รสชาติของธรรมเหนือทุกอย่าง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
  วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

รสชาติของธรรมเหนือทุกอย่าง

         (คณะสงฆ์วัดป่านาคำน้อยและคณะศรัทธาทำหนังสือกราบเรียนถวายปัจจัยที่ได้จากวันทอดกฐินของวัด เพื่อถวายเข้ากองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เป็นจำนวนเงิน หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) คือเขาถวายปัจจัย( เข้ากองทุนวิทยุ โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว) กฐินวัดป่าบ้านตาดวันที่ ๑๔ เดือนตุลา ก็ได้สิบล้านกว่าบาท ได้สามวันหมดพอดี

         วัดนี้เป็นวัดเสียสละแต่ไหนแต่ไรมา ไม่มีเก็บ ทุกอย่างในวัดนี้ไม่มีเก็บ อะไรที่ควรแก่ประชาชนที่ยากจนเข็ญใจให้แยกออกไปๆ ที่ควรแก่วัดวาที่ขาดเขินซึ่งเป็นเรื่องของสมณะบริโภคก็แยกไปทางพระๆ อย่างโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง เราแยกมาตลอด เงินสิบล้านที่เขาถวายมานั้นปั๊บเท่านี้สามวันหมดทันทีเลย เขาทราบว่าวัดเราเป็นวัดเสียสละ เขาทราบวันกฐินวัดได้เงินเท่านั้นพอวันที่ ๑๕ ประกาศก้องไว้แล้ว ขอมาๆ รอบประเทศไทย สี่วันหมดเงินสิบล้าน

         ใครก็ทราบทั่วแผ่นดินไทยเรา สำหรับวัดนี้ไม่มีการเก็บ เสียสละหมดเลย ที่ว่าช่วยโลกๆ เต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วยจริงๆ เราไม่มีกำ แบตลอดๆ ได้มาเท่าไรหมด เพราะได้มาเพื่อโลก เราไม่ได้มาเพื่อเรา เราบิณฑบาตวันหนึ่งล้นบาตร จะฉันให้ตายก็ตาย เพราะอาหารหวานคาวมันมากต่อมาก ล้นเหลือ ทีนี้ผู้ยากจนเข็ญใจมากต่อมากจะทำอย่างไร เพราะฉะนั้นจึงต้องเฉลี่ยกันไปให้ทั่วถึง

         นี่ละพุทธศาสนาคือศาสนธรรมเป็นธรรมดูสม่ำเสมอ ไม่ได้ดูแต่เรา ไม่ดูเขา  ดูทั่วถึง พิจารณาใจเขาใจเรา แม้แต่สัตว์เขาก็มีใจ มนุษย์เรายิ่งเป็นสิ่งที่จะคิดถึงกันและกันเป็นสำคัญมากทีเดียว เฉลี่ยเผื่อแผ่ ผู้ใหญ่ผู้น้อยให้มีความเป็นธรรมตลอดเวลา ต้องเป็นธรรม ใหญ่แบบอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ นี้ดูไม่ได้นะ ต้องใหญ่ด้วยศีลด้วยธรรมเป็นความสงบร่มเย็นแก่ผู้น้อย

         อย่างวัดป่าบ้านตาดเราเปิดอย่างชัดเจนเลย การแนะนำสั่งสอนใครก็ร่ำลือทั่วประเทศไทย ว่าหลวงตาบัวนี้ดุ เขาว่าอย่างนั้นนะ ดุเด็ด ทั่วประเทศไทย แต่เวลาเข้ามาดูเป็นอย่างไร ดุเพราะเหตุผลกลไกอะไร เด็ดเพราะเหตุผลกลไกอะไร มีแต่ธรรมทั้งนั้น เราไม่เอากิเลสเข้ามาแฝง เป็นธรรมล้วนๆ ปฏิบัติต่อเพื่อนฝูงในวัดในวาตลอดถึงประชาชน เราไม่เคยปรากฏว่าเราได้เอากิเลสออกไปแทรกไปเผาคนนั้นเผาคนนี้ แหย่คนนั้นไม่เคยมี ถึงจะดุจะเด็ดก็เป็นธรรมทั้งนั้นๆๆ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วๆ ไป ตามขั้นภูมิของผู้มารับ เราทำอย่างนั้นตลอดมา

         เพราะฉะนั้นธรรมจึงร่มเย็น ใครจะเด็ดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า ถ้าพูดถึงพระฟาดตั้งแต่ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ ตัดโทษประหารๆ ลดลงๆ เพื่อความดีทั้งหลายจะได้คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ต่อไป ของไม่ดีให้ตัดออกๆ ท่านจึงได้ปรับโทษเอาอย่างหนัก เพื่อผู้จะทำได้ระวังโทษ เพราะเป็นโทษหนักก็ไม่ทำ นี่ก็เป็นความดีขึ้นมาเป็นคนดีพระดีขึ้นมาอย่างนั้นแหละ ถ้าลงธรรมได้เข้าปกครองไปแทรกอยู่ที่ไหนแล้วเย็นทั้งนั้นแหละ

         จะเอาอย่างอื่นเข้ามาแข่งธรรมไม่ได้นะ เสียทันที ใครจะเก่งขนาดไหนก็ตาม อำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ เอามานี้ก็มาเหยียบตัวเองทำลายตัวเอง  และส่วนรวมไปหมด ถ้าเป็นธรรมแล้วเย็นไปหมด เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมาสอนธรรม กามโลก รูปโลก อรูปโลก พระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้น ศาสดาองค์เอกสอนโลก

         ไม่เคยมีภพใดสถานที่ใดมาคัดค้านธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเทศน์นี้ผิดไป สัตว์โลกยอมรับไม่ได้เพราะเป็นธรรมผิดไม่มี เป็นสวากขาตธรรม คือตรัสไว้ชอบแล้วๆ ทั้งนั้นทีเดียว แล้วแต่ผู้ที่จะนำไปปฏิบัติได้มากน้อยตามกำลังของตน นั่นละธรรมสอนโลกสอนไม่ผิด แต่ผู้ที่จะยึดไปปฏิบัตินั้นไปตามกำลังของตนๆ เป็นอย่างนั้นนะ

         พูดเรื่องอะไรมันเลยต่อมาอย่างนี้ แล้วมีอะไรต่อไปอีกล่ะ (นักเรียนนายร้อยจปร. ๔๑ คน อาจารย์ ๕ คนมาทำบุญใส่บาตร) เรียน เรียนตามแบบตามฉบับ ปฏิบัติตนตามแบบตามฉบับ หน้าที่ของเราเป็นอย่างไร ๆ ให้ปฏิบัติตามแบบตามฉบับ อย่าเอาอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ เข้าไปแทรกในหน้าที่การงานของเรา ควรจะใช้อำนาจก็ใช้ ใช้เป็นธรรม ไม่ควรใช้ก็ไม่ใช้ ความเป็นธรรมไปที่ไหนเย็นไปหมด ผู้น้อยก็รักผู้ใหญ่เป็นธรรม ผู้น้อยเป็นธรรมผู้ใหญ่ก็เมตตาสงสาร ถ้าธรรมเข้าตรงไหนดีทั้งนั้นๆ ละ

         ขอให้ลูกหลานนำไปปฏิบัติตน เราจะรักษาประเทศ นี่เป็นคนของประเทศ เป็นรั้วของประเทศ เป็นผู้รักษาความปลอดภัยให้ประเทศไทยของเรา ปฏิบัติหน้าที่การงานให้คงเส้นคงวาหนาแน่นไปตามเหตุผลกลไกและหลักเกณฑ์ที่ได้รับมา ให้ปฏิบัติอย่างนั้น การพนันขันต่อไม่ควรสำหรับเจ้าหน้าที่ของเรา ไม่ว่าเจ้าหน้าที่แผนกไหนทั่วประเทศไทย เรื่องการพนันขันต่อนี้เสียหายมาก ไม่มีหลัก ใครมีการพนันขันต่อแล้วเสียทั้งนั้น ทำให้วงราชการเสียด้วย

         อันนี้ต้องปัดออกให้หมด และยาเสพย์ติดไม่ควรเข้ามาแตะ ปัดออกทันทีเรื่องยาเสพย์ติด เป็นตัวอย่างของกุลบุตรสุดท้ายภายหลังให้เขาได้ยึดเป็นสิริมงคลต่อไป เราเป็นผู้ใหญ่ให้รักษาความดีงามเอาไว้ๆ เพื่อลูกๆ หลานๆ ของเราปฏิบัติต่อไป เราเป็นผู้ใหญ่เราแฝงอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ เข้าไปแล้วเสียหายนะ เพราะผู้ใหญ่ใครก็กลัว กลัวอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ ก็เลยกลัวป่าๆ เถื่อนๆ ไปด้วยกัน เลยไม่มีหลักมีเกณฑ์

         ให้พากันตั้งหน้าตั้งตาเอาไปปฏิบัติ อย่างไรลูกหลานอย่าลืมศีลลืมธรรม ให้มีขอบเขตเสมอ เรื่องศีลธรรมสำคัญมากทีเดียว ไม่ว่าวงราชการงานเมือง ตำรวจทหารทั่วประเทศไทยเราเป็นชาวพุทธถือธรรมเป็นหลักใจ หลักประพฤติปฏิบัติ ไม่ควรข้ามเกินอย่าให้ข้ามเกิน ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ ก็มีเท่านั้นละวันนี้ สอนย่อๆ เท่านั้นละ หลวงตาก็แก่แล้ว และสอนคนทั่วประเทศด้วย พูดเวลานี้ออกทั่วประเทศไทยนะ เวลานี้ออกทั่วประเทศไทยทุกเช้าๆ สุดท้ายเลยมีแต่ธรรมหลวงตาบัวออกทั่วประเทศไทย ไม่ว่าทางวิทยุ ไม่ว่าเทศน์ด้วยปาก ไม่ว่าเทศน์ด้วยวิธีการใดส่วนมากมักมีแต่ธรรมะหลวงตาบัว

         ธรรมะนี้หลวงตาบัวก็เป็นที่แน่ใจด้วย ที่นำมาสอนลูกสอนหลานสอนประชาชนทั่วๆ ไปตลอดพระเณร เราปฏิบัติมาตรงแน่วตามนั้นเลย ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็มีแต่ความถูกต้องดีงาม เมื่อนำมาสอนก็ชุ่มเย็นไปหมด นั่น เราปฏิบัติมาอย่างนั้น เราไม่ได้สอนอย่างหนึ่งทำไปอย่างหนึ่งไม่มี สอนอย่างตรงไปตรงมาไปเลยตามอรรถตามธรรม ผู้ปฏิบัติตามนั้นก็ได้ผลประโยชน์ตามกำลังของตน ให้ลูกหลานยึดไปปฏิบัติ

เวลาจะหลับจะนอนก็เคยพูดแล้วเมื่อวานหรือวันไหน ทางฝ่ายทหารเรือหรืออะไรมา ก็ได้เทศน์อบรมจิตใจ เวลาจะหลับจะนอนนี้อย่างน้อยควรจะได้คืนหนึ่ง ๕ นาทีภาวนา คือจิตของเรานี้มันเป็นไฟ มันพุ่งๆ ตลอดเวลาไม่มีเวลาสงบ จะสงบได้เวลานอนหลับ นอกนั้นจิตนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติของมัน ตั้งแต่ตื่นนอนยุ่งนั้นยุ่งนี้ยุ่งไม่หยุดไม่ถอย ยุ่งไม่เห็นโทษเห็นภัยไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไร ทีนี้เวลาเรามานั่งภาวนาเราจะเอาคำใดเป็นที่ยึดของจิตที่เรียกว่าคำบริกรรม เช่นพุทโธก็ได้ ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้ หรือมรณัสสติก็ได้ อานาปานสติก็ได้ ให้ใจของเราเกาะอยู่กับคำบริกรรม สติจับอยู่นั้น ควรจะได้ ๕ นาทีคืนหนึ่งก่อนจะหลับจะนอน เพื่อระงับใจที่มันเดือดพล่านๆ อยู่ ให้สงบลงด้วยน้ำดับไฟ

ใจเมื่อได้ภาวนาแล้วจะค่อยสงบลงๆ แล้วเย็น บางทีเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาในระยะ ๕ นาทีนั้นแหละ เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมา ทีนี้เมื่อเกิดอย่างนั้นขึ้นมาแล้ว เป็นเชื้ออันสำคัญที่สุดที่จะฝังใจลึกให้เกิดความรักใคร่ใกล้ชิดต่ออรรถต่อธรรม ต่อการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นคนดี ตลอดเพื่อมรรคผลนิพพานมันจะเป็นไปเอง ถ้าธรรมลงไปปรากฏที่จิตแล้ว ธรรมถ้าลงได้มาสัมผัสที่จิตแล้วจะเหนือสิ่งใดรสชาติของธรรม รสชาติของธรรมนี้เหนือทุกอย่าง เพียงสงบเข้ามาเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกที่ปรากฏว่ามีรสมีชาติจืดเข้ามาๆ มาเป็นรสเป็นชาติอยู่ที่ใจมีความสงบร่มเย็นด้วยธรรมนี้ละ ให้ลูกหลานนำไปภาวนา เวลาจะหลับจะนอนควรจะได้สัก ๕ นาที จะนั่งพับเพียบก็ได้ ขัดสมาธิก็ได้ หรือจะนั่งเก้าก็ได้ แต่การรักษาคำบริกรรมกับสติให้ติดแนบกันนั้นท่าใดอย่าได้เผลอในเวลานั้น ให้สงบๆ แล้วจิตจะเย็นสบายๆ เอาเท่านั้นละไม่พูดมากละ เอาละพอ ทีนี้จะให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก