คำถาม 
โดย : พงศกร ถามเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2547

พร 38 ประการ

อยากรู้เรื่องนี้โดยละเอียด

คำตอบ
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2547

คุณสามารถกดอ่านได้ที่ http://www4.brinkster.com/phet/mongkhol/sum.
htm 

มงคล ๓๘ ประการ ในมงคลสูตร
๑.  อเสวนา จ พาลานํ  ไม่คบคนพาล  
(อ่านได้ในเทศน์วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๙ กดอ่านได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1551&CatID=1

๒.  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา  คบบัณฑิต
(อ่านได้ในเทศน์วันที่ ๒๖ ธันวา ๒๕๐๖ กดอ่านได้ที่ http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2457&CatID=3

๓.  ปูชา จ ปูชนียานํ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
๔.  ปฏิรูปเทสวาโส จ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
๕.  ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา มีบุญวาสนามาก่อน
๖.  อตฺตสมฺมาปณิธิ จ ตั้งตนชอบ
๗.  พาหุสจฺจญฺ จ เป็นพหูสูต
๘.  สิปฺปญฺจ มีศิลปะ
๙.  วินโย จ สุสิกฺขิโต มีวินัย
๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา มีวาจาสุภาษิต
๑๑. มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ บำรุงบิดามารดา
๑๒. ปุตฺต สงฺคโห เลี้ยงดูบุตร
๑๓. ทารสฺส สงฺคโห สงเคราะห์ภรรยา-สามี
๑๔. อนากุลา จ กมฺมนฺตา ทำงานไม่คั่งค้าง
๑๕. ทานญฺ จ บำเพ็ญทาน
๑๖. ธมฺมจริยา จ ประพฤติธรรม
๑๗. ญาตกานญฺจ สงฺคโห สงเคราะห์ญาติ
๑๘. อนวชฺชานิ กมฺมานิ ทำงานไม่มีโทษ
๑๙. อารตี วิรดี ปาปา งดเว้นบาป
๒๐. มชฺชปานา จ สญฺญโม สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ไม่ประมาทในธรรม
๒๒. คารโว จ มีความเคารพ
๒๓. นิวาโต จ มีความถ่อมตน
๒๔. สนฺตุฏฐี จ มีความสันโดษ
๒๕. กตญฺญุตา มีความกตัญญู
๒๖. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ ฟังธรรมตามกาล
๒๗. ขนฺตี จ มีความอดทน
๒๘. โสวจสฺสตา เป็นคนว่าง่าย
๒๙. สมณานญฺจ ทสฺสนํ เห็นสมณะ 
(อ่านเทศน์หลวงตาวันที่ ๒๖ ธันวา ๒๕๒๒ กดอ่านได้ที่ http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=872&CatID=3
๓๐. กาเลน ธมฺมสฺสากจฺฉา สนทนาธรรมตามกาล
๓๑. ตโป จ บำเพ็ญตบะ
๓๒. พฺรหฺมจริยญฺ จ ประพฤติพรหมจรรย์
๓๓. อริยสจฺจาน ทสฺสนํ เห็นอริยสัจ
๓๔. นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ ทำพระนิพพานให้แจ้ง
๓๕. ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ
จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
๓๖. อโสกํ จิตไม่โศก
๓๗. วิรชํ จิตปราศจากธุลี
๓๘. เขมํ จิตเกษม

                                                    ________

<< BACK

 


หน้าแรก