธรรมทั่วประเทศไทยเราท่านไม่ยอมรับ บอกแล้วมหาเถรสมาคมนี้คือมหาโจร

หัวหน้ามหาโจรคือใครก็รู้แล้ว มาตั้งใครเป็นคนตั้ง มันไม่มี มันขัดต่อหลักธรรมหลักวินัย เอาคนชั่วมาทำลายศาสนา แล้วตั้งเป็นมหาเถรสมาคม แสดงว่ามีอำนาจบาตรหลวง อำนาจอะไร มหาโจรปล้นศาสนา ปล้นผู้ทรงศีลทรงธรรมให้เกิดความเดือดร้อน ประชุมกันไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ท่านประชุมนี้ผิดที่ตรงไหน ท่านเอาหลักความจริงมาประกาศประชุม อย่างวัดอโศการาม นั่นละท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านเอาของจริงออกมา พวกจอมปลอมมันก็แอบขึ้นทางนั้น แอบขึ้นทางนี้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพวกนี้ ไม่มีที่จะเอาของจริงมาพูดเลย เราพูดได้อย่างจังๆ หลักข้อยืนยันมีอยู่

เริ่มต้นตั้งแต่ทำงานอยู่ในสำนักพระพุทธศาสนา มันก็ไปทำเสียหายอยู่นั้น เราได้พูดกับนายกเองเราลืมเมื่อไร พูดกับนายกต่อปากต่อคำเลย เอามาไว้ทำไมอย่างนี้เราว่า ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ นายกค้านเราไม่ได้เห็นไหมล่ะ จึงให้คนนี้ออกไป จวนเกษียณอายุใช่ไหมล่ะ เขาก็ขออยู่จนถึงเกษียณ เราก็ไม่ว่าแต่ไม่ให้ทำอะไรเสียหายอย่างนี้อีกต่อไป มันก็ก่อเรื่องขึ้นอยู่ในนั้น จากนั้นก็เอาเปรตคนนี้เข้ามาอยู่ในมหาเถรสมาคมเวลานี้ ถูกที่ไหน ไล่ออกจากนั้นเข้ามานี้ๆ เดี๋ยวนี้เข้ามาอยู่ในมหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมก็เป็นแหล่งมหาโจรละซิ ใครจะรับรอง มีแต่เขารับรองเขาเอง พระผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านไม่รับรอง มีแต่พวกเขารับรอง เสกสรรปั้นยอขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างนี้ เขารับรองของเขาเองทั้งนั้น พระผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านบอกอะไรไม่ฟังแล้วท่านก็ปัดออกเลย ให้เป็นคนละฝั่งละฝาไปเดี๋ยวนี้ ไม่เล่นด้วย

มหาเถรสมาคมที่จะมาสั่งการสั่งงาน บรรดาพระผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านบอกท่านไม่ยอมรับ ท่านไม่ปฏิบัติตาม ว่าอย่างนี้เลย เอ้าว่ามา ก็มันของจอมปลอมปฏิบัติตามได้ยังไง มันเป็นอย่างนี้ ถึงกาลควรที่จะพูดเราพูด ไม่น่าพูดจะพูดทำไม มันน่าพูดก็ยังไม่พูด เรื่องมันขัดมันขวางมาตลอด ตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อน ตั้งก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านอิดหนาระอาใจ ได้รับความเดือดร้อน ประชุมกันก็เพราะชำระล้างสิ่งสกปรกสิ่งเป็นฟืนเป็นไฟนั้นแหละ แล้วมันก็ก่ออันนั้นขึ้นมาก่ออันนี้ขึ้นมา ลิ้นแหลมที่สุดก็ตัวนี้ ที่จะถูกประหารอยู่เวลานี้ รองลงไปว่ารอวันพรุ่งนี้ มันเป็นอย่างนั้น พูดอย่างนี้มีหลักธรรมหลักวินัยยืนยันกันอยู่นี้ เราไม่ได้พูดปาวๆ ไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้าดังที่เอามาพูดนี้นะ เรียกว่ากาฝากมหาภัย ว่างั้นเลย กาฝากศาสนา มิหนำลุกลามไปทางบ้านเมืองอีก

มันเกาะเข้าตรงไหน เห็นไหมกาฝากเกาะอยู่ตามต้นไม้ เกาะแล้วต้นไม้ค่อยอับเฉาลงไปๆ เกาะมากเข้าตายเลย ต้นไม้ตาย อันนี้กาฝากมหาภัยก็เหมือนกัน กำลังเกาะศาสนา เกาะเข้าๆ ยังเหลืออยู่กลุ่มเดียวดอนเดียวเท่านั้นแหละเวลานี้ นอกนั้นมันเอาพังไปๆ หมดแล้ว มีแต่อุบายวิธีการลิ้นแหลมลิ้นคมลิ้นทำลาย ลิ้นสังหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นั่นเองลิ้นเหล่านี้ ไม่ใช่ลิ้นเป็นผลเป็นประโยชน์อะไร ใครฟังก็ได้ ถ้าหากหมามันรู้ภาษาคนมันจะเข้าใจเหมือนกัน ฟังคำพูดอย่างนี้ คนพูดออกมาคนฟังทำไมจะไม่เข้าใจ

หลบไปไหนไอ้ลิ้นนั่นน่ะ ลิ้นใครก็มี ทางนั้นหลบทางนี้ ทางนี้ก็ตอบทางนี้ ก็ลิ้นเหมือนกันนั่นแหละ มันเลอะเทอะไปตลอดเวลาไม่ได้ดูหลักธรรมหลักวินัยนะ มันดูตั้งแต่กิเลสตัณหาความโลภโลเล เป็นบ้ายศบ้าอำนาจ บ้าชื่อเสียง บ้าทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าของไม่ดีแล้วอยู่ในนั้นหมด ของดีมันไม่เอาออกมาให้ได้ส่งเสริมบ้างเลย เช่นอย่างพุทธศาสนามันจะออกมาแง่ไหนให้พอได้ส่งเสริมไม่มี บอกตรงๆ เราได้ดูมาตลอด นี่สังเกตจริงๆ เอาธรรมจับเข้าๆ ตลอด อันไหนปลอมอันไหนจริงรู้ทันที มันออกมาแต่ของปลอมทั้งนั้นกาฝากมหาภัย แล้วจะให้ยอมรับกันได้ยังไง

จึงบอกว่าภิกษุไทยที่ทรงศีลทรงธรรมท่านไม่ยอมรับ บอกเลย ก็มีแต่กลุ่มของเขาเท่านั้น ตั้งขึ้นมาก็ตั้งโก้ๆ บังคับบัญชาก็มีแต่บังคับบัญชาพวกเขานั่นแหละ จะมาบังคับบัญชาผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านไม่ยอมรับ บังคับบัญชาท่านหาอะไรท่านดีอยู่นี่ มาบังคับไปไหนคนดี บังคับคนชั่วเลวทรามซิให้มันเป็นคนดีถึงถูก ก็มีเท่านั้นเอง หมดแล้วนะ วันนี้พูดเท่านี้

วันนี้พี่น้องทั้งหลายจะไปแสดงความพร้อมเพรียงสามัคคี แห่งความรักชาติของตน ก็แสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมเราเป็นเจ้าของของชาติไทยเราทุกคนๆ นี้พูดไม่ผิดธรรม เรื่องความพร้อมเพรียงเพื่อรักษาสมบัติของชาติไม่ผิด เราไม่ได้บอกว่าให้พร้อมเพรียงสามัคคีกันให้ทำลายชาติ เราไม่ได้ว่าใช่ไหมล่ะ เราบอกเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ในจุดของพี่น้องทั้งหลายที่ออกในวันนี้ทั้งนั้นละ นี่เป็นการรักษาทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย์ อยู่ในนี้หมด อยู่กับที่พี่น้องทั้งหลายที่จะแสดงออกในวันนี้ ไม่ผิด ตัวทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่างหากตัวที่ผิด การทำลายล้างสิ่งสกปรกที่ผิดๆ เหล่านี้ออกไม่ผิด สำหรับผู้เป็นเจ้าของบ้าน โจรมาเท่าไรเป็นยังไงเราเป็นเจ้าของบ้าน นอนหดหัวในกระดองได้เหรอ โจรเข้ามาปล้นบ้านปล้นเรือน เจ้าของบ้านนอนหมอบให้เขาเหยียบหัวไปมีอย่างเหรอ ไม่มี

ตั้งแต่มดแดงเราก็เคยพูดให้ฟัง มดแดงเราทดลองเองนะ ทดลองหยอกเล่นมัน ถ้ากับสัตว์นี้ชอบเล่นนะ ไปที่ไหนเห็นสัตว์นี่จับปุ๊บเลย ชอบคือเมตตา ความรักความสงสารไปด้วยกัน เห็นสัตว์นี่ตาจ่อเลย ทีนี้เวลาไปเห็นมันอยู่ในรัง มันมีสองสามตัวอยู่นอกรัง มันรักษาการณ์ ตัวนี้อยู่นี้ๆ อยู่รอบๆ ต่างหาก ตัวข้างในนั้นนั่นละกองสมบัติของเขา เขารักษากองสมบัติเขามดแดง เราก็เลยเอามือทำท่า เอามือลงไปนี้ เขารักษาอยู่ เอามือลงไปนี้ เขาจะจ่อเข้ามาเลย จ่อเข้ามา พอเราจ่อเข้าไปเขาหมุนเข้ามาเลย ให้เขาถอยเขาไม่ถอย

แล้วจ่อนี้ตรงนั้นตัวนั้นเห็นตัวนั้นก็วิ่งออกมา ตัวนี้เห็นตัวนี้ก็มา ทีนี้ก็วิ่งเข้าไปในรังใหญ่ละที่นี่ ไปบอก โอ๋ย แห่กันออกมาทั้งหมดเลยเห็นไหมล่ะ เราแหย่หลอกทางนี้ๆ แล้วเขาขึ้นมานี้ไม่ใช่ขึ้นธรรมดา เขาต่อตัวขึ้นมา ตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เหยียบขึ้นตัวนี้เหยียบขึ้น เขาจะเอาเรา คือเราแหย่มือ เขาขึ้นไม่ถึงเขาต่อกันขึ้นมาเขาจะมาฟัดกับเรา ความจริงคือเราหยอกเขา เขาไม่เล่นนะ เขาว่าจะเป็นอันตรายต่อสมบัติของเขา ต่อชาติเขาชาติมดแดง เขารักชาติของเขา เอาจริงเอาจังมากนะ โถ แตกมาหมด รุมกันขึ้นเป็นก้อนเลยต่อกันขึ้นมา เราก็ยิ่งทำหยอก จากนี้เราก็ไปทางนั้นอีก รุมไปทางนั้นอีก จ่อทางนั้น มาทางนี้มันรุมมาอีกนะไม่ถอย ต่อตัวขึ้นมา ให้ถึงเราว่างั้นเถอะ

พอเสร็จแล้ว โอ๊ย กูเล่นกับสูเฉยๆ ไปรักษารวงรังของสูเสีย กูอยากจะทราบสูว่ามีความรู้สึกยังไงต่อชาติของตน เพียงเท่านั้นแหละสูเข้ารังเสียกูจะไปแหละ เราก็เลยไป เราไปสักเดี๋ยวเรากลับมาอีก เขาเข้ารังหมดแล้ว นั่นเห็นไหมล่ะ เรากับมดแดงเอาแข่งกันซิ เข้าใจไหม มดแดงแข่งกันดูซิ เราสู้มดแดงได้ไหม ถ้าสู้ไม่ได้เอาไปฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือ ให้มดแดงมาครองบ้านครองเมืองครองประเทศไทยจะดีกว่า คืออันนี้มันไล่กัด ถ้ากัดแล้วไปจับดึงออกต้องหัวขาดเลย มดแดงถ้าลงได้กัดคนแล้วจะไปจับดึงออกไม่ยอมออกนะ คอขาดหัวติดกับนั้นคาบกันอยู่นั้น นี่ละเรียกว่าสู้ไม่ถอยเข้าใจไหม คอขาดก็ให้คอขาดอยู่นั้นไม่ยอมถอย เอามาเป็นคติได้ไหมที่พูดนี่ พี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนะ นี่ความรักชาติของมดแดงเป็นอย่างนั้น ความรักชาติของมนุษย์เป็นยังไงก็ให้พิจารณาเอา เอาละพอ มีอะไรอีกล่ะ

เวลาคนมากๆ ไปอย่าเซ่ออ้าปากนะ มันสอดแทรกอยู่ในนั้นพวกจะล้วงกระเป๋า มันมีหลายแบบ จะไปวางยาพิษยาภัยลงระบ่งระเบิดมันก็มีหลายชั้นๆ สุดท้ายเข้ามามันก็แทรก พวกล้วงกระเป๋าพวกมือกาวมันล้วงกระเป๋า คนไหนที่ชุมๆ มองดูกระเป๋าเป้งๆ แล้วมันจะสอดจะแทรกเข้าไปให้พากันระวัง ที่พูดอย่างนี้มีได้ทั้งนั้น สังคมใดๆ ก็ตาม ยิ่งมาวัดด้วยแล้วว่าไม่มีเหรอมันแทรกๆ นี่เราก็ไม่ลืมที่งานศพท่านอาจารย์ฝั้น เราเตือนเลย บอกผู้อำนวยการในงานนั้นนะเราบอก งานนี้เป็นงานบุญกุศลก็จริง งานมหาภัยแทรกอยู่ในนั้นก็มี เราบอกหมดเรื่องการที่เขาจะล้วงกระป๋งกระเป๋า ให้เขาประกาศ กองอำนวยการเขาประกาศ ถึงอย่างนั้นก็ไม่พ้น ล้วงกระเป๋า โอ๊ย มาก อย่างนั้นแล้ว เราบอกไปแล้วนะให้ไปประกาศ ให้กองอำนวยการเขาประกาศให้คนทราบ

ทีนี้คนมันเข้ามันออกอยู่เรื่อย ใครจะทราบไม่ทราบก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะ มันล้วงกระเป๋าเสียตั้งมากมาย กระเป๋าฉีกกระเป๋าขาดมันหนีบกระเป๋าๆ เป็นอย่างนั้นละ ให้ระวัง เห็นใครก็ว่าคนเหมือนกันๆ คนมันเหมือนคนนั้นแหละ แต่ว่าโจรมันไม่เหมือนคนนะ มันเป็นโจรอยู่ในคนนั้นแหละ แล้วมีอะไรอีกล่ะ

ผู้กำกับ กราบเรียนหลวงตาครับ ตอนนี้เกิดอุปสรรคขึ้นที่เจริญโฮเต็ลครับ ไม่มีไฟเข้าใจว่าผู้ใหญ่สั่งตัดไฟ เพราะฉะนั้นที่จะไปชุมนุมต่างๆ เสียงที่จะให้ดังออกมาไม่มีเลย คุณทองก้อนให้กราบเรียนท่านหลวงตาครับ (ก็จะให้เราว่ายังไง) ว่าไปทางวิทยุนี่ละครับ ว่ามาทำอย่างงี้มันไม่เป็นธรรม ที่จะประหารชีวิตพรุ่งนี้ไม่ต้องละครับ เอาวันนี้ละครับ (เดี๋ยวนี้เขาปิดไฟฟ้าแล้วเหรอ) ครับปิดแล้วครับ สั่งตัดไฟแล้วครับ ที่เจริญโฮเต็ลครับ

หลวงตา เทวทัตตัวไหน มหาภัยตัวไหนสั่งตัดไฟไม่ให้โฆษณา นี่เห็นไหมเห็นประจักษ์อย่างนี้ละ ตัวภัยของชาติไทยเราเห็นอยู่ชัดๆ อย่างนี้ นี่เขาจะตัดไฟที่จะโฆษณาเรื่องอะไร เพื่อกิจการบ้านเมืองของเราให้มีความสงบร่มเย็น มันมาตัดไฟเสียแล้วเวลานี้ นี่ละหน้าด้านที่สุดเลยโจรพวกนี้ มันมาจากรัฐบาลโจรนี้ เพราะฉะนั้นรัฐบาลพี่น้องทั้งหลายถือว่าเป็นคุณเป็นที่ไว้ใจได้แล้วหรือ มาแสดงบทบาทอย่างหยาบโลนที่สุด ต่อหน้าสาธารณชนทั่วประเทศไทย ที่เขาจะมาประกาศเรื่องราวเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา ปิดทางนั้นแล้ว แล้วเป็นยังไงคนทั้งชาติจะไม่มีอำนาจพิจารณาบ้างหรือเรื่องที่เขามาปิดไฟ เอา ตามกันไปให้มันทันกันซิ

ผู้กำกับ เจ้านายมันสั่งลูกน้องมา ลูกน้องก็ต้องทำตามคำสั่ง ทองก้อนกำลังหาทางแก้ไขว่า นายมันไม่ฟังประชาชนหรอกครับ ตอนนี้บ้าอำนาจอยู่ บ้ายศบ้าอะไรที่หลวงตาเทศน์ละครับ

ทองก้อน วันนี้นอกจากว่าไฟที่โรงแรมที่เราจะไปประชุมกันนี้ ถูกตัดหมดนะขอรับ ตอนนี้สถานีวิทยุที่กรุงเทพฯก็ถูกตัดด้วยขอรับ กำลังพยายามแก้ไขอยู่ครับ

หลวงตา แล้วยังไงคนทั้งประเทศพิจารณาแค่นี้มันไม่ได้หรือ จะมอบให้เปรตผีนี้มีอำนาจครองบ้านครองเมืองอยู่จนกระทั่งบัดนี้เหรอ เข้าใจหรือ (ขอรับ เกล้ากำลังแก้ปัญหาอยู่ขอรับ) เอ้า แก้กัน พอจับรัฐบาลมาเข้าคุกได้ คุกใส่ได้ทั้งรัฐบาล (อันนี้ไม่ย่นเวลาละเอาวันนี้เลย ประชีวิตทั้งสองไปเลย ไม่รอละครับ) ต้องเอาทันเหตุทันการณ์น่ะซิ นี่ละพวกเปรตพวกมหาภัยเห็นได้อย่างชัดๆ พี่น้องทั้งหลายไว้ใจได้แล้วเหรอรัฐบาลนี่ คนในรัฐบาลเป็นเสียเอง พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไว้ใจรัฐบาลนี้ได้แล้วเหรอ มันทำสดๆ ร้อนๆ ด้วยความหยาบโลนของมันไม่มียางอายเลย ไม่มีสูงมีต่ำ มันถืออำนาจของมัน เป็นบ้าอำนาจแต่ผู้เดียว

เวลานี้ก็ฟังว่าเขาจะประหารชีวิตอยู่แล้ว ยังบ้าอำนาจก่อนประหารชีวิต ว่ามันชัดๆ อย่างนี้นะ การ์ตูนเขาว่าจะประหารชีวิตนี่นะ เราเอาการ์ตูนออกมาพูดต่างหากนี่นะ การ์ตูนเขาว่าจะประหารชีวิตอยู่นี้น่ะ มันยังหาเรื่องออกไป จะประหารมันว่าคนนี้ล่ะ คนนี้ประหารวันพรุ่งนี้เลื่อนไปก่อน ถ้ามันควรจะเอาทั้งสองฟาดมันทั้งสองเลยเข้าใจไหม เอาไปพิจารณาเสียคุณทองก้อน (ฮะ กำลังหาทางแก้ไข อาจจะต้องใช้เครื่องปั่นไฟ) หยาบขนาดนั้นละรัฐบาลเราเวลานี้ หยาบที่สุดเลย ในหัวใจประชาชนทั้งประเทศ ได้เห็นหยาบมากที่สุดเลย ทางไหนก็ตัดๆ

แล้วส่วนใหญ่อยู่ภายในว่าไง เมื่อมันมาตัดอยู่ข้างใน แล้วทางในเป็นยังไง (เดี๋ยวกำลังแก้ไขนะครับ) แก้ไขทางในนี้แก้ไขยังไง (ต้องติดต่อไปหลายๆ ส่วน ทั้งฝ่ายจังหวัดและฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยฮะ เขาทำแบบนี้แทนที่เขาจะได้เสียงเขายิ่งเสียเสียงนะครับ เสียคะแนนนะครับ) โอ๊ย เสียมาก เสียมากทีเดียว ยิ่งมาทำนี้ด้วยแล้วยิ่งเป็นการเปิดโล่งเข้าไป ยิ่งกว่าไฟฟ้านะ เป็นอย่างนั้นละ มันอะไรไหนดู (นี่ครับ ไม่ต้องรอละครับ พร้อมๆ กันไปเลย คำสั่งหลวงตาประหารพร้อมกันเลยครับสองเลย) เอาไปประหารเขาว่างั้น

เขาเขียนกลางๆ เอาไว้ รูปนี้เขาว่าเอาไปประหาร เขาเขียนว่าหลวงตา ประหารคนนี้ เขาบอกว่าวิษณุ เอาไปประหาร แล้วชี้มือมาทางนี้อีก แล้วคนนี้ล่ะ ประหารผมคนเดียวแล้วหมอนั่นล่ะ (เขาชี้ด้วยฮะ เขาชี้มือไปด้วย ไอ้หน้าสี่เหลี่ยมลูกเต๋าครับ) ประหารผมคนเดียว ไอ้คนนี้ล่ะ ทางนี้เขาก็แก้กันว่า คนนี้เอาไว้วันพรุ่งนี้ เข้าท่า เอาไว้วันพรุ่งนี้ การ์ตูนต่อการ์ตูน เขาการ์ตูนเป็นเราก็การ์ตูนเป็นเหมือนกัน เขาว่าประหารแต่ผมคนเดียวแล้วคนนี้ล่ะ ทางนี้ก็สั่งการ บอกเอาไว้วันพรุ่งนี้ แน่ะ แยกออกไว้เสร็จเลย (หลวงตาก็เมตตาตลอดแต่เขาไม่รับเมตตาหลวงตา) โอ๊ย ว่าอะไรก็ว่าไปกับเขาเฉยๆ เราไม่มีอะไร กับโลกสมมุตินี้เราก็ว่าไปอย่างนั้น

เราจะมีอะไรกับใคร ไม่มีบอกตรงๆ สุญฺญโต โลกํ ตลอดเวลา เราอยู่กับโลกสมมุติเราก็ทำไปอย่างนั้นแหละ อย่างว่าเขาจะเขียนรูปการ์ตูนหลวงตาให้เขียนกี่หมื่นกี่ล้านก็เขียนไปเถอะ ยิ่งเป็นความสนุกดีเราไม่มีอะไร ให้พรแล้วนะ พวกนี้ให้พรแล้วทำไมไม่ไป หรือรอวันพรุ่งนี้เหรอ เขาเขียนทำท่าตลกดีนะ จะประหารแต่ผมหรือ ตัวเขาเองเขาชี้มือ ไอ้นั่นล่ะ ทางนี้ก็แก้กันเรื่องการ์ตูนเหมือนกัน อันนั้นไว้วันพรุ่งนี้ ช้างจะตาย ภาษาภาคอีสานเขาว่า ช้างซิตายทาวเครือ เสือซิตายทาวป่า ช้างจะตายมันคว้าเครือไม้มาเกาะ เสือจะตายคว้าป่าทั้งป่ามาเกาะ ทาวๆ คือคว้า ภาษาภาคอีสาน ช้างซิตายทาวเครือ เสือซิตายทาวป่า มีเท่านั้นละ เอาละเลิก

(เมื่อกี้ดับไป ๕ นาที ทางเจ้าพนักงานสอบสวนเขารายงานมาทางการไฟฟ้าว่านกพิราบบินไปชนหม้อแปลงเลยไฟดับ นกบินไปชนหม้อแปลงครับ นกพิราบบินชนหม้อแปลง ทำให้ไฟดับไปประมาณ ๕ นาที เลยลูกศิษย์อาจจะขวัญเสียไปหน่อย พอดีหลวงตาบอกให้มีกำลังใจดีๆ ตอนนี้ใจดีแล้วครับ เดี๋ยวไปที่เจริญโฮเต็ล

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก