พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นี้คือธรรมอันเอก
วันที่ 12 กรกฎาคม. 2550 เวลา 14:00 น.
สถานที่ : บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นี้คือธรรมอันเอก

       วันนี้เป็นมงคลแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลาย หูของเราได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม ส่วนมากได้ฟังตั้งแต่เสียงโลกสงสาร เสียงสกปรกรกรุงรังเต็มหูเต็มใจ แสดงออกมามีแต่ฟืนแต่ไฟเดือดร้อนเต็มหัวใจ วันนี้ได้นำธรรมะเข้าสู่ใจบ้าง ธรรมะเข้าสู่ใจแล้วใจจะค่อยสะอาดมีความสงบร่มเย็น ธรรมไม่ค่อยเข้าสู่ใจ ส่วนมากมีแต่กิเลสอัดแน่นตลอดเวลา แต่พากันเพลิดเพลินในกองมูตรกองคูถที่อัดแน่นอยู่นั้นทั่วหน้ากัน เสียงอรรถเสียงธรรมหรือกระแสของธรรมที่จะเข้าสู่จิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขในวันเวลาหนึ่งๆ นั้นไม่ค่อยมี

หลวงตาที่เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี้ก็คือว่า ท่านทั้งหลายจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมเข้าสู่หัวใจ ผลเป็นอย่างไรบ้าง ผลคือความสงบเย็นใจเข้าสู่ใจ ธรรมเข้าสู่ที่ใดมีความสงบเย็นใจทั่วหน้ากันโดยลำดับลำดา วันนี้ก็มีคุณพรพรรณ โภคัยอุดม ภรรยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - พันเอกนที สุกลรัตน์ กรรมการบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ - นางทิพวรรณ วุฒิสาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะทำงานดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ท่านทั้งหลายได้ทราบเรื่องราวเป็นอย่างนี้

หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามช่วยชาติมานี้เป็นเวลาตั้ง ๙ ปี ๑๐ ปีแล้ว ไม่ค่อยมีเวลา เออ กำลังเทศนาว่าการอย่าได้ถ่ายภาพนะ มันกระเทือนจิตใจ กระเทือนธรรม ธรรมล้มเหลว จึงได้เตือนเสมอไปเทศน์ที่ไหน ในขณะที่แสดงธรรมอย่าได้มีเรื่องราวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง กระทบกระเทือน การแสดงธรรมจะไม่สะดวก ผู้ฟังจะไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงได้เรียนให้ทราบเพราะมักมีอยู่เสมอทั่วๆ ไป

วันนี้ท่านหัวหน้าคุณพรพรรณ โภคัยอุดม ภรรยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - พันเอกนที สุกลรัตน์ กรรมการบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ - นางทิพวรรณ วุฒิสาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะทำงานดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นประโยชน์มหาศาลแก่พี่น้องชาวไทยเราดังที่หลวงตาได้พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินมาโดยลำดับ

ที่ว่าช่วยชาติตั้งแต่บัดนั้นมาหลวงตาไม่ได้หยุดได้อยู่ เทศนาว่าการทั่วประเทศไทย  เพื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจในศีลในธรรมแล้วนำไปปฏิบัติ กายใจของเราก็จะมีความสงบร่มเย็น เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นความจำเป็นสำหรับเราชาวพุทธ ชาวพุทธมีแต่ชื่อนั้นมีมากมีมาย พุทธคืออรรถธรรมทั้งหลายมีเหตุมีผลปรากฏตัวเองในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานนี้ไม่ค่อยมีกัน จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ อันนี้ธรรมออกแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ

ท่านผู้ปฏิบัติธรรมออกแสดงธรรมด้วยความบริสุทธิ์พระทัย คือพระพุทธเจ้าของเรา ศาสดาองค์เอกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้า สอนได้เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม สามโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าทรงเป็นครูเอกทั้งนั้น จากนั้นมาก็พระสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติบำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหัตอรหันต์ขึ้นมา เป็นสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แก่บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายทั่วๆ ไปมาตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้

พวกเราทั้งหลายเป็นลูกชาวพุทธขอให้พากันระลึกถึงบาปถึงบุญ ถึงคุณถึงโทษ ถึงนรกสวรรค์ พรหมโลก-นิพพาน ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้วิเศษเลิศเลอ สอนไว้ให้ได้ยึดได้เป็นข้อปฏิบัติกำจัดในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย แล้วเสาะแสวงหาสิ่งที่ดีงามเข้าสู่ใจ กาย วาจา ความประพฤติ หน้าที่การงานของตนโดยลำดับๆ ตัวของเราเองก็จะมีขื่อมีแป มีหลักมีเกณฑ์ ออกไปส่วนรวมในสังคมต่างๆ ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมนำออกแสดงต่อกันย่อมเป็นมงคลมหามงคลทั่วๆ ไป สมกับธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดของโลกแล้ว

วันนี้ท่านทั้งหลายมีโอกาสได้มาบำเพ็ญการกุศล แล้วได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมในเวลานี้เท่านั้น นอกจากนั้นไม่ค่อยได้ยินเสียงธรรม ได้ยินแต่เสียงโลกสงสารซึ่งเป็นเรื่องสกปรกทั้งเขาทั้งเรา จะตำหนิติเตียนใครก็ตำหนิไม่ลงเพราะพอๆ กัน แต่การปฏิบัติธรรมชำระซักฟอกจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นนี้เป็นคติตัวอย่างแก่ประชาชนทั้งหลาย ตลอดชาวพุทธเราทั่วๆ ไปได้เป็นคติเครื่องเตือนใจนำไปประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้เป็นคนดีๆ

ท่านทั้งหลายเกิดมานี้ทราบไหมว่าเกิดมาจากภพใดชาติใด เกิดมาจากสัตว์ตัวใด บุคคลใด เทวบุตรเทวดา เปรตผี หรืออินทร์ พรหม รายใดบ้างที่มาเกิด ไม่สามารถที่จะทราบร่องรอยของตนที่มาเกิดเลยว่ามาจากสัตว์ตัวใด บุคคลผู้ใด เปรตผีใด หรือเทวบุตรเทวดาตนใดที่ได้มาเกิดนี้ นี่ก็เพราะอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วพาให้มาเกิด คำว่ากรรมแปลว่าการกระทำ ผลของกรรมนำผู้ที่ทำนั้นทั้งดีทั้งชั่วให้ไปสถานที่ต่างๆ ตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตน

เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติกรรมดีคือกุศลกรรม กรรมชั่วเป็นภัยต่อตัวของเราเอง อย่าพากันทำ ให้อุตส่าห์พยายามรักษาตัวให้ดี ไม่มีอันใดรักในโลกนี้ รักมากที่สุดคือนตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นใดเสมอตนไม่มี ในโลกอันนี้มีการรักตนเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเรารักตนเป็นอันดับหนึ่งการรักษาตัวของเราให้เป็นไปเพื่อความดีงาม เพื่อความสุขความเจริญก็ให้ติดแนบกันไปกับคำที่ว่ารักตน อย่ามีแต่คำว่ารักตนแล้วทำแต่ความชั่วช้าลามก อย่างนี้ไม่ได้ มันเป็นภัยต่อตนเอง

อย่างที่เขาติดคุกติดตะรางไปตกนรกอเวจีเหล่านี้ใครอยากไป ไม่อยากไป แต่อำนาจแห่งกรรมของตัวเองที่ทำด้วยความเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัว แล้วให้ผิดพลาดไปอย่างนั้น แล้วตกนรกหมกไหม้ หรือติดคุกติดตะรางไปได้ แล้วผู้ที่มีความละเอียดลออมีความสุขุมในอรรถในธรรม พินิจพิจารณาไตร่ตรองตนเองแล้วประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย คติอันดีงามก็มีมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีดีงาม มีวาสนาบารมี ไปที่ไหนมีคนกราบไหว้บูชาเคารพนับถือ เพราะเป็นผู้มีศีลมีธรรม นี่สำคัญอันหนึ่ง

จากนั้นไปเทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม มีตั้งแต่ท่านผู้ที่สร้างความดีทั้งนั้นที่ไปสู่สถานที่ดีคติที่งาม พระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกนี้ตรัสไว้แล้วว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมของศาสดาองค์เอกที่บริสุทธิ์เลิศเลอในโลกทั้งสามนี้นำไปประพฤติปฏิบัติ จะได้เป็นคติเครื่องเตือนใจแก่ตน อย่าสักแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วมีความต้องการสิ่งใดก็ดีดก็ดิ้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับ หาสารประโยชน์อะไรไม่ได้เลย มาแล้วก็นอนมือเกยหน้าผาก มีแต่ความเสียอกเสียใจผิดหวังๆ เพราะความผิดพลาดของตัวเองนั้นแหละ ไม่ใช่เพราะผู้อื่นผู้ใดมาทำให้ผิดพลาด มาทำให้ได้รับความทุกข์ความลำบาก

จึงต้องระมัดระวังตน ตั้งแต่ตื่นนอนให้ระวังตัว ให้มีการบวก ลบ คูณ หาร การกระทำวันนี้มีอะไรบ้าง มีผิดมีถูกดีชั่วประการใด เราเป็นผู้จะรับผลของกรรมดีกรรมชั่วของเรา เราต้องทดสอบในการกระทำของเรา วันนี้เราได้ทำความดีอะไรบ้างหรือไม่ เช่นเราตื่นนอนขึ้นมานี้ใครได้กราบพระพุทธเจ้า พุทโธ ธัมโม สังโฆบ้าง ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปทำหน้าที่การงาน จนกระทั่งถึงเวลามานอนอีกนี้ เราได้ทำบ้างหรือไม่ ก็ให้คิดตัวเอง ตื่นนอนแล้วให้กราบไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นี้คือธรรมอันเอก ในโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ รวมแล้วเรียกว่าพระธรรม

ธรรมนี้เป็นธรรมที่เลิศเลอ นำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดา ตั้งแต่พื้นๆ จนกระทั่งถึงพระนิพพาน เพราะอำนาจแห่งธรรมนี้เท่านั้น ไม่มีสิ่งใดที่ชั่วช้าลามกมาฉุดลากคนให้ไปสวรรค์แข่งธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยมี มีตั้งแต่ธรรมทั้งนั้นละฉุดลากสัตว์โลกทั้งหลายผู้มีความรักใคร่ใกล้ชิดกับอรรถกับธรรม ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี ดำเนินตามนั้นแล้วตายลงไปแล้วก็เป็นความสุขความเจริญ จากความดีของตัวเองนั้นแหละเป็นผู้ทำเอาไว้ มาสนองความดีงามให้แก่ตน ไปภพใดชาติใดเป็นภพของคนมีบุญ มีตั้งแต่ความผาสุกร่มเย็นเป็นสุข

สถานที่เกิดของสัตว์นี้ไม่มีประมาณนะ โลกอันนี้เกิดได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่ว พวกเปรตพวกผี พวกสัตว์นรกอเวจี สัตว์เดรัจฉาน สัตว์น้ำ สัตว์บก เกิดได้ทุกแห่งทุกหนเพราะอำนาจแห่งกรรมของตัวเองเป็นผู้ทำไว้ เราจะไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดว่าพาให้เราไปเกิดในสิ่งที่ไม่พึงหวัง อย่าไปตำหนิ ต้องตำหนิตัวเองผู้ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเหตุคือการกระทำไม่ดีของตัวเอง เวลาผลเกิดขึ้นมาก็มีแต่ความไม่สมหวังๆ ให้พากันคิด แล้วนำธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นทางดำเนิน เป็นเข็มทิศทางเดิน อุตส่าห์ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า

ตื่นนอนขึ้นมาอย่าลืมการไหว้พระ คือพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอก พระธรรมเลิศเลอสุดยอดแล้วในโลกทั้งสาม พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามศาสดาองค์เอกแล้วได้ธรรมที่เลิศเลอขึ้นมาครองใจ กลายเป็นสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิของพวกเรา ให้นำธรรมเหล่านี้ที่กล่าวว่าพุทโธ ธัมโม สังโฆ เข้าสู่ใจ กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าให้ถึงใจเสียก่อน อย่าให้ถึงใจตั้งแต่กิเลสมันฉุดลากไป ถ้ากิเลสฉุดลากไปไหนถึงใจๆ ไม่คำนึงถึงความดีความชั่วผิดถูกประการใดเลย นี่เสีย ให้คำนึงตัวเอง ให้พิจารณาตัวเองเสียก่อนการทำ

ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งจะหลับ วันนี้เราทำความผิดความถูกประการใดบ้างผลยังจะติดตามเรา เราจะต้องคัดเลือกการกระทำของเราให้ดี ผู้นับถือพุทธศาสนาต้องถือความประพฤติของตัวเองเป็นสำคัญ อย่าสักแต่ว่าถือพุทธ เวลาถามลงไปแล้วถือพุทธๆ เด็กอยู่ในท้องแม่ยังไม่เกิดก็แย่งแม่ออกมาพูด ถือพุทธๆ อยู่ในท้อง มันใช้ไม่ได้นะอย่างนั้น ออกมาแล้วต้องถือพุทธ พระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหน ในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเกินพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สามพระรัตนะนี้ขอให้เข้าสู่ใจ

วันหนึ่งๆ ให้ได้ เช่นนึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ อย่างน้อยให้ได้วันหนึ่งสิบหนก็ยังดี ไอ้ผู้ที่ไม่ระลึกเสียเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับๆ คนนี้ขาดทุนสูญดอก มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีค่ามีราคาอะไร เพราะสิ่งที่มีค่ามีราคาไม่มีติดใจเลย มีแต่ความชั่วช้าลามกติดหัวใจของตัวเอง อย่างนั้นใช้ไม่ได้ จึงขอให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติ ธรรมของพระพุทธเจ้านี้จอมปราชญ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์เทิดทูนมาโดยลำดับ ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตำหนิติเตียนธรรมเลยแม้พระองค์เดียวไม่มี มีแต่ว่าเป็นธรรมที่เลิศเลอ ผู้ใดปฏิบัติตามดีโดยลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นเลิศเลอได้ด้วยกันทั้งนั้น

แต่ความชั่วช้าลามกใครทำลงไปมากน้อยเลวลงไปโดยลำดับๆ เลวจนกระทั่งถึงหมดราคา ชีวิตยังมีอยู่ก็หาค่าหาราคาไม่ได้ อย่าให้เป็นในตัวของเราเอง ให้เลือกเฟ้นในชีวิตของเราซึ่งเราเป็นผู้รับผิดชอบเองเสียตั้งแต่บัดนี้ ตายแล้วนิมนต์พระไปกุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา หาประโยชน์อะไร มันไม่เกิดประโยชน์ ให้กุสลา ธมฺมาคือการเสาะแสวงหาความดีงามตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่นี้เป็นความเหมาะสมโดยแท้ พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญธรรมทั้งหลายจนได้ตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาองค์เอก พระองค์ก็บำเพ็ญในเวลาทรงพระชนม์อยู่ ตายแล้วจึงได้มาบำเพ็ญไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันท่านเลิศเลอเพราะการบำเพ็ญแต่เวลามีชีวิตอยู่นี้

เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็ขอให้ดำเนินตามร่องรอยที่ท่านเสด็จไปแล้วนั้นน่ะดี ถึงไม่ได้แบบท่านก็ให้แบบที่ว่าลูกศิษย์มีครูบาอาจารย์สอน เราก็พอมีวี่แววพอจะเกาะจะยึดความดีของเราได้ อย่าอยู่เฉยๆ วันหนึ่งคืนหนึ่ง วันนี้หลวงตาเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าบาปเป็นบาป บุญเป็นบุญ นรกเป็นนรก สวรรค์เป็นสวรรค์ ใครจะมาลบล้างไม่ได้เรื่องบาปเรื่องการทำชั่วยังมีอยู่ในคนๆ นั้น คนนั้นหาบบาปทั้งวัน คนทำความดีอยู่ในผู้นั้นคนนั้นก็เทิดทูนบุญไปตลอดวัน แล้วก้าวเดินไปเพื่อสวรรค์ จนกระทั่งถึงนิพพานทุกฝีก้าวแห่งการบำเพ็ญกุศล

ผู้ใดมีความประมาทว่าบาปไม่มีบุญไม่มีผู้นั้นจะจมลงในนรกไม่ต้องสงสัย ไม่มีใครเกินศาสดาองค์เอกที่มาสอนเรื่องบาป บุญ นรก สวรรค์นี้เลย พวกเราหูหนวกตาบอดจะไปอวดดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นะ จม เราไม่อยากพากันจมให้ฟังเสียงจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคม ฟังเสียงจอมโง่ใครมันก็โง่ด้วยกัน ถามเขาก็โง่ ถามเราก็โง่ เคลื่อนย้ายไปไหนมีแต่คนโง่เคลื่อนย้าย ครั้นเคลื่อนย้ายไปแล้วก็จมด้วยกันๆ คนโง่มันจะพาไปสถานที่ดีคติที่เหมาะสมได้อย่างไร ก็พากันลงความจมๆ ด้วยกันทั้งนั้น

ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม เสียงศาสดาองค์เอกที่ฉุดลากสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดาจึงจะถูกต้อง สำหรับเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าอวดดีกว่าพระพุทธเจ้า คนที่ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั้นแหละคนอวดดีกว่าพระพุทธเจ้า เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปซึ่งเท่ากับเหยียบหัวตนเองทำลายตนเองไป ตายแล้วจมไปเลยๆ พระพุทธเจ้าไม่ได้มารับบาปรับบุญจากเรานะ เราเป็นคนรับเอง อย่าประมาทตัวเองด้วยความทะนง ด้วยความถือเนื้อถือตัว หรือทิฐิมานะสูงจรดฟ้า ยิ่งเรียนมาสูงๆ เสียงอรรถเสียงธรรมนี้ไม่มีความหมาย มีแต่เสียงกิเลสตัณหาที่เรียนมาสำเร็จชั้นนั้นชั้นนี้ ดอกเตอร์ดอกแต้ขี้หมาอะไรก็ไม่รู้ ดอกเตอร์หลอกคนให้ล่มจม ดอกเตอร์หลอกคนให้ลืมตัว

ธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกใครนะขอให้เรียนธรรม ให้ปฏิบัติตามธรรมจะรู้ภายในตัวเอง จิตใจเราปฏิบัติธรรมมากเท่าไรๆ มันจะเศร้าหมองขนาดไหนก็เถอะน่ะ ไม่พ้นการซักฟอกชะล้างไปได้ มันจะสง่างามขึ้นมาเหมือนกับสิ่งที่ถูกของสกปรกมาคลุกเคล้ากันนั่นแหละ ชะล้างออกไปก็สะอาดได้ จิตใจนี้สกปรกไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะแล้วชะล้างไปด้วยศีลด้วยธรรม ด้วยการจิตตภาวนา เรียกว่าจิตตภาวนาคือการชะล้างจิตใจ แล้วจะค่อยสว่างไสวขึ้นเป็นลำดับ เราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นในดวงใจของเราที่มีธรรมเข้าไปซักฟอกแล้วนั้นแล

ให้พากันพิจารณาบ้าง ให้พากันภาวนาบ้าง อย่าอยู่เฉยๆ วันหนึ่งๆ ตื่นกันทั่วโลกดินแดนแล้วมันได้ประโยชน์อะไร ตื่นกันทั้งโลก เขาก็ตื่นเราก็ตื่น เวลาคว้าหาหลักหาเกณฑ์ไม่มีๆ เหมือนกระต่ายตื่นตูมนั่นแหละ ลูกมะตูมมันหล่นลงมาถูกใบตาล โครมคราม นึกว่าฟ้าถล่มกระต่ายก็วิ่งเลยเชียว เพราะมันนอนหลับครอกๆ พอลูกมะตูมนั่นละหล่นลงมาถูกก้านตาลโครมครามตูมลงไป นึกว่าฟ้าดินถล่มก็เผ่นเลยๆ วิ่งอะไรๆ ฟ้าถล่มๆ คนนี้ก็วิ่งตาม คนโน้นก็วิ่งตาม ฟ้าถล่มๆ ฟาดเอาเสียขาหักมันก็ไม่คำนึง วิ่งตามกันว่าฟ้าถล่ม

นี่ละตื่นกันลมๆ แล้งๆ คือฟ้าถล่มนั้นแหละ กระต่ายตื่นตูมหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ จนไปถึงพญาราชสีห์ พอไปถึงพญาราชสีห์แล้ววิ่งมาอะไร หยุด ให้หยุด พวกสัตว์ทั้งหลายวิ่งกันมาหัวซุกหัวซุน ตัวขาหักแข้งหักก็มี เป็นอะไรถึงต้องวิ่งมาหัวซุกหัวซุน ตัวขาหักก็มี แขนหักก็มี มันเป็นอะไร เวลาถามว่าฟ้าดินถล่ม ใครว่าฟ้าดินถล่ม ไล่เข้าไปก็ไปถึงตัวกระต่ายที่มันตื่นตูมนั่นแหละ ไล่ไปๆ ให้ไปดูต้นตอของมันเป็นอะไร ไปดูก็มีแต่มะตูมนั่นแหละลูกเดียวมันหล่นมาถูกก้านตาล ลงมาตกอยู่นั้นแล้ว ไม่เห็นมีอะไร ฟ้าดินถล่มที่ไหนก็ไม่มี ก็เห็นแต่มะตูมลูกเดียว อย่าพากันตื่นตูม

นี่ราชสีห์ก็คือธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองมาสอนโลก อย่าพากันตื่นตูม อันนั้นดีอันนี้ดี อะไรก็ดีๆ บทเวลาจมคือเรา ไม่มีใครเป็นคนดีนะ ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม เสียงราชสีห์ ราชสีห์คือธรรม ใหญ่โตกว่าโลกทั้งสามนี้ได้แก่ธรรม ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม อะไรควรเชื่อก็เชื่อ อะไรควรทำให้ทำ สิ่งที่ไม่ควรทำคือความชั่วช้าลามกอย่าพากันทำ ทำลงไปก็เหมือนเอาไฟจี้ตัวเอง เผาตัวเองนั่นละ ความร้อนก็อยู่กับตัวของเราผู้โง่เขลาเบาปัญญา สุกเอาเผากิน ไม่คิดอ่านอะไรเลย

ให้พากันคิดให้ดีนะบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ศาสนานี้ไม่มีศาสนาอะไรที่เลิศเลอยิ่งกว่าพุทธศาสนาที่มีผู้ตรัสรู้ขึ้นมา ศาสดาเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วมาสอนโลกด้วยสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบทุกอย่าง ทรงไว้แล้วซึ่งโลกวิทูรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง สามแดนโลกธาตุพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นหมด นำมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่ผิด การไม่ผิดของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามก็ไม่ผิด ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ดี วิ่งตามครูๆ ก็จะมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยึด

อย่าพากันเป็นกระต่ายตื่นตูม อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี มันมีแต่ของเลวๆ เสกสรรปั้นยอขึ้นว่าเป็นของดิบของดีก็เลยวิ่งกันไปกระต่ายตื่นตูม หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นะ ให้พากันคิด พุทโธ ธัมโม สังโฆนี้เป็นหลักใหญ่ให้ยึดไว้ให้ดี การปฏิบัติให้คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดี ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เรา ส่วนมากเป็นชาวพุทธนะ แต่ว่าพุทธนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้เรื่องรู้ราว วันนี้ได้เตือนบรรดาลูกหลานทั้งหลายให้พากันทราบเสียบ้าง

เราเกิดในท่ามกลางพุทธศาสนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ควรจะติดหัวใจเราบ้างจะพอเป็นคนผู้เป็นคนขึ้นมา ละอายบาป เสาะแสวงหาบุญหากุศล นี่เรียกว่ามนุษย์ที่เป็นชาวพุทธ พวกชาวผีชาวเปรตอะไรไม่พอ เก็บตกๆ ไปเรื่อย มีอะไรคว้ามับๆ เหมือนลิง แต่ได้มาแล้วมีแต่สิ่งที่มาเผาตัวเองๆ นั่นแหละ อย่างที่เขากินยาเสพย์ติดเป็นอย่างไร เขาก็ว่าของดีๆ คว้าเข้ามาแล้วเป็นอย่างไร คนกินยาเสพย์ติดมีค่ามีราคาอะไร ไปกราบมันซิน่ะ คนกินยาเสพย์ติดนั้นน่ะเป็นคนดี เอามาเป็นสรณะของพวกเราได้ไหม ถ้าไม่ได้ให้พากันละสิ่งที่ช้าลามกทั้งหลาย มียาเสพย์ติดเป็นสำคัญ

ถ้าทำลงไปๆ มันเคยแล้วมันกลายเป็นยาเสพย์ติดเหมือนกันหมดนั่นแหละ ถ้าลงมันได้ติดหัวใจแล้วมันแกะไม่ออกนะความชั่วช้าลามก เคยทำตัวมาอย่างไรมันก็จะทำอย่างนั้นเรื่อยไป นี่ก็เป็นยาเสพย์ติดมันติดอยู่ในหัวใจ ทำคนให้ชั่วช้าลามกเพราะนิสัยสันดาน เป็นยาเสพย์ติดขึ้นมาในใจแล้วแก้ไม่ออก ไม่หลุด ให้พากันพยายามรักษาตัวเสียตั้งแต่บัดนี้นะบรรดาพี่น้องทั้งหลาย วันนี้ได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟัง ฟังแต่เสียงโลกเสียงสงสารมานาน วันนี้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมเสียบ้าง พอเป็นสิริมงคลแก่ตน

ท่านทั้งหลายมาทอดผ้าป่าเพื่อเป็นกุศลผลบุญสำหรับหนุนชาติไทยของเรา และหนุนจิตใจของเราผู้บริจาค บุญกุศลเราก็ได้ สมบัติทั้งหลายก็ไปหนุนส่วนรวมให้ชาติของเรากระเตื้องขึ้นมาด้วยบุญด้วยกุศล ด้วยสมบัติเงินทองข้าวของด้วย เป็นสิริมงคล มหามงคล หลวงตาจึงขออนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ที่ได้อุตส่าห์พยายามพาพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติอยู่เวลานี้ก็เห็นแก่ส่วนรวมนั้นแหละเป็นสำคัญ สำหรับหลวงตานี้ไม่เอาอะไร พูดตรงๆ เลย มาสอนพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่ว่าเอาน้ำเต้าเปล่าๆ ไม่มีน้ำอยู่ในนั้นมาอวด เป่าวู้ๆ เฉยๆ นะ ไม่มีอะไรอยู่ในน้ำเต้า รู้ไหมน้ำเต้า ที่เขาปลูกเป็นค้างไว้ตามบ้านตามเรือน เวลามันแห้งแล้วตัวข้างในของมันเป็นโพรง

น้ำเต้าเปล่าๆ มันมีแต่หวูๆ ไม่มีน้ำอยู่นั้นไม่เกิดประโยชน์ อันนี้ก็เหมือนกันนั้นแหละ อย่าให้เป็นน้ำเต้าเปล่าในหัวใจ ให้มีศีลมีธรรมภายในใจ แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ เราได้อุตส่าห์พยายามช่วยชาตินี้ก็เพราะเห็นแก่ชาติบ้านเมือง สำหรับเราเองเราไม่มีอะไร เราพอทุกอย่างแล้ว สอนท่านทั้งหลายด้วยอรรถด้วยธรรมที่ปฏิบัติมาบำเพ็ญมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานตะเกียกตะกาย การประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรที่จะยากยิ่งกว่าการสู้กิเลสด้วยการปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมก็คือการสู้กิเลส ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอ ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา พอกพูนเต็มหัวใจแก้มันยากนะสิ่งเหล่านี้ เราต้องเอาธรรมเข้าแก้ ถ้าไม่มีธรรมแก้ไม่ได้ตายจมไปด้วยกัน ถ้ามีธรรมเข้าแก้แก้ได้ แก้จนกระทั่งหมด นี่ก็แก้ในหัวใจจนกระทั่งสว่างจ้าขึ้นมาครอบโลกธาตุ จิตของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่สว่างจ้าครอบโลกธาตุ กิเลสไม่มีในพระทัย พระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เป็นอรหัตอรหันต์ท่านแก้จนหมด จิตใจสว่างจ้าเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งๆ

นั้นแหละท่านแก้ท่านได้ถึงขนาดนั้นแล้วมาสอนโลก ทำไมโลกจึงเห็นว่าเป็นของไม่เป็นประโยชน์ เป็นโมฆะ เป็นของล้าสมัย เห็นเป็นของดิบของดีตั้งแต่พวกมูตรพวกคูถ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ราคะตัณหานั่นเหรอ เอามาพินิจพิจารณาชั่งตัวเองบ้างซิ แล้วจะได้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราบ้าง

วันนี้การเทศนาว่าการก็เฒ่าแก่แล้วเทศน์เหน็ดเหนื่อยไปๆ พอให้เป็นข้อคิดกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาบริจาคทานวันนี้ได้ฟังอรรถฟังธรรม บุญก็ได้ด้วยการบริจาค ธรรมก็ได้ด้วยการได้ยินเสียงธรรมเป็นกุศลอันหนึ่ง วันนี้ก็นับว่าสมบูรณ์พูนผลในกุศลของท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญมานี้ หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์ แก่กาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้เป็นประธานเป็นต้น โดยทั่วกันเทอญ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก