อย่าด่วนผลุนผลัน
วันที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

อย่าด่วนผลุนผลัน

          คนก็มากอยู่น่ะละ คนมากเกี่ยวข้องกับธรรมะใจนี่ร่มเย็นนะ มีการยับยั้งชั่งตัวได้คนมีธรรมะนะ คนไม่มีธรรมะนี่วู่วาม จะให้ได้อย่างใจ จะให้ได้อย่างใจ คนมีธรรมะพิจารณาเสียก่อน เช่นเขาตำหนิก็อย่าด่วนโกรธให้เขา ให้ดูตัวมันจะโกรธรับกัน อย่างนั้นละธรรมะให้พิจารณา ไม่มีอะไรเกินธรรม การสอนก็ละเอียดลออสุดยอดแล้ว ธรรมะพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวากขาตธรรม คือตรัสไว้ชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิ ผู้มาตรัสรู้แล้วมาสอนโลกนี้คือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว โลกวิทูรู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วนำมาสอนพวกเรา ให้พากันพิจารณาบ้างนะ ไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกมาสอนโลกนะ ศาสดาองค์เอกละมาสอน ให้เรานำไปพินิจพิจารณาของเราให้ดี

จิตใจนี่มันวู่วาม เร็วที่สุด ฝึกใจนี้ฝึกเอาจนมันนิ่มเลยนะ ฝึกใจฝึกได้  พระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นศาสดาองค์เอกของโลกก็ฝึกพระทัยคือใจ ฝึกของท่านจนเรียบหมดจนกระจ่างขึ้นมาเป็นโลกวิทู รู้แจ้งโลกนอกโลกในโลกผีโลกคน รู้ไปหมดเลยละ ถ้าจะมาพรรณนานะ เช่นอย่างเขามาติดคุกติดตะรางนี้เขามีพ่อมีแม่มีญาติมีวงศ์ คนไปตกนรกนั่นก็เหมือนกันมีพ่อมีแม่มีญาติมีวงศ์ เพราะอย่างนั้นเวลาท่านทำบุญอุทิศจึงต้องอุทิศถึงท่านเหล่านี้ละ ผู้ไม่มีญาติก็ได้อาศัยเขา ผู้มีญาติก็ได้อาศัยกันไปเรื่อยๆ อย่างนั้นละ

คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ผิด นิดหนึ่งไม่มีนะ มันผิดตั้งแต่พวกเรา ผิดเอาจนตาดำตาแดง เข้าใจไหมละ มันผิด ผิดจนตาดำตาแดง โกรธกัน ทะเลาะกัน ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างนั้น ให้พากันตั้งใจปฏิบัติบ้างนะ จิตนี้วิเศษมากนะ ให้ฝึกเสียก่อน ให้เห็นเสียก่อนถึงรู้ว่าอะไรวิเศษในโลกนี้ คือจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้ว เป็นโลกวิทู เรียกว่าเป็นธรรมธาตุ นี่ละอันที่เลิศอยู่ที่จิต ฝึกหัดตัวเองกับธรรมจนกระทั่งจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมธาตุ นี่ละเลิศ เลิศอยู่ตรงนี้ละ

ไม่ใช่เลิศอย่างที่เขาเขียนใส่ปิ่นตงปิ่นโตมา นายเลิศ นายเริ่มนายอะไรเขียนมาตามนั้นนะ ติดหม้อมา เราไม่ได้เปิดดูหม้อเขา เขาเขียนไว้นายเริ่มก็มี นายเลิศก็มี มันมีอะไรไหมอยู่ในนั้นอยู่ในหม้อ หรือมันเขียนโก้ๆไว้อย่างนั้น มีมานี่ มองเห็นหม้อนายเลิศก็มี นายเริ่มก็มี เราไม่ได้เปิดดู อาหารในหม้อหรือมันมีแต่ข้าวเปล่าๆ เขียนไว้นายเลิศ นายเริ่มไปอย่างนั้น

ฝึกจริงๆ ให้ดีจริงๆ ไม่มีสงสัยนะจิตนี่ ฝึกให้เต็มเหนี่ยวแล้วพูดไม่ได้เลยนะจิตดวงนี้ พูดได้แต่เป็นธรรมธาตุ นิพพานก็นิพพานเที่ยงเลย ธรรมธาตุกับนิพพานเที่ยงมันเข้ากันได้ละ นั่นละธรรมเลิศขนาดนั้นละ นิพพานเที่ยงคือจิตที่เป็นธรรมธาตุแล้ว เป็นนิพพานเที่ยงได้ ถ้าฝึกจริงๆ แล้วเป็นอย่างนั้น ฝึกเอาเสียจนกระทั่งเป็นคนว่างงาน เคยเห็นไหมคนว่างาน ไปไหนอดอยากขาดแคลนจะเป็นจะตายเพราะคนว่างงาน ไม่มีงานทำก็ไม่มีอาหารกิน ไม่มีอะไรใช้ นี่คนว่างงานอย่างนั้น

แต่จิตว่างงานไม่เป็นอย่างนั้นนะ โล่งไปหมดเลย ไม่มีคำว่าอดอยากขาดแคลน ว่าติดสุขติดทุกข์ติดอะไรไม่มี ท่านเรียกว่าจิตว่างงาน พระพุทธเจ้า-พระอรหันต์นั่นคือท่านผู้มีจิตว่างงาน ที่ไม่ว่างก็คือกิเลสมันขัดมันขวาง มันทิ่มมันแทงอยู่นั่นละ พออันนี้ออกหมดแล้วมันก็โล่งไปหมดเลย ทีนี้ไม่มีละ จึงว่าจิตว่างงาน จิตว่างงานนี่เลิศ แต่คนว่างงานไม่มีงานทำนี่จนตรอก ถ้าคนว่างงานแบบที่ว่าอะไรที่มาทำให้ยุ่งปัดออกหมดเลย อย่างจิตพระอรหันต์ จิตของพระสาวก จิตพระพุทธเจ้า เป็นอันเดียวกันเลย ไม่มีสองมีสาม พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาปั๊บนี่เป็นอันเดียวกันแล้ว เป็นอันเดียวกันแล้ว พระอรหันต์บรรลุธรรมปึ๋งนี้ก็เป็นอันเดียวกันแล้ว ไม่มีสองมีสามนะ

โลกอันนี้มีอันเดียวก็คือธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมธาตุ ถ้ามีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าท่านสำเร็จอรหันต์ ถ้าชีวิตดับไปแล้วก็ท่านนิพพาน ฝึกให้ได้อย่างนั้นนะ ถ้าฝึกไม่ได้ ไม่ได้เรื่องนะ แบบเร่ๆ ร่อนๆ ตั้งแต่เกิดมามันคิดตั้งแต่เรื่องบาปเรื่องอกุศล  กิริยาแสดงออกก็มีแต่เรื่องนี้นำหน้าๆ ที่จะเป็นความดีงามนี้มีน้อยมาก เพราะอย่างนั้นจึงให้เอาธรรมะไปฝึกเรา ให้มีความดีงามขึ้นภายในใจ พอคิดเรื่องชั่วเรื่องอะไรไม่ดีธรรมะนี้จะหักห้ามทันที จะสะดุดกึ๊กเลย ธรรมะเป็นเบรกห้ามล้อ ไม่ได้ผึงผลุนผลันๆนะ

ท่านจึงสอนให้ระงับจิต เป็นไฟอยู่ที่จิตนี่ละ  ถ้าว่าเป็นไฟที่ไหนก็ไฟกิเลสนั่นละมันเผาจิต หาทางออกด้วยวิธีขู่เข็นดุด่าว่ากล่าวคนนั้นคนนี้ หาทางออกของกิเลส ทางออกของธรรมพิจารณาระงับมัน ทางออกของกิเลสมีแต่เปิดโล่งให้มันไป โกรธเกลียดอะไรอยู่อย่างนั้น เรานี้ได้ของเลิศแล้วนะ ถือสรณะพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ ท่านเหล่านี้ถูกต้องแม่นยำตลอดนะ ไม่มีผิดมีพลาด ตรัสออกมาคำใดเป็นความถูกต้องดีงามให้เราพิจารณา อย่างน้อยจะทำอะไรให้พิจารณาเสียก่อน อย่าด่วนผลุนผลัน เอาละวันนี้พูดเท่านั้นละ

 

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก