คำถาม 
โดย : ผู้เริ่มเห็นผลของการพุทโธ ถามเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2547

วิธีการพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

กราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง
ปัจจุบันกระผมเป็นนักศึกษา และได้มีโอกาสฝังเทศน์ของหลวงตาทางอินเตอร์เน็ต กระผมภาวนาพุทโธ (แต่ยังไม่มาก) ผลที่ได้คือมีความกลัวบาปมากขึ้น การทำบุญมีความละเอียดมากขึ้น  เมื่อผมพิจารณา ทางปัญญาว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ก็เริ่มเห็นว่าจิตเป็นผู้หมายออกมาสร้างเรื่องต่าง ๆ ทั้งนั้น ผลที่ได้คือจิตสงบขึ้น (แม้ไม่ผ่องใส) และยังเริ่มรู้ว่า(แย็บว่า) มีสิ่งหนึ่งคือตัวเราที่เริ่มติด (ภูมิใจ) กับความสงบจะต้องถูกพิจารณาด้วยกฏไตรลักษณ์ในกาลต่อไป (ตอนนี้เหมือนมันยังลอยนวลจากการพิจารณา)
1. คิดเช่นนี้ถูกต้องไหมครับ และควรจะทำอย่างไรต่อไปครับ
2. ปัจจุบันผมยังไม่เข้าใจวิธีการพิจารณาวิญญาณให้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กระผมขอความเมตตาพ่อแม่ครูอาจารย์อธิบายวิธีการพิจารณาวิญญาณให้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ด้วยครับ

สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้หลวงตามี
ธาตุขันธ์แข็งแรง 

ด้วยความเคารพหลวงตาอย่างสูง                                                                                      
ผู้เริ่มเห็นผลของการพุทโธ
                                                              
 

คำตอบ
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2547

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบให้คุณ 
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

โยม           :     กระผมได้มีโอกาสฟังเทศน์ของหลวงตาทางอินเตอร์เน็ต กระผมภาวนาพุทโธ ผลที่ได้คือมีความกลัวบาปมากขึ้น การทำบุญมีความละเอียดมากขึ้น เมื่อผมพิจารณาทางปัญญาว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ก็เริ่มเห็นว่าจิตเป็นผู้หมายออกสร้างเรื่องต่างๆ ทั้งนั้น ผลที่ได้คือจิตสงบขึ้น และยังเริ่มรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งคือตัวเราที่เริ่มติดกับความสงบ จะต้องถูกพิจารณาด้วยกฎไตรลักษณ์ในกาลต่อไป

ข้อ ๑.๑ คิดเช่นนี้ถูกต้องไหมครับ ? และควรจะทำอย่างไรต่อไปครับ

หลวงตา     :     ถูกต้อง ถ้าคิดอย่างนี้ถูกต้องตั้งแต่ยังไม่คิด ว่าไป

โยม            :     ข้อ ๑.๒ ปัจจุบันผมยังไม่เข้าใจวิธีการพิจารณาวิญญาณ ให้เป็น อนิจจัง ทุกขังอนัตตา กระผมขอความเมตตาพ่อแม่ครูอาจารย์อธิบายวิธีการพิจารณาวิญญาณ ให้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาด้วยครับ

หลวงตา      :     ขี้เกียจตอบ เอาละ เอาอย่างอื่นขอให้มันได้มากๆ เถอะ วิญญาณมันจะไปหมอบหลบซ่อนอยู่ในภูเขาลูกไหน ธรรมที่เราพิจารณาแล้วจะไล่เข้าไปให้รู้มันหมดนั่นแหละ ว่าไป ขี้เกียจตอบ

โยม             :     เขาบอกสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้หลวงตามีธาตุขันธ์แข็งแรงดี ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

หลวงตา       :     เอ้อ นี่ก็สนองตอบให้คุณภาวนาอย่างภาวนามาเบื้องต้นนั้นถูกต้องแล้ว ให้ภาวนามากๆ เข้าไปนะ ยกไว้แต่วิญญาณให้มันหลบซ่อนอยู่ในหีบในหุบเขาลูกไหน ก็ให้มันหลบเถอะ ถ้าคุณพิจารณาธรรมนี้มากๆ แล้วจะเข้าไปเผามันได้ เข้าใจไหม เอาแค่นั้นแหละ

                                                   ___________

(คุณสามารถเปิดชมภาพและเสียง พร้อมตัวหนังสือของกัณฑ์เทศน์วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ได้ที่http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2635&CatID=2) 

<< BACK

 


หน้าแรก