คำถาม 
โดย : พิม ถามเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2546

สมถะภาวนามีจุดมุ่งหมายทำให้จิตมีสติ มีสมาธิ

การทำสมถะภาวนามีจุดมุ่งหมายทำให้ตัวจิตมีสติมีความสงบ มีสมาธิเพื่อจะได้ใช้ในการทำวิปัสนาต่อไป การทำวิปัสนามีจุดม่งหมายต้องการให้ตัวจิตเห็นรูปธรรม นามธรรม ตรงตามความเป็นจริง การเห็นรูปธรรมตรงความเป็นจริงคือเห็นมีความเป็นธาตุ มีความเป็นไตรลักษณ์ การเห็นนามธรรมตรงตามความเป็นจริงคือเห็นเป็นนามธาตุ เห็นเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่จิต  รูปธรรมนามธรรมก็มีแสดงเกิดแล้วก็ดับตามความเป็นจริง แม้จิตจะมาเห็นความจริงหรือจิตยังไม่มาเห็นความจริงทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็แสดงความจริงอยู่อย่างนั้น เมื่อตัวจิตมาเห็นความจริงอย่างนั้นแล้วจิตจะมีความรู้ไม่เข้าไปยึดรูปธรรมนามธรรม แต่ในมุมกลับจิตก็ยังติดอย่กับความรู้ที่ไปรู้ความจริงที่ไปรู้รูปธรรมนามธรรม  ดังนั้นต้องหาแยบคายให้ตัวจิตถอนตัวออกจากความร้ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงจะเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องสมบูรณ์ หนูอยากจะถามว่า วิธีการดังที่กล่าวมาถูกต้องหรือไม่ในภาคการปฏิบัติ หนูขอหลวงตาเมตตาตอบคำถาม เจ้าค่ะ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2546

เรียนคุณพิม 
หลวงตาเมตตาตอบปัญหาธรรมของคุณ 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

โยม           :     การทำสมถะภาวนา มีจุดมุ่งหมายทำให้ตัวจิตมีสติ มีความสงบ มีสมาธิ 

หลวงตา     :     ถูกต้องแล้ว เอ้า ว่าไป เดี๋ยวเราลืมเราตอบเสียก่อน

โยม            :     เพื่อจะให้ได้ใช้ในการทำวิธีวิปัสสนาต่อไป การทำวิปัสสนามีจุดมุ่งหมายต้องการให้ตัวจิตเห็นรูปธรรม นามธรรม ตรงตามความเป็นจริง การเห็นรูปธรรมตรงตามความเป็นจริง คือเห็นมีความเป็นธาตุ มีความเป็นไตรลักษณ์ การเห็นนามธรรมตรงตามความเป็นจริง คือเห็นเป็นนามธาตุเห็นเป็นไตรลักษณ์ อันนี้ไม่ใช่จิต รูปธรรม นามธรรมก็มีแสดง เกิดแล้วก็ดับตามความเป็นจริง แม้จิตจะมาเห็นความจริง หรือจิตยังไม่มาเห็นความจริง ทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็แสดงความจริงอยู่อย่างนั้น เมื่อจิตมาเห็นความจริงอย่างนั้นแล้ว จิตจะมีความรู้ไม่เข้าไปยึดรูปธรรม นามธรรม แต่ในมุมกลับจิตก็ยังติดอยู่กับความรู้ที่ไปรู้ความจริง 

หลวงตา     :     เอ๊ย ขี้เกียจตอบนะ

โยม            :     เดี๋ยวขออ่านให้จบก่อน ที่ไปรู้รูปธรรม นามธรรม ดังนั้นต้องหาแยบคายให้ตัวจิตถอนตัวออกจากความรู้ที่กล่าวมาข้างต้น จึงจะเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องสมบูรณ์ หนูอยากเรียนถามว่าวิธีการดังกล่าวมาถูกต้องหรือไม่ในภาคปฏิบัติ ขอหลวงตาเมตตาด้วยเจ้าค่ะ

หลวงตา     :     ตอนปลายนี้ถูกต้องอยู่ เข้าใจเหรอ ตอบเอาตอนปลายเลย ขี้เกียจตอบมาก มันไม่ค่อยจะคุ้มค่าว่างั้นเลย เอาอย่างนี้ดีกว่า ตอนปลายนี้ดีอยู่ 

(โปรดหาอ่านธรรมะหลวงตาเพิ่มเติมในหน้าธรรมะประจำวัน และหน้าหนังสือธรรมะได้ในเว็บไซด์นี้)

<< BACK

 


หน้าแรก